Bidrag för resor och boende

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Regler om resebidrag – busskort

Reseersättning utgår i form av terminskort. Den adress som eleven är folkbokförd på gäller som underlag för beslut om resebidrag.

Rätt till terminskort har elev:

  • som inte sökt inackorderingsbidrag
  • till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år

Stulna eller på annat sätt förlorade terminskort ersätts mot en avgift på 200:-. Under väntetiden på nytt terminskort får eleven själv bekosta resan till skolan.

Ändrade förhållanden som kan påverka rätten att få terminskort (till exempel ändrad bostadsadress) måste omgående anmälas till skolans expedition. Den som avbryter sina studier är skyldig att återlämna terminskortet till skolans expedition. Den som inte gör sådan anmälan/återlämnar kortet blir återbetalningsskyldig för eventuellt felaktigt mottaget terminskort.

Tjörnelever som studerar på någon av Göteborgsregionens kommunala skolor hämtar sitt terminskort på respektive skola. De som studerar på friskolor tar kontakt med Tjörns kundcenter för information om hur den aktuella skolan hanterar reseersättningar.

Vem kan söka inackorderingbidrag?

Elever som går utbildning i kommunal gymnasieskola eller ungdomsgymnasieutbildning anordnad av landstinget kan söka inackorderingsbidrag. Bidraget kan sökas fram till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Förutsättningen för att söka är att eleven på grund av besvärlig resväg måste inackordera sig på skolorten.

Elever som söker till fristående gymnasieskolor bör kontakta Centrala Studiestödsnämnden, CSN, för att få besked om det går att få inackorderingsbidrag för den skola man valt.

Inackorderingsbidraget är ett bidrag till kostnaden för inackordering. En förutsättning för att bidraget ska beviljas är att sökande faktiskt är inackorderad på skolorten eller i dess närhet. Bidraget betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid.

"Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Denna skyldighet gäller dock inte elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program". (Skollagen 15 kap. 32 §)

Besvärlig resväg?

Sidan senast uppdaterad 2019-03-08 11.16

Mer information

Resor
Lena Vidlund
0304-60 19 03

Inackorderingsbidrag
Anders Jelmbark
0304-60 14 77

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se