Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,8 °C
Medelvind SW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Detaljplaner antagna

Störst text
Stor text
Normalstorlek
 • Foto från hamn, bild till tätortstudiens omslag för Almösund-Myggenäs-Almön Almösund - Myggenäs - Almön
  Tätortsstudien (OBS - inte detaljplan) antogs 2011-02-24 av kommunfullmäktige. Syftet med tätortsstudien är att översiktligt utreda lämpliga områden f...
 • Del av Rönnäng 1:553 m.fl.
  Bostäder på Skalåsberget

  Detaljplanen gör det möjligt att ändra vägutformningen inom en del av den detaljplan som vann laga kraft 2014, för att säkerställa en trafiklösning me...
 • Rönnäng med gamla salteriet och omgivningar Gamla salteriet. Rönnäng 1:139, 1:153 m.fl.
  Planen för Gamla Salteriet i Rönnäng syftar till att omvandla mark för industri till bostadsändamål. Förslaget innefattar cirka 10 nya friliggande bos...
 • Prästkrage Habborsby 2:2
  Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av 23 bostadshus (21 friliggande villor, samt ett parhus) på Olofs Hage, öster om Kållekärr. Detalj...
 • Illustration till detaljplan Habborsby 2:50 med flera Habborsby 2:50 m.fl. Wallhamns industriområde
  Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt industriområde i Wallhamn. Planförslaget innebär en möjlig exploatering på cirka 7 hektar...
 • Härön Härön 1:4
  Dalbergen, del av fastigheten Härön 1:4.
  Utställningstid: 10 februari-10 mars 2011.
  Detaljplanen syftar till att undersöka möjligheterna att uppföra 20...
 • Bild ur detaljplanen för Hövik 5:1 Hövik 5:1 m.fl.
  Detaljplanen var på utställning mellan den 9 juni och 15 juli 2011. Mindre ändringar har gjorts i planen inför antagandet, dessa redovisas i...
 • Klädesholmen östra Klädesholmen östra
  Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya ändamål för magasinsområdets bebyggelse samtidigt som den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen bevaras...
 • Kroksdal 1:170 Kroksdal 1:170
  Detaljplan för Kroksdal 1:170 med syfte att ge planstöd både åt befintlig förskoleverksamhet och bostäder.
 • Illustrationskarta Lilldal 1:44 Lilldal 1:44, Valåsen
  Detaljplanen syftar till att möjliggöra bilvägar från söder till fastigheten Lilldal 2:13, Valåsens äldreboende i Kållekärr.

  Planförslaget bedöms sakna...

 • Malagaområdet Malagaområdet
  Planområdet är beläget i nordvästra delen av Skärhamn. Planförslaget syftar till att möjliggöra byggande av bostadshus och hus för verksamheter inom d...
 • Mossholmens marina Mossholmens marina, del av Aröd ...
  Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 maj 2010 att anta detaljplanen. Planen möjliggör för 160-180 nya bostäder samt verksamheter inom området för...
 • Företagarcentrum i Myggenäs vid Almö livs Myggenäs 12:3, del av Almö livs
  Antagen detaljplan för Myggenäs 12:3 samt del av Almö livs 12:139. Syftet med detaljplanen var att pröva frågan om bostäder samt ytterligare butikslok...
 • Myggenäskarta till dp Myggenäs 1:114 Myggenäs 1:114 m.fl.
  Antagen detaljplan för Myggenäs 1:114 m.fl. Syftet med planen är att möliggöra uppförandet av 20 nya bostäder som komplement till befintlig bebyggelse...
 • Nordviksgärde Nordviksgärde
  Detaljplanen möjliggör bostäder, kontor och förskola på aktuellt område. Planområdet rymmer uppemot 110 hushåll i varierade former samt en förskola....
 • Detalj av staket i Skärhamn Nötsäter 1:311, Boklok
  Detaljplanen innebär bostadsbebyggelse på del av Nötsäter 1:311. Planen innebär att tidigare allmän platsmark nu är planlagd som kvartersmark för...
 • Rönnäng 1:267 Rönnäng 1:267
  Detaljplan för bostäder i Kårevik. Rönnäng 1:267. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av ca 20 småhus i 1 - 1 ½ plan, alternativt cirka...
 • Rönnäng 1:34, 1:560 m.fl. Veberga
  Detaljplanen möjliggör byggnation av cirka 50 friliggande bostadshus på Veberget i centrala Rönnäng.
 • Rönnäng 1:553 m.fl., Skalåsberget Rönnäng 1:553 m.fl., Skalåsberget
  Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att uppföra ny bostadsbebyggelse i Rönnäng.
 • Rönnäng 1:75 Rönnäng 1:75 m.fl.
  Detaljplan skapar förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnängs hamn, med ca 30 mindre hus och två större volymer med lägenheter. I samband...
 • Hotell Salt och Sill Salt & Boende, Koholmen
  Detaljplan för Salt & Boende, Koholmen 1:200, antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 3 oktober 2007. Syftet är att möjliggöra nybyggnation av...
 • Skår 1:6
  Detaljplanen möjliggör ett uppförande av förskola och vårdverksamhet i norra delen av området, samt gruppboende och bostäder med möjlighet till handel-...
 • Toftenäs 1:67 m.fl. - Radona Toftenäs 1:67 m.fl., "Kollung"
  Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att omvandla ett industriområde till ett område för bostäder blandat med småskaliga icke-störande...
 • Foto från hamn, bild till tätortstudiens omslag för Almösund-Myggenäs-Almön Tubberöd, Buskär 1:201, 1:252 m.fl.
  Planen gör befintlig bostadsbebyggelse planenlig och ger möjlighet att i befintliga magasin anordna bostad i andra våning med verksamhet på nedre plan...
 • Åstols skola Åstol 1:43 - Gamla skolan
  Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ombyggnad av skolbyggnaden och en tillkommande nybyggnad på skolgården. Intentionen är att möjliggöra en om...
Sidan senast uppdaterad 2014-07-15 10.23

Mer information

Kontaktuppgifter hittar du under respektive detaljplan.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se