Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,1 °C
Medelvind SW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Så kan du påverka

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörns kommun önskar att samhällsplaneringen ska ske med en bred demokratisk förankring. Ju tidigare i planprocessen du framför dina synpunkter, desto bättre.

De olika moment där du kan göra detta genom ett skriftlig yttrande är under:

  • Programsamråd (förekommer inte alltid)
  • Samråd
  • Utställning

Ditt yttrande, som kommenteras skriftligt  av kommunen, redovisas i samrådsredogörelsen och utställningsutlåtandet. Dessa handlingar läses av:

  • Länsstyrelsen
  • Vägverket - om berörd 
  • Eventuell vägförening 
  • Lantmäterimyndigheten
  • Berörda förvaltningar
  • Berörda sakägare 

Ditt  yttrande kan påverka utformningen av planen, framförallt under samrådstiden. Efter utställning får väsentliga ändringar inte göras av planförslaget.

Under samrådstiden håller kommunen även ett informationsmöte dit bland annat berörda sakägare i området kallas. Mötet är öppet för alla och ett bra tillfälle att ställa frågor. 

Efter utställningens slut kan samhällsbyggnadsnämnden anta planförslaget. Är det av särskilt stor betydelse antas det av kommunfullmäktige. Översiktsplaner antas alltid av kommunfullmäktige.

De som lämnat in skriftliga synpunkter under samråd eller utställning kan överklaga ett beslut om antagande.   

Sidan senast uppdaterad 2016-08-24 13.28
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se