Program för Svanvik

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörns kommun behöver utveckla Svanviks industriområde för att tillgodose behovet av planlagd mark för etablering och utveckling av verksamheter, samt för tillskapandet av arbetsplatser för kommuninvånarna.

Kommunens översiktsplan ÖP 2013 anger Svanviksområdet som ett strategiskt läge för denna typ av utveckling.

Sedan våren 2016 har kommunen arbetat med planprogram för området. Arbetets syfte har varit att klarlägga förutsättningar och lämplig struktur för långsiktig utveckling av verksamhetsområdet Svanvik, med mer mark för verksamheter och arbetsplatser, samt att beskriva utvecklingens konsekvenser. Kommunens intresse att stärka lokal arbetsmarknad har vägts av mot andra allmänna intressen som pågående och framtida jordbruk, natur- och kulturmiljövärden, landskapsbildsvärden samt hälsa och säkerhet för de boende i närområdet. Konsekvenser för trafiksituationen på väg 169 har också varit en viktig fråga i arbetet. I programmet föreslås en fördubbling av verksamhetsområdet, med inriktning mot småskalig ej störande verksamhet, i form av exempelvis hantverk och kontor. Bebyggelseutveckling föreslås främst norr och öster om befintligt verksamhetsområde, samt till mindre del vid infarten till Svanviks by. Planläggning och utbyggnad av området föreslås ske etappvis. Utvecklingen bedöms på sikt kräva en större trafikåtgärd i form av en cirkulationsplats vid väg 169.

SAMRÅD

Kommunens programförslag har varit på samråd onsdag 2017-10-25 till och med tisdag 2017-11-21 (4 veckor). Synpunkter på programförslaget inkomna under samrådstiden är sammanställda och bemötta av Tjörns kommun i en programsamrådsredogörelse, se länk i högerspalten.

GODKÄNNANDE

2018-03-14 beslutade kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott att godkänna Program för Svanvik med tillhörande samrådsredogörelse som underlag för fortsatt detaljplanering inom området.

Sidan senast uppdaterad 2018-05-15 11.36
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se