Tjörn kommuns logga, till startsidan

Ansök om ny detaljplan

Du kan behöva göra en planansökan om du planerar en åtgärd som innebär att en ny detaljplan behöver göras eller att en befintlig behöver ändras eller upphävas. Till exempel om du som exploatör eller markägare vill bygga eller ändra något som inte tillåts i detaljplanen.

Ansökan bedöms utifrån styrdokument som

 • översiktsplan/strukturbild
 • tätortsstudie
 • strategiska bostadsprogrammet
 • prioritering i budgeten för samhällsbyggnadsnämnden
 • närhet till kollektivtrafik, service och infrastruktur
 • allmännyttan

Bedömningen tar hänsyn till riksintressen, strandskydd, fornminnen, utbyggnad av va-nätet, klimathänsyn, risk för olyckor ( till exmpel översvämning och erosion), elektronisk kommunikation och avfallshantering.

Så här ansöker du om planbesked

I din planansökan ska det tydligt framgå hur och varför du vill att en ny detaljplan ska göras. Skicka med ritningar eller skisser som visar ditt förslag. Du har rätt att få ett besked inom fyra månader.

En prioritering görs av inkomna ansökningar som ligger till grund för vilka detaljplanearbeten som ska startas upp. Tre olika kategorier av planbesked lämnas:

 1. Innebär att planarbetet kan påbörjas inom 2-4 år
 2. Innebär att planarbete kan påbörjas inom 4-6 år
 3. Innebär avslag

En detaljplan kan normalt antas 2 till 3,5 år efter påbörjat arbete

En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige.

Vem som ska stå för kostnaden

Kommunen tar ut en avgift för en ansökan om planbesked. Det är du som ansöker om planbesked som är skyldig att betala för planansökan. Avgift tas ut för både negativa och positiva besked Kostnaden för planbesked beror på hur omfattande åtgärden är. Kostnaden baseras på kommunens taxa.

Om en detaljplan ska startas tar kommunen ut en avgift för planarbetet med detaljplanen. Det är den som tecknar planavtalet med kommunen som ska betala för detaljplanearbetet som kommunen utför.

Taxa för ansökan om planbesked

Taxan regleras genom prisbasbelopp. För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kronor. Det innebär att ett planbesked 2020 kostar:

Enkel åtgärd 9 460 kronor
Medelstor åtgärd 14 190 kronor
Stor åtgärd 18 920 kronor

Kriterier för enkel åtgärd

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

 1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad mark-användning till något av ovanstående.
 2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.
 3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.

Kriterier för medelstor åtgärd

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

Kriterier för stor åtgärd

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Självservice

Kontakt

Åsa Jönsson

Avdelningschef


Sidansvarig Nina Bergman/Senast uppdaterad 25 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet