Strandskyddat område

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Strandskyddet är reglerat i lag, och bestämmelserna ser likadana ut i hela landet.

Strandskyddsdispens krävs för ett antal åtgärder inom strandskyddat område, både på land och i vatten. Syftet med strandskyddet är att ge allmänheten tillträde till värdefulla strandområden och att skydda djur och växter. För att kunna meddela strandskyddsdispens krävs att de särskilda skäl som preciseras i miljöbalken uppfylls. Syftet med strandskyddet får inte heller motverkas. Ansökan om strandskyddsdispens prövas normalt av kommunen.

Länsstyrelserna ska granska alla dispenser och upphävanden av strandskydd inom detaljplaner som beviljas i länet

Avgift debiteras både för meddelad strandskyddsdispens och för avslag.

Vem handlägger och beslutar?

Ansökan som gäller byggnader eller andra åtgärder som kräver bygglov handläggs av plan- och byggavdelningen. Ansökan om övriga åtgärder handläggs av miljöavdelningen. Det är sedan kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, KMSU, eller dess delegat, som beslutar om strandskydd.

Vilka handlingar ska lämnas in?

Hur omfattande en dispensansökan behöver vara beror på vad det är som ska byggas eller vad som ska göras på det strandskyddade området.

Om ansökan exempelvis gäller en byggnad krävs i vanliga fall följande handlingar:

 • Ansökan om strandskyddsdispens på blankett (1 exemplar).
 • Beskrivning av vad som ska göras (1 exemplar).
 • De särskilda skäl som motiverar ansökan (1 exemplar).
 • Måttsatt situationsplan i skala 1:500 (1 exemplar). Här ska det också framgå om man planerar göra andra åtgärder kring byggnaden.

Ibland kan även dessa handlingar krävas:

 • Måttsatt planritning skala 1:100 (3 exemplar).
 • Måttsatt sektionsritning skala 1:100 (3 exemplar).
 • Fasadritningar skala 1:100 (3 exemplar).
 • Redovisning av material och färgsättning (1 exemplar).

Dispens eller ej?

 • Om miljöbalkens krav uppfylls kan strandskydd meddelas.
 • Att uppföra nya bostadshus inom strandskyddat område och utanför detaljplan medges nästan aldrig.
 • Komplettering av befintligt bostadshus med garage, förråd eller gäststuga kan uppfylla kraven för att få strandskyddsdispens. Det gäller också byggnader som inte kräver bygglov, exempelvis friggebodar.
 • För övriga åtgärder är det omfattningen och syftet med åtgärden som bestämmer om dispens kan meddelas.

Detta ska alltid uppfyllas

Förutsättning för att kunna meddela strandskyddsdispens är alltid:

 • Att syftet med strandskyddet uppfylls.
 • Att allmänhetens tillträde till strandområdet inte försämras.
 • Att djur- och växtliv inte påverkas.
 • Att de särskilda skäl som redovisas i miljöbalken uppfylls.

En korrekt ansökan går snabbare

Om ansökan är korrekt och fullständigt ifylld går handläggningen snabbare. Det är viktigt att det förslag du lämnar in är anpassat till omgivningen och inte strider mot syftet med strandskyddet. Strandskydd finns för att alla ska kunna nå och komma till våra strandområden. Det är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Strandskyddet ska också bevara goda livsvillkor för växter och djur på land och i vatten.

För att vi ska kunna ge dig dispens ska det finnas särskilda skäl för detta; exempelvis ska du kunna påvisa att allmänheten fortfarande kan nå platsen och att växt- och djurliv inte försämras.

Ta gärna kontakt med plan- och byggavdelningen

Plan- och byggavdelningen berättar mer om vilka handlingar som kan behövas för ditt projekt. Det är viktigt att ansökan är komplett. Men du ska inte heller lämna in fler och dyrare handlingar än vad som behövs. Plan- och byggavdelningen informerar också om ansökan kommer att handläggas av plan- och byggavdelningen eller av miljöavdelningen. Vilken avdelning som handlägger just ditt ärende beror på ansökans innehåll.

 

 

Sidan senast uppdaterad 2018-01-31 14.28
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se