Tjörn kommuns logga, till startsidan

Ansök om ny detaljplan

Du kan behöva göra en planansökan om du planerar en åtgärd som innebär att en ny detaljplan behöver göras eller att en befintlig behöver ändras eller upphävas. Till exempel om du som exploatör eller markägare vill bygga eller ändra något som inte tillåts i detaljplanen.

Ansökan bedöms utifrån styrdokument som

Bedömningen tar hänsyn till riksintressen, strandskydd, fornminnen, utbyggnad av va-nätet, klimathänsyn, risk för olyckor ( till exmpel översvämning och erosion), elektronisk kommunikation och avfallshantering.

Så här ansöker du om planbesked

I din planansökan ska det tydligt framgå hur och varför du vill att en ny detaljplan ska göras. Skicka med ritningar eller skisser som visar ditt förslag. Du har rätt att få ett besked inom fyra månader.

En prioritering görs av inkomna ansökningar som ligger till grund för vilka detaljplanearbeten som ska startas upp. Tre olika kategorier av planbesked lämnas:

  1. Innebär att planarbetet kan påbörjas inom 2–4 år
  2. Innebär att planarbete kan påbörjas inom 4–6 år
  3. Innebär avslag

  En detaljplan kan normalt antas 2 till 3,5 år efter påbörjat arbete.

  En taxa är en lista över avgifter som är antagen i kommunfullmäktige.

  Vem som ska stå för kostnaden

  Kommunen tar ut en avgift för en ansökan om planbesked. Det är du som ansöker om planbesked som är skyldig att betala för planansökan. Avgift tas ut för både negativa och positiva besked Kostnaden för planbesked beror på hur omfattande åtgärden är. Kostnaden baseras på kommunens taxa.

  Om en detaljplan ska startas tar kommunen ut en avgift för planarbetet med detaljplanen. Det är den som tecknar planavtalet med kommunen som ska betala för detaljplanearbetet som kommunen utför.

  Taxa för ansökan om planbesked

  Taxan regleras genom prisbasbelopp. För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kronor. Det innebär att ett planbesked 2020 kostar:

  Kriterier för enkel åtgärd

  Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

  Kriterier för medelstor åtgärd

  Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

  Kriterier för stor åtgärd

  Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

  Självservice

  Kontakt

  Åsa Jönsson

  Avdelningschef


  Sidansvarig Mia Marie Johansson/Senast uppdaterad 14 september

  Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

  Tyck till & felanmäl

  Kontakta oss

  Tjörns Kommun

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns kundcenter

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns Kommun

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns kundcenter

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörn kommuns logga, till startsidan

  Möjligheternas ö hela året och för hela livet