Tjörn kommuns logga, till startsidan

Dammen vid Sundsby säteri.

Samverkan och projekt

En ensam kommun kan inte göra allt! Därför samverkar Tjörn på olika sätt med andra kommuner, regioner, myndigheter och organisationer. Samverkan är också en möjlighet för Tjörn att vara med i större satsningar.

Här kan du läsa om flera exempel

2018 beviljades projektpengar från EU av Leader Södra Bohuslän för att frilägga delar av den igenvuxna dammen. En första provgrävning på cirka 1 500 kvadratmeter gjordes sommaren 2018.

Februari 2020 beviljade Länsstyrelsen en fortsättning av projektet. I september 2020 grävdes cirka 3 000 kvadratmeter ut. Projektledare är Niclas Åberg på 8 fjordar. 8 fjordar är ett samarbete mellan kommunerna Tjörn, Orust, Uddevalla Stenungsund och Kungälv för att förbättra havsmiljön

Dammen vid Sundsby Säteri har anor från 1600-talet med en historia som fisk-och kvarndamm och ingår delvis i byggnadsminnet Sundsby Säteri. Äldre kartmaterial visar att dammen hade enkartad sträckning redan på 1600-talet. Sundsby ingår i ett Natura 2000-område. Dammen som är över 550 meter lång skapades genom att en jordvall i väster stängde den smala dalgången.

I dammen finns om våren många lekande groddjur. Vanlig padda har en stor lekplats i den öppna sydvästra delen men även vanlig groda finns och troligen förekommer även åkergroda och mindre vattensalamander. Också större vattensalamander kan förekomma om den inte får för mycket konkurrens av fisk i dammen. Även snok är vanlig i området. Fåglar som gräsand och troligen knölsvan häckar i dammen och de igenväxta partierna hyser en del häckande småfåglar.

Fisk har sannolikt introducerats i omgångar men dagens artsammansättning är inte utredd. Ruda förekommer dock sannolikt idag och nämns i historiskt material redan från 1800-talet.

8 fjordar är ett samarbete mellan kommunerna Tjörn, Orust, Uddevalla Stenungsund och Kungälv för att förbättra havsmiljön. Några exempel på åtgärder är att man varje år släpper ut hundratusentals ålyngel på olika ställen i fjordarna, att man letar efter spökredskap på bottnarna eller att man samarbetar med skolor för att få en bättre bild av invasiva arter.

Sedan 2010 arbetar samverkansgruppen Barnkultur i samverkan (BIS) med att stärka barn och ungas möjligheter att skapa och uppleva konst och kultur – både i skolan och på fritiden. BIS är ett samarbete mellan Tjörns kommun och Nordiska Akvarellmuseet. Gruppen består av representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, kommunstyrelsen och Nordiska Akvarellmuseet.

Samverkansgruppen Barnkultur i samverkan (BIS):

Kulturträdet

Kulturträdet är en långsiktig plan för att garantera att alla barn och unga i Tjörns kommun, oberoende av vilken skola barnet går på eller vilken förskoleform man valt, aktivt får uppleva, delta i och själva skapa konst och kultur.Till varje del i Kulturträdet finns redovisat hur aktiviteten knyter an tillläroplanens mål i de olika ämnena såväl som till övergripande mål och riktlinjer.

Kulturträdet, illustration

Kontakt

Martin Wallin

Processledare

En insats som görs för att minska psykisk ohälsa bland unga är programmet Tanke och hälsa. Alla elever i årskurs åtta fick under höstterminen 2019 fylla i ett frågeformulär om hur de mår. Några av eleverna har därefter erbjudits utbildningen Tanke och hälsa, en utbildning som hjälper dem att stärka sin emotionella motståndskraft och ger dem verktyg för att hantera svårigheter de möter i livet.

Programmet bygger på en modell från Island. Nu studerar forskare om metoden fungerar lika bra på Tjörn. Projektet är ett samarbete med Närhälsans vårdcentral på Tjörn och Närhälsans forsknings- och utvecklingsavdelning. Programmet delfinansieras med nästan fem miljoner av Västra Götalandsregionens Sociala investeringsmedel (SIM) för att främja barns och ungas framtida utveckling och hälsa med fokus på att gå ut grundskolan med godkända betyg.

I Göteborgsregionen arbetar 13 kommuner tillsammans med utvecklingen av regionen och har tagit fram sex gemensamma utmaningar.

Kust och hav är några av de grundläggande värden som gör att människor väljer att bo och leva i Göteborgsregionen.

Kommunerna är överens om att kusten har stor attraktionskraft för hela vår region. Många bor i kustområdet och fler flyttar hit för att komma nära kusten och havet. Det skapar möjligheter men också utmaningar, inte minst för trafiken. Besöksnäringen är en viktig näring för hela regionen.

Det här är Göteborgsregionens kommuner överens om att man vill utveckla i kustzonen:

Bättre och säkrare vägar, en ny bro mellan Orust och fastlandet, fler parkeringar nära kollektivtrafiken, fler direktbussar och dubbelspår på Bohusbanan. Detta är några av de förbättringar som Tjörn, Orust och Stenungsund gemensamt föreslår i Nordvästsvenska Initiativet.

I en samverkan mellan Tjörn, Stenungsund och Orust kommuner och det lokala näringslivet har man arbetat med dessa gemensamma infrastrukturfrågor sedan 2015. En av framgångarna är den så kallade åtgärdsvalsstudien för väg 160, en förutsättning för att Trafikverket ska investera i vägen.

Nu arbetar man på att det ska bli en åtgärdsvalsstudie för en broförbindelse mellan Orust och fastlandet. För Bohusbanan har man fått till lyckade satsningar med exempelvis mötesspår, något som gör det möjligt med fler turer.

Digitalisering handlar inte främst om införandet av digital teknik, utan om att skapa helt nya möjligheter. Den digitala kunskapen måste öka. Digitala tjänster gör det enklare för invånarna och ger ökad service med snabbare handläggning och ökad rättssäkerhet samtidigt som det leder till ökad effektivitet. Att digitalisera är angeläget för att kunna genomföra vårt grunduppdrag på bästa och mest effektiva sätt.

Några tjänster som har digitaliserats är:

Kommun-Kim vår digitala medarbetare

Kommun-Kim är namnet på den digitala medarbetare som medborgarna i Härryda, Partille, Mölndal, Stenungsund och på Tjörn nu får träffa. Kommun-Kim är en form av robot, en så kallad chattbot, som finns på kommunernas webbplatser. Dygnet runt svarar hen direkt på enklare frågor om kommunens service. Det kan vara öppettider, avgifter, guidning till mer information med mera.

I Norge har Kim redan lanserats i över 100 kommuner. Tekniken bakom Kim är en gren av artificiell intelligens som heter “natural language processing and machine learning". Leverantör är Softtronic.

Samtidigt som medborgarna lättare kan dra nytta av kommunens tjänster, frigör Kim resurser på lång sikt och ger medarbetarna mer tid för det personliga mötet när det krävs.

Kommuner samarbetar mer och mer. Den gemensamma upphandlingen av Kommun-Kim är ett bra exempel på det. Kommunerna minskar sina kostnader, får mer kunskap och skapar en gemensam organisation kring utvecklingen av Kommun-Kim. Roboten har en gemensam kunskapsdatabas. Det betyder att ju fler kommuner som använder Kommun-Kim desto snabbare ökar kunskapsdatabasen. Det innebär också att Kommun-Kim har kunskap om olika kommuner och kan svara på det. Det är extra viktigt när medborgarna rör sig över kommungränserna.


Sidansvarig Eva-Karin Ohlsson/Senast uppdaterad 15 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet