Traditionellt byggande

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Husbygge med Klädesholmen i bakgrunden

Oavsett om det ska byggas nytt, byggas till eller byggas om är utformningen viktig. Det gäller även om det inte krävs bygglov. Tänk på hur fantastiskt det ser ut på Tjörn. Det ska helst se lika bra ut efter att byggdrömmarna genomförts; kanske till och med ännu bättre.

Bygget ska utformas med varsamhet och anpassas till omgivningen på ett bra sätt. Det är viktigt att ta tillvara på det som är typiskt för Tjörn. Det gäller de ljusa träfasaderna, de röda tegeltaken, proportionerna på enkelhusen och dubbelhusen, husens placering i landskapet, de naturliga trädgårdarna och uteplatserna med mera.

Ofta är den traditionella utformningen den bästa lösningen men ibland kan nya former ge en fin kontrast till det gamla. Det finns inget som är helt rätt eller helt fel när det gäller utformning.

I plan- och bygglagen ställs krav på att en byggnad ska ha en god form, färg- och materialverkan samt att bebyggelse ska utformas och placeras med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena och intresset av en god helhetsverkan..

Kraven på utformning ser olika ut inom olika delar av Tjörn. Viktigast är anpassningen till omgivningen i de områden som utpekats som särskilt betydelsefulla ur kulturmiljösynpunkt. Det gäller främst de gamla fiskesamhällena och de traditionsrika lantbruksmiljöerna. Även i nyare exploateringsområden kan det vara positivt att hålla sig till en viss stil.

I Ditt hus på Tjörn redovisas kommunens känsliga kulturmiljöer. Där finns också råd om hur bebyggelsen bör utformas. Rekommendationerna om traditionell utformning är i första hand avsedda för bebyggelse inom eller i anslutning till de känsliga kulturmiljöområdena. Även i dessa områden kan dock annat formspråk godtas förutsatt att projekteringen utförs på ett omsorgsfullt och varsamt sätt med respekt för omgivningen.
 
En godtagbar utformning prövas med hänsyn till lagstiftningen samt gällande översiktsplan, tätortsstudier, detaljplaner och kulturmiljövårdsprogram.      

Sidan senast uppdaterad 2017-09-20 13.32
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se