Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,1 °C
Medelvind WSW 10,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Lantbruk

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Sedan 2009 är det länsstyrelsen som utför den operativa djurskyddskontrollen!

 

Information om tillsyn på mindre lantbruk och hästgårdar

Under 2019 samarbetar alla kommuner i Västra Götaland och Halland i tillsynen på mindre lantbruk och hästgårdar. Detta för att få en likvärdig tillsyn med likvärdiga bedömningsgrunder.

Varför genomförs tillsyn?

Kommunens miljöavdelning är den avdelning som är ansvarig för att besöka alla verksamheter för att kontrollera att de följer miljölagstiftningen. Enligt miljöavdelningens tillsynsplan ska mindre lantbruk besökas vart 2-5 år. För tillsynsbesöket tas det ut en avgift för den tid handläggaren behövt lägga ner i ärendet.

Tillsynen syftar till att kontrollera sådant som utgör en risk för människors hälsa och/eller miljön. Målet med tillsynen är att de nationella miljömålen ska uppnås. För lantbruk handlar det främst om 8 av de 16 antagna miljömålen; Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker och Ett rikt odlingslandskap. Du kan läsa mer om Sveriges miljömål på miljomal.se

Vad kontrolleras vid tillsyn?

Tillsynen syftar till att kontrollera att verksamheterna uppfyller miljöbalkens lagstiftning. Det gäller framförallt hantering och lagring av gödsel, avfall, bekämpningsmedel och andra kemikalier.

Information och råd

Gällande lagstiftning, råd och verktyg för egenkontroll finner ni nedan till höger under länkar.

På Jordbruksverkets hemsida hittar du även beräkningsverktyg för att räkna ut er lagringskapacitet och ert behov av spridningsareal för er gödsel.

Gödselhantering

Enligt EU:s nitratdirektiv ska varje medlemsland identifiera områden där det finns vatten som är känsliga för kväveföroreningar. Hela Tjörns kommun ligger inom ett känsligt område.

För djurhållare som har 2-10 djurenheter ställs det krav på att gödseln skall kunna lagras minst 6 månader. För dem som har fler djurenheter gäller högre krav baserat på vilken sorts djurhållning som är aktuell. På Jordbruksverkets hemsida finns mer information.

Gödsellagringsutrymmena skall vara utformat så att det inte sker något läckage eller någon avrinning till omgivningen.

Om du har två djurenheter eller färre omfattas du inte av några generella krav om att gödseln skall kunna lagras en viss bestämd tid. Det är ändå viktigt att din gödselhantering inte orsakar någon olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Spridning av gödseln

Vid spridning av gödselmedel skall det inte spridas mer kväve än vad grödan kan ta upp i sin tillväxt.

Gödselmedel får inte spridas på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark.

Skyddsavstånd om två meter i gödselspridningen skall tas till vattendrag och sjöar. Gödsel skall inte spridas på fält som lutar mer än 10 % mot ett vattendrag eller sjö.

170 kg kväve i form av stallgödsel  får endast spridas per hektar och år. Inför höstsådd gäller en tillförsel om högst 60 kg lättillgängligt kväve per hektar till höstsådda oljeväxter. För annan höstsådd gröda gäller högst 40 kg lättillgängligt kväve per hektar. Grödans behov skall styra mängden gödsel.

Viktiga datum

Under perioden 1 augusti-31 oktober är det endast tillåtet att sprida stallgödsel och organiska gödselmedel i växande gröda eller före sådd. Den växande grödan ska vara avsedd för övervintring och får inte vara en fånggröda.

Mellan 1 oktober och 31 oktober är det tillåtet att sprida fast gödsel i både växande gröda och obevuxen mark. Fastgödsel från fjäderfän får dock endast spridas i växande gröda. Gödseln skall brukas ner inom 12 timmar i ett markskikt som är minst 10 cm.

1 november-28 februari är det förbjudet att sprida gödselmedel.

 

Sidan senast uppdaterad 2019-09-05 12.55
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se