Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,0 °C
Medelvind WSW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Detaljplan, vad är det?

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Detaljplanen talar om hur marken får användas för till exempel bostäder, industrier och parker. Planen reglerar också antal och storlek på byggnaderna samt hur de ska se ut.

En detaljplan kan också göras för att skydda byggnader och miljöer. Om man vill ändra hur en byggnad används behövs också ofta en ändring av detaljplanen.

Handlingarna till en detaljplan består av:

  • plankarta med bestämmelser
  • illustrationskarta
  • planbeskrivning
  • genomförandebeskrivning
  • miljökonsekvensbeskrivning (i vissa fall)

Till planen behöver ibland flera utredningar bifogas. Det kan till exempel vara:

  • geoteknisk utredning
  • arkeologisk utredning
  • trafikutredning
  • va-utredning

Det tar ofta lång tid att ta fram en ny detaljplan.  Hur planarbetet ska gå till regleras i plan- och bygglagen. Här finns bestämmelser om hur samråd, utställning och antagande av detaljplaner ska gå till.

KMSU, kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott svarar för allt detaljplanearbete på Tjörn.

När en detaljplan vunnit laga kraft har fastighetsägarna en garanterad byggrätt under en viss tid (planens genomförandetid). Planen talar om vad såväl enskilda personer som myndigheter får och inte får göra inom planområdet. Planen fortsätter att gälla efter genomförandetiden om den inte upphävs genom ett särskilt beslut.

En detaljplan kan arbetas fram på två olika sätt. Tidigare kallades förfarandena för "enkelt" eller "normalt" planförfarande. I och med ändringar i plan- och bygglagen, PBL, den 1a och 2e januari 2015 innebär att detaljplaner som startas efter den 2e januari 2015 ska hanteras med ett så kallat standardförfarande eller utökat förfarande. Valet av förfarande utgår från förutsättningarna i det enskilda ärendet och regleras av plan- och bygglagens femte kapitel.


Sidan senast uppdaterad 2017-03-21 10.06
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se