Tjörns kommuns logotype
Temperatur 9,3 °C
Medelvind W 6,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Lokal ordningsstadga

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Lokal ordningsstadga för Tjörns kommun

Beslutad av Kommunfullmäktige §50/2007-04-12.

Reviderad av Kommunfullmäktige §202/2016-11-17.

Tjörns kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

1 § Grundläggande bestämmelser
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen.

Denna ordningsstadga innehåller ytterligare föreskrifter om hur den allmänna ordningen och säkerheten i Tjörns kommun ska upprätthållas.

Definitioner om vad som avses med offentlig plats, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar framgår av ordningslagen.

2 § Offentlig plats
Ordningsstadgan är tillämplig på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket punkterna 1-4 ordningslagen.

3 § Jämställs med offentlig plats
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska med offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket punkterna 1-4 ordningslagen följande områden jämställas med offentlig plats:
- Samtliga kyrkogårdar och begravningsplatser
- Kommunala badplatserna Almön, Låka, Gunneby, Olsnäs, Kårevik, Åstol, Dyrön, Bleket, Stockevik, Skärhamn-Gråskär, Skärhamn-Tubbeviken, Linneviken, Toröd, Röra Rump, Lilla Askerön, Klädesholmen/Koholmen samt Klädesholmen/Stenvik.

4 § Siktskymmande föremål
Fastighetsägare ansvarar för och ska kontrollera staket, murar, häckar, eller andra föremål som kan skymma sikten och därmed bli trafikfara.

Staket, murar, häckar eller andra skymmande föremål får vara högst
70 cm över körbanan inom en sträcka av 10 meter vid gathörn.

Träd och buskar får inte inkräkta på gång- eller körbana så att trafik hindras. Den fria höjden ska vara minst 2,5 meter ovan gångbana och 5,0 meter ovan körbana.

Träd och buskar ska kvistas i den mån grenarna sträcker sig över gång- eller körbana under de höjder som sagts i tredje stycket.

5 § Lastning av varor m.m.
Vid lastning, forsling, lossning och annan motsvarande hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för olägenheter såsom damm, spill, buller eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods och varor får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras, eller att räddningstjänstens arbete hindras.

6 § Schaktning, grävning m.m.
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, för tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

7 § Störande buller
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning eller nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

8 § Container eller annan anordning
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller annan anordning som ska ställas upp på en offentlig plats är skyldig att tydligt märka denna med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Vid utplacering av en container eller annan anordning ska brandskyddsaspekter beaktas. Vidare ska hänsyn tas till framkomligheten för bil-, gång- och cykeltrafiken.

För anordning som utgör fordon gäller även lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

9 § Förtäring av alkohol

Spritdrycker, vin eller starköl får inte förtäras på offentlig plats där det objektivt kan anses som störande, annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker.

10 § Insamling av pengar
För insamling av pengar i bössor och liknande, som inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning, krävs tillstånd av polismyndigheten.

När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik och liknande krävs inte tillstånd.

11 § Markiser, flaggor och skyltar
Markiser, flaggor, banderoller och liknande anordningar får inte sättas upp på lägre höjd över marken än 2 meter. Den del av anordningen som hänger ner över en gångbana får inte ha lägre höjd än 2,5 meter. Den del som hänger över en körbana får inte ha lägre höjd än 5 meter.
Om bygglov har beviljats framgår av beslutet hur anordningen ska placeras.

12 § Tillfällig försäljning
Tillfällig försäljning får inte ske utan polismyndighetens tillstånd

Tillståndskravet i denna paragraf gäller inte försäljning av tryckta skrifter och inte heller välgörenhets- och demonstrationsmärken.

13 § Snöröjning
Vid avlägsnande av snö och is från tak, rännor och dylikt, i enlighet med vad som föreskrivs i 3 kap. 3 § ordningslagen, ska trafiken inte onödigtvis hindras eller störs. Snömassor får inte dumpas i havet utan tillstånd från tillsynsmyndigheten.

14 § Affischering
Affisch, annons eller annat anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på eller över offentlig plats, på husvägg, staket, vägbro, kopplingsskåp, stolpar, träd eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Tillstånd krävs inte heller för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden, som avser näringsidkarens rörelse, på byggnad där rörelsen finns.

Uppsättande eller anbringande av anordning som avses i andra stycket, annan skylt eller reklamanordning, kan kräva bygglov.

Tillstånd att använda kommunala annonstavlor och dylikt beviljas av kommunen. Ansökan ska ställas till kundcenter, Tjörns kommun, senast två veckor före planerad annonsering.

Tillstånd till uppsättande av annonstavla, reklamskylt, eller dylikt, utmed allmän väg kan krävas enligt väglagen och lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

15 § Högtalarutsändning
Information, reklam, propaganda, eller andra budskap som riktar sig till personer på offentlig plats får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

16 § Allmänna sammankomster
Allmänna sammankomster ska efter polisens godkännande, eller om sådant inte krävs, anmälas till kommunen senast två veckor före sammankomsten.

17 § Avgift för att använda offentlig plats
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

18 § Bad och camping m.m.
Bad i öppet vatten är förbjudet inom följande områden:

- Hamnområdet i södra hamnen Skärhamn
- Hamnområdet Stansvik i Rönnäng
- Hamnområdet i Wallhamn
- Färjelägena i Rönnäng, Tjörnekalv, Åstol, Dyrön, Härön, Kyrkesund samt Almön (färjan till Brattön)

Camping på offentlig plats såsom badplatser, lekplatser m.m. får inte ske. För uppställning av husbilar gäller sedvanliga parkeringsregler för respektive område. Inom annat område som upplåtits för fritidsändamål får camping också ske, på de platser och under de tider av året som bestämts av kommunen.

Vattenskoteråkning får endast ske i utmärkt farled eller andra vattenområden som Länsstyrelsen beviljat och är således förbjuden vid samtliga allmänna badplatser inom kommunen.

19 § Hundar och katter
Under vistelse utomhus på offentlig plats där folksamlingar förekommer, eller kan antas förekomma, ska hundar alltid hållas kopplade.

På övrig offentlig plats under tiden den 1 mars - 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

När en hund eller en katt inte hålls kopplad ska den vara märkt så att ägaren kan identifieras. En hund ska vara försedd med halsband som anger ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hunden får inte skada parkanläggningar eller planteringar. Den får inte heller störa omgivningen, varken genom att skälla eller på annat sätt. Avföring från hund ska omgående tas bort från offentlig plats av ägare eller dess skötare.

Hund får inte vistas på allmän begravningsplats, lekplats eller badplats. Inte heller på gräsmatta som upplåtits för lek. Tik ska under tiden hon löper alltid vara kopplad eller hållas inom inhägnat område.

Hundens ägare eller den som mottagit hunden till skötsel eller nyttjande är ansvarig för att följa ovan angivna föreskrifter. Det som stadgas i dessa föreskrifter gäller inte hund i polistjänst, ledarhund för synskadad person, annan assistenthund eller för hund för vilken polismyndigheten beviljat särskilt undantag. Hund som anträffas lös kan komma att omhändertas av polisen.

Avföring från hästar ska omgående tas bort från offentlig plats av ryttare, ägare eller dess skötare.

20 § Fiske från broar

Det är förbjudet att fiska från följande broar:
- bron mellan Bringelbärsholmen och Strömholmen (Klädesholmen)
- bron mellan Koholmen och Klädesholmen
- bron mellan Almön och Källön (Tjörnbron)
- bron mellan Skåpesund och Orust (Skåpesundsbron).

21 § Byggnads- och adressnummer
Byggnad som har ett adressnummer ska vara försedd med särskild adressnummerskylt.

Sådan skylt ska sättas upp väl synligt, tätt ovanför eller vid sidan av byggnadens ingång. Dessutom ska, om byggnadsnämnden så beslutar, uppsättas särskild skylt (ledskylt) med hänvisning till byggnaden.

Adressnummer, skylt och ledskylt, ska vara utförda av väderbeständigt material.

Det åligger fastighetsägare att på egen bekostnad anskaffa, uppsätta och underhålla adressnummerskylt och ledskylt.

22 § Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift i denna stadga kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns även bestämmelser om polismyndighetens rätt att utfärda förelägganden (3 kap. 19 § första stycket) och att förverka egendom (3 kap. 25 § första stycket).

Kommunstyrelsen avger de yttrande som avses i 3 kap 2 § ordningslagen.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 13.53
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se