Tjörns kommuns logotype
Temperatur 2,2 °C
Medelvind NNE 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Avgifter för barnomsorgen

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Här hittar du information om hur avgiften beräknas för den barnomsorg som erbjuds på Tjörn: förskola, pedagogisk omsorg, och fritidshem.

 Tjörns kommun tillämpar så kallad maxtaxa. Det innebär att avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas utifrån hushållets sammanlagda inkomst före skatt. Taxan gäller oberoende av hur många timmar barnet vistas i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem betalas 12 månader per år. Avgiften tas ut från första placeringsdag.

Er bruttoinkomst per månad lämnar ni via "Skol- och barnomsorgswebben".

Avgifter från 1 Januari 2020

Avgifter i förskola och pedagogisk omsorg

Barn 1 - 3 procent av inkomsten, dock högst 1 478 kr per månad.
Barn 2 - 2 procent av inkomsten, dock högst    986 kr per månad.
Barn 3 - 1 procent av inkomsten, dock högst    493 kr per månad.
Barn 4 - ingen avgift.

Avgifter i fritidshem

Barn 1 - 2 procent av inkomsten, dock högst 986 kr per månad.
Barn 2 - 1 procent av inkomsten, dock högst 493 kr per månad.
Barn 3 - 1 procent av inkomsten, dock högst 493 kr per månad.
Barn 4 - ingen avgift.

Från och med 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass gäller taxa för fritidshem om barnet ska övergå till denna verksamhet. Det yngsta barnet är alltid "barn 1", vare sig barnet vistas i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Avgifter i fritidshem under skollov

Barn som annars inte har någon plats på fritids, men till följd av föräldrarnas förvärvsarbete eller studier behöver omsorg under lov, kan ansöka om detta. Ansökan är bindande om plats erbjudits. Avgiften (100 kronor/dag) kommer att debiteras oavsett om platsen utnyttjats eller inte.

Avgiftsfri allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till och med vårterminen det år som barnet fyller 6 år har banet rätt till allmän förskola motsvarande 525 timmar per år, det vill säga 15 timmar per vecka. Hur dessa timmar förläggs beslutas av förskolans personal. Den allmäna förskolan följer grundskolans läsårstider. Det innebär att barnet inte vistas på förskolan under lov och studiedagar.

Reducerad avgift

För de barn som är inskrivna i förskola/pedagogisk omsorg och där den avgiftsfria tiden för barn 3-5 år är en del av vistelsetiden, reduceras avgiften med 15% under tio månader.

För månaderna juni och juli sker ingen reducering av avgifter.

Arbete utomlands

Om den ene vårdnadshavaren arbetar utomlands räknas bådas inkomster in i avgiftsunderlaget så länge de båda delar huhåll.

Avgift under sommarmånader, inskolning, semester och sjukdom

Du betalar för din barnomsorgsplats 12 månader om året. Det finns alltså ingen betalningsfri månad.

Varför har jag fått en faktura avseende avgift för barnomsorg för föregående år?

Varje år genomför barn- och utbildningsförvaltningen en översyn av de avgifter som de familjer som hade kommunal förskola/dagbarnvårdare eller fritidshem/fritidsklubb betalade in under föregående år. Det görs för att säkerställa att varje familj betalat rätt avgift. De inkomstuppgifter som familjerna lämnat till Tjörrns kommun jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Om översynen visar att fel barnomsorgsavgift har betalats, görs en justering. Det betyder att om en familj betalat för lite, skickas en retroaktiv faktura ut på mellanskillnaden. Har man istället betalat för mycket i avgift, gör kommunen istället en utbetalning.


Sidan senast uppdaterad 2020-01-20 13.30

Kontaktuppgifter

barnomsorg@tjorn.se

Har din inkomst förändrats?


Tänk då på att uppdatera dina uppgifter i vår e-tjänst så snart som möjligt för att vara säker på att du betalar rätt avgift!

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se