Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,8 °C
Medelvind W 11,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Offentliga lokaler

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Flicka som klipper i papper. Fotograferar bakifrån. Bilden är tagen på Fridas hage.

Offentliga lokaler är lokaler som allmänheten har tillträde till. Det kan till exempel vara förskolor, skolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, badanläggningar, idrottsanläggningar men även andra typer av verksamheter.

Anmälan

Vissa typer av verksamheter är anmälningspliktiga enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälningsplikten innebär att verksamheten ska anmälas till kommunen. I verksamheten ingår både lokalen och den verksamhet man utför i lokalen. Det medför att även ambulerande verksamheter ska anmälas.

Verksamheter som är anmälningspliktiga

Följande verksamheter är anmälningspliktiga;

  • verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, pierciningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
  • förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Om verksamheten startas innan en anmälan gjorts kan en miljösanktionsavgift dömas ut enligt förordningen om miljösanktionsavgifter.

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Följande verksamheter är inte anmälningspliktiga;

  • lokaler för vård och annat omhändertagande, exempelvis sjukhem, äldreboenden, servicehus, gruppbostäder och lokaler för hälso- och sjukvård.
  • hotell, pensionat, campinganläggningar eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad.
  • hyresfastigheter och bostadsrättsfastigheter.
  • Idrottsanläggningar.

Tillsyn

Ansvaret för den operativa tillsynen av offentliga lokaler ligger på kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott.

Egenkontroll

Enligt miljöbalken ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Exempel på verksamhetsutövare kan vara fastighetsägare, rektor eller den verksamhetsutövare som driver ett badhus.

De verksamheter som är anmälningspliktiga enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd omfattas av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll vilket innebär bland annat att verksamheten ska ha dokumenterad egenkontroll.

Det är viktigt att känna till att det är den som bedriver en verksamhet eller som vidtar en åtgärd som ska kunna visa att det kan ske utan risk för människors hälsa eller för miljön. Det är verksamhetsutövarens uppgift att visa att egenkontrollen är tillräcklig och rimlig för att förhindra hälsoproblem. Det kallas också för principen om omvänd bevisbörda.

Avgift

Avgift för handläggning av anmälan samt för tillsyn tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.


Sidan senast uppdaterad 2017-04-03 07.04
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se