Tjörn kommuns logga, till startsidan
Illustration grönt moln - 2040-frågan

Svara på 2040-frågan

I arbetet med Möjligheternas ÖP vill vi veta vad du som är Tjörnbo tycker och tänker om framtiden, med sikte på 2040. Tack för ditt bidrag!

2040-svaren sammanställs och förmedlas till kommunens politiker. Ett urval av svaren presenteras hösten 2021. Frågelistan kan kompletteras efter hand med fler frågor. Fortsätt att hålla utkik på tjorn.se!


Översiktsplaneringen handlar om hur vi använder mark- och vattenområden* inom kommunens gränser, exempelvis för skogsbruk, jordbruk, rekreation, boende, verksamheter, energiproduktion, klimatanpassning och transporter. I planering av markanvändningen behöver många frågor avgöras. Ska marken få ny bebyggelse på sig eller inte? Ska obebyggda områden vara natur eller användas till odling? Var går det bra att ändra markanvändningen? Vad måste sparas? *Kommunens havsområden hanteras i pågående arbete med Fördjupad översiktsplan (FÖP) Hav Tjörn Orust, därför är frågan här fokuserad på användning av markområden.

Översiktsplanen är ett av kommunens verktyg för att reglera hur mark- och vattenområden används inom kommungränsen, exempelvis för skogsbruk, jordbruk, rekreation, boende, verksamheter, energiproduktion, klimatanpassning och transporter. Både det kommunen väljer att styra och väljer att låta bli att styra påverkar hur samhället fungerar och ser ut i framtiden.

Ett viktigt syfte med översiktsplanering är att samhällsutvecklingen ska bli långsiktigt hållbar. Det innebär att vi som lever nu ska ta hänsyn till vad framtida generationer kan tänkas behöva i sina liv. Det innebär också att samhället behöver anpassas till det som händer omkring oss, exempelvis klimatförändringarna och politiken i andra länder.

Idag är Tjörn en storstadsnära boendekommun med värdefulla natur- och kulturmiljöer, attraktiva rekreationsområden, levande besöksnäring, många mindre företag och några större.
Nedan frågor är om dig som svarat på 2040-frågorna
Typ av Tjörnbo
Typ av Tjörnbo


Jag svarar som...
Jag svarar som...


Kontakt

Karin Löfgren

Översiktsplanarkitekt


Sidansvarig/Senast uppdaterad 14 oktober

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet