Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,8 °C
Medelvind WSW 11,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Regler för tomtkö

Störst text
Stor text
Normalstorlek


1. Registrering: tomtkö Tjörns kommun

1.1
Ansökan om registrering sker genom att en särskild registreringsblankett  "Ansökan om tomt/småhus" fylls i och lämnas till Tjörns kundcenter, kommunhuset i Skärhamn.

1.2
Registrering kan ske av sökande och eventuell medsökande som har fyllt 18 år och som avser att bygga och bo året runt på anvisad tomt.

1.3
Registreringen är personlig och kan inte överlåtas.

1.4
Äkta makar och personer som sammanbor under äktenskapsliknande former får endast inge en ansökan om registrering.

Sökande är vid registrering skyldig att uppge namn på make/maka eller sammanboende som medsökande. Vid skilsmässa eller om samboförhållandet upphör kan såväl huvudsökande som medsökande ha rätt att stå kvar i tomtkön enligt följande:

a) om båda är enskilt anmälda före samlevnad placeras var och en in efter sin gällande individuella anmälan.

b) om en av parterna är anmäld före samlevnaden placeras denne in efter sin individuella anmälan. Den andra parten erhåller inplacering som om egen anmälan skett då vederbörande blev anmäld som medsökande.

c) om första anmälan är gjord gemensam anses båda parterna individuellt anmälda från den gemensamma anmälningstidpunkten.

1.5
Ansökan sänds till Tjörns kundcenter, 471 80 Skärhamn. Samtidigt ska sökanden inbetala tomtköavgift om 800 kronor till bankgiro 641-9741 och därvid ange "Tomtkö". Vänligen observera att faktura inte sänds ut vid registrering. När både ansökan och betalning kommit kommunen tillhanda registreras sökanden på den av de datum som är sist av anmälan och betalning. Sökanden erhåller därefter ett brev med uppgifter om vid vilket datum registrering skett och vilken köplacering som erhållits. Om sökanden önskat kvarstå i kön erlägges en årlig förnyelseavgift om 300 kr efter avisering från kommunen. Om förnyelseavgiften inte erläggs inom föreskriven tid, avregistreras ansökan efter en påminnelse.

1.6
Sökande och medsökande är skyldiga att anmäla namnändring och varaktig adressändring, i annat fall finns risk för avregistrering.

2. Avregistrering

2.1
Avregistrering sker när förnyelseavgift inte erlagts på angivet sätt.

2.2
Avregistrering sker efter två återtagande av intresseanmälan eller ett icke fullföljt köp efter tecknandet av köpebrev.

2.3
Avregistrering sker sedan sökande förvärvat tomt av kommunen. Tomt eller småhus (bebyggd tomt) som erhålles genom exploatör med vilken kommunen har avtal, jämställs med tomt som erhålles genom kommunen. Förvärv anses ha skett när köpehandling i form av köpebrev utväxlats med kommunen, alternativt när köpekontrakt/avtal tecknats med exploatör.

2.4
Avregistrering sker vid konstaterande av medvetet lämnade oriktiga uppgifter.

3. Information och intresseanmälan

3.1  
I mån av tillgång på tomter meddelas detta genom utskick via tomtkön, annons på kommunens hemsida samt eventuellt med annons i lokalpressen.

3.2
Sökande ska skriftligen anmäla sitt intresse för utannonserade tomter inom i annonsen/brevet angiven tid. Intresseanmälan med preciserade önskemål av tomt skall ske på särskild blankett.

3.3
Inlämnad intresseanmälan är bindande. Återtagande av intresseanmälan likställs med icke fullföljda köp, vilket innebär att två återtaganden medför avregistrering ur tomtkön.

4. Fördelning och anvisning

4.1
Tomt fördelas med upplåtelseform: försäljning.

4.2
Fördelning av annonserade tomter sker efter inlämnade intresseanmälningar turordnade med hänsyn till kötid.

4.3
Anvisning utan iakttagande av hänsyn till kötid kan ske i form av förtur om sociala, medicinska eller näringspolitiska skäl föreligger.

Ansökan om förtur inges av sökande, varvid det förutsätts att avgörande skäl kan redovisas och styrkas. Ansökan om förtur bedöms individuellt, men också mot bakgrund av kommunens ansvar för tomtkön i sin helhet.

Beslut i förtursärenden fattas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Anvisning med beviljad förtur måste accepteras av den sökande om icke godtagbara skäl till vägran åberopas, i annat fall förfaller förtursbeslutet.

Förtur får inte avse tomt som är under försäljning efter sedvanlig kungörelse i pressen.

4.4
Kommunen äger rätt att neka tilldelning av tomt om det av omständigheterna i det enskilda fallet skulle framgå att tilldelning strider mot grundtankarna för kommunens tomtkö.

5. Försäljningsvillkor

5.1  
Överlåtelseförbud
Tomt med ägande- eller tomträtt säljs med ett överlåtelseförbud. Överlåtelseförbudet är generellt, d.v.s. gäller även mot överlåtelse inom familjen, och innebär att köparen inte utan särskilt medgivande från Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjörns kommun får överlåta fastigheten innan byggnadsskyldigheten har fullgjorts (se nedan 5.2. b). Medgivande om överlåtelse söks hos Kommunstyrelsens arbetsutskott med åberopande av de skäl som finns för försäljningen.

5.2
Övriga villkor vid köp av kommunal tomt
a) Hela köpesumman erläggs direkt vid undertecknandet av köpeavtalet.

b) Byggnadsskyldighet: Köparen ska påbörja byggnation inom två (2) år från tillträdesdagen och byggnaden ska färdigställas inom fem (5) år från tillträdesdagen. Med påbörjas avses att bottenplatta eller motsvarande grundkonstruktion ska ha uppförts. Med färdigställas avses att slutbevis för byggnaden ska ha utfärdats. Det åligger köparen att ansöka om slutbevis i god tid före tidsfristens utgång.

c) Vitesklausul: Om köparen inte har fullgjort sin byggnadsskyldighet (2- eller 5-årsfristen) är köparen skyldig att vid utgången av respektive tidsfrist betala ett vite till kommunen om etthundratusen (100 000) kronor och för tiden därefter ett ytterligare vite om etthundratusen (100 000) kronor årligen. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan medge förlängning av tiden för byggnadsskyldighetens fullgörande om fördröjningen är föranledd av strejk, blockad, force majeure eller motsvarande extraordinär händelse som köparen inte kunnat råda över.

d) När köparen har uppfyllt byggnadsskyldigheten återkallar kommunen överlåtelseförbudet enligt punkten. 5.1 ovan.

e) Bidrag till extra ordinära grundläggnings- och planeringskostnader utgår inte.

Sidan senast uppdaterad 2018-11-28 13.30
E-tjänster/blanketter
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se