Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,8 °C
Medelvind SW 2,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:
Störst text
Stor text
Normalstorlek

Översiktsplan 2013 - kortversion

Här följer några av de viktigaste punkterna i översiktsplanen. Följ länken till höger för en översiktlig beskrivning av planen och arbetet med den.

Strukturstrategier för Tjörn i ÖP 2012

Bostäder

 • Planberedskap för 100 - 150 nya bostäder per år i kommunen.
 • Bostadsbyggandet ska i första hand ske i eller i anslutning till utpekade samhällen inom kommunens huvudstråk.
 • I anslutning till huvudstråket (markerat med heldragen grå linje på kartan) kan på sikt bostäder inom fritidsområdena få samma storlek som bostäder i tätorterna.
 • I tätorter ska vi komplettera och utveckla från de inre delarna och växa utåt.
 • Nya områden ska tillkomma i direkt anslutning till befintlig bebyggelse.
 • Ny bebyggelse i tätorter lokaliseras inom gångavstånd från kollektivtrafikstråk för att stödja möjligheten att utnyttja och utveckla en god kollektivtrafik.
 • Utnyttja befintlig infrastruktur i så stor utsträckning som möjligt.
 • Spridd bebyggelse på landsbygden begränsas.

Näringsliv

 • Framtida markberedskap för nya och befintliga verksamheter. Främst Svanvik — Vallhamnområdet samt utveckling i befintliga samhällen.
 • Anläggningar för turism.
 • Utnyttja befintlig infrastruktur.
 • Stödja traditionella näringar.

Resor och transporter

 • Ökad befolkning ställer högre krav på en långsiktig och effektiv infrastruktur med en attraktiv kollektivtrafik där miljön värnas.
 • Ett ökat resande och behov av hög tillgänglighet förutsätter en utbyggnad av kollektivtrafiken och är en förutsättning för att utveckla den regionala arbetsmarknaden.
 • Avlasta trafikbelastning på bron, genom en alternativ förbindelse.
 • Utveckla kollektivtrafiken.
 • Skapa attraktiva pendlingsmöjligheter.
 • Utveckla goda transportmöjligheter för näringslivet.
Sidan senast uppdaterad 2016-08-24 15.33
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se