Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,8 °C
Medelvind SW 2,7 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Byggärendet steg för steg

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Stentrappa

Normala ärenden (exempelvis nytt bostadshus)

Om ansökan är komplett, förslaget är godtagbart och det har anmälts och godkänts en kontrollansvarig kan bygglov beviljas. Kontrollansvarig kontaktar byggavdelningen för tidsbokning för tekniskt samråd. Där informeras om villkoren för att påbörja och genomföra byggprocessen. Om villkoren har uppfyllts meddelas startbesked och det är först då som byggnadsarbetena får påbörjas.

Under arbetets gång genomförs minst ett arbetsplatsbesök. När arbetena är klara i enlighet med kontrollplanen ska detta meddelas till plan- och byggavdelningen som då kallar till slutsamråd. Vid slutsamrådet avgörs om slutbesked kan utfärdas. Det är först när du fått slutbesked som byggnaden får tas i bruk.

Enkla ärenden (exempelvis mindre tillbyggnad)

Ett enkelt ärende kräver ingen kontrollansvarig. Däremot krävs en enkel kontrollplan som ska godkännas av plan- och byggavdelningen. Om ansökan är komplett, förslaget godtagbart och den enkla kontrollplanen godkänts kan bygglov beviljas. Startbesked meddelas då direkt i bygglovet.

När byggnadsarbetena är klara i enlighet med kontrollplanen ska detta meddelas till plan- och byggavdelningen. Plan- och byggavdelningen utfärdar då ett slutbesked.

Enkelt bygglov – "väsenlig förändring"

Vad som räknas som en väsentlig förändring beror på vad ditt bostadsområde har för karaktär. Bor du i ett område där alla hus är gula är det en väsentlig ändring att måla sitt hus grått men om du bor i ett område med blandade fasadfärger är samma kulörändring inte en väsentlig ändring då den inte ändrar områdets karaktär. Om du är osäker på vad åtgärden du vill göra klassas som, är det alltid bra att höra av sig till oss innan du börjar.

Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra en markåtgärd behövs i de flesta fall en kontrollansvarig.

Kontakta en kontrollansvarig redan innan du lämnar in din bygglovsansökan så får du hjälp under hela bygglovsprocessen.

Den kontrollansvarige:

  • Hjälper dig att upprätta förslag till kontrollplan.
  • Ser till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor följs.
  • Närvarar vid tekniska samråd, besiktningar och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
  • Dokumenterar sina byggplatsbesök.
  • Ger ett utlåtande till dig och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet.

Den kontrollansvarige får inte vara närstående till eller ha något beroendeförhållande till den som ska utföra arbetet. Den kontrollansvarige ska också vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. På Boverkets webbplats hittar du en förteckning över alla som är certifierade.

Kontrollplan

Information om kontrollplan hittar du på Boverkets hemsida. Se länk.

Tekniskt samråd

När bygglovet beviljats eller en anmälan mottagits kontaktar kontrollansvarig byggavdelningen för tidsbokning för tekniskt samråd. Vid samrådet går man igenom redovisningen av arbetets organisation och förslag till kontrollplan. Det förs alltid protokoll under samrådet.

Startbesked

Du måste ha fått ett startbesked innan du påbörjar en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. För normala ärenden fastställs kontrollplanen i startbeskedet, bland annat utifrån det som har kommit fram vid det tekniska samrådet. Om byggherrens egenkontroll inte är tillräcklig kan den behöva kompletteras med en certifierad sakkunnig. Det fastställs också eventuella villkor för att få påbörja arbetena.

Startbeskedet upphör att gälla samma dag som beslutet om lov upphör att gälla. För anmälningspliktiga åtgärder, till exempel när du installerar en eldstad, upphör startbeskedet att gälla två år efter att startbeskedet gavs.

Arbetsplatsbesök

När startbeskedet är lämnat ska plan- och byggavdelningen besöka arbetsplatsen minst en gång under arbetets gång om inte annat bestämts. Plan- och byggavdelningen för protokoll över besöket.

Slutsamråd

När byggåtgärderna har avslutats kallar plan- och byggavdelningen till slutsamråd. Då går man bland annat igenom hur kontrollplanen har följts.

Slutbesked

Slutbesked ges när alla krav är uppfyllda. De åtgärder som har angetts i lovet eller anmälan ska anses vara slutförda i och med att slutbesked utfärdas. Byggnaden eller anläggningen får normalt inte tas i bruk förrän slutbesked är meddelat.

Slutbesked kan meddelas även om det finns kvar mindre brister. Det görs i så fall anmärkningar på bristerna som då ska åtgärdas senare. Handlar det om större brister kan det ges ett tillfälligt slutbesked (interimistiskt slutbesked) som gäller fram till ett bestämt slutdatum. Inom denna tidsfrist ska bristen åtgärdas eller nödvändig kontroll utföras. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord prövas slutligt frågan om slutbesked.

Sidan senast uppdaterad 2017-11-06 09.05
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se