Tjörn kommuns logga, till startsidan

Dammen vid Sundsby säteri.

Samverkan och projekt

En ensam kommun kan inte göra allt! Därför samverkar Tjörn i olika konstellationer med andra kommuner, regioner och myndigheter. Samverkan är också en möjlighet för Tjörn att vara med i större satsningar.

Här kan du läsa om flera exempel

2018 beviljades projektpengar från EU av Leader Södra Bohuslän för att frilägga delar av den igenvuxna dammen. En första provgrävning på cirka 1 500 kvadratmeter gjordes sommaren 2018.

Februari 2020 beviljade Länsstyrelsen en fortsättning av projektet.
Med start i oktober 2020 kommer cirka 3 000 kvadratmeter att grävas ut. Projektledare är Niclas Åberg på 8 fjordar. 8 fjordar är ett samarbete mellan kommunerna Tjörn, Orust, Uddevalla Stenungsund och Kungälv för att förbättra havsmiljön

Dammen vid Sundsby Säteri har anor från 1600-talet med en historia som fisk-och kvarndamm och ingår delvis i byggnadsminnet Sundsby Säteri. Äldre kartmaterial visar att dammen hade enkartad sträckning redan på 1600-talet. Sundsby ingår i ett Natura 2000-område. Dammen som är över 550 meter lång skapades genom att en jordvall i väster stängde den smala dalgången.

I dammen finns om våren många lekande groddjur. Vanlig padda har en stor lekplats i den öppna sydvästra delen men även vanlig groda finns och troligen förekommer även åkergroda och mindre vattensalamander. Också större vattensalamander kan förekomma om den inte får för mycket konkurrens av fisk i dammen. Även snok är vanlig i området. Fåglar som gräsand och troligen knölsvan häckar i dammen och de igenväxta partierna hyser en del häckande småfåglar.

Fisk har sannolikt introducerats i omgångar men dagens artsammansättning är inte utredd. Ruda förekommer dock sannolikt idag och nämns i historiskt material redan från 1800-talet.

8 fjordar är ett samarbete mellan kommunerna Tjörn, Orust, Uddevalla Stenungsund och Kungälv för att förbättra havsmiljön. Några exempel på åtgärder är att man varje år släpper ut hundratusentals ålyngel på olika ställen i fjordarna, att man letar efter spökredskap på bottnarna eller att man samarbetar med skolor för att få en bättre bild av invasiva arter.

En insats som görs för att minska psykisk ohälsa bland unga är programmet Tanke och hälsa. Alla elever i årskurs åtta fick under höstterminen 2019 fylla i ett frågeformulär om hur de mår. Några av eleverna har därefter erbjudits utbildningen Tanke och hälsa, en utbildning som hjälper dem att stärka sin emotionella motståndskraft och ger dem verktyg för att hantera svårigheter de möter i livet.

Programmet bygger på en modell från Island. Nu studerar forskare om metoden fungerar lika bra på Tjörn. Projektet är ett samarbete med Närhälsans vårdcentral på Tjörn och Närhälsans forsknings- och utvecklingsavdelning. Programmet delfinansieras med nästan fem miljoner av Västra Götalandsregionens Sociala investeringsmedel (SIM) för att främja barns och ungas framtida utveckling och hälsa med fokus på att gå ut grundskolan med godkända betyg.

I Göteborgsregionen arbetar 13 kommuner tillsammans med utvecklingen av regionen och har tagit fram sex gemensamma utmaningar.

Kust och hav är några av de grundläggande värden som gör att människor väljer att bo och leva i Göteborgsregionen.

Kommunerna är överens om att kusten har stor attraktionskraft för hela vår region. Många bor i kustområdet och fler flyttar hit för att komma nära kusten och havet. Det skapar möjligheter men också utmaningar, inte minst för trafiken. Besöksnäringen är en viktig näring för hela regionen.

Det här är Göteborgsregionens kommuner överens om att man vill utveckla i kustzonen:

Bättre och säkrare vägar, en ny bro mellan Orust och fastlandet, fler parkeringar nära kollektivtrafiken, fler direktbussar och dubbelspår på Bohusbanan. Detta är några av de förbättringar som Tjörn, Orust och Stenungsund gemensamt föreslår i Nordvästsvenska Initiativet.

I en samverkan mellan Tjörn, Stenungsund och Orust kommuner och det lokala näringslivet har man arbetat med dessa gemensamma infrastrukturfrågor sedan 2015. En av framgångarna är den så kallade åtgärdsvalsstudien för väg 160, en förutsättning för att Trafikverket ska investera i vägen.

Nu arbetar man på att det ska bli en åtgärdsvalsstudie för en broförbindelse mellan Orust och fastlandet. För Bohusbanan har man fått till lyckade satsningar med exempelvis mötesspår, något som gör det möjligt med fler turer.


Sidansvarig Patrik Jansson/Senast uppdaterad 14 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet