Tjörns kommuns logotype
Temperatur 9,6 °C
Medelvind W 6,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Väg 160/169 finns med i regionens trafikplan

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Svanvik

En ny regional trafikplan för Västra Götaland ska snart beslutas. I planen finns flera förslag till förbättringar för vägar och järnvägar. För Tjörns räkning är det positivt att väg 160 och 169 finns med.

I planen utpekas väg 160 från E6 (Spekeröd) till Skåpesund och väg 169 från Myggenäs korsväg till Vallhamn som vägar med brister som behöver åtgärdas.

Det handlar framför allt om framkomlighet och trafiksäkerhet. Väg 169 betraktas dessutom som riksintresse fram till Vallhamn eftersom så många viktiga godstransporter sker där.

– Det är en framgång att vägarna 160 och 169 betraktas som brister. Det betyder att de ska utredas och om utredningen kommer fram till att de ska åtgärdas kan berörda kommuner få ekonomiskt stöd från regionen för att genomföra åtgärderna, säger Karin Löfgren, översiktsplanarkitekt i Tjörns kommun.

Eftersom utredningen kring Myggenäs korsväg redan är klar finns det också ett försprång som kan göra att utredningen går snabbare. Några av de brister på väg 160 och 169 som beskrivs i planen är:

  • bristande framkomlighet för personbils-, kollektiv- och godstrafik
  • mindre störningar leder snabbt till köer och ökade restider
  • risken för trafikolyckor ökar när trängseln ökar
  • trafiksäkerheten försämras när olika trafikslag ska samsas

Övriga projekt i vårt område som finns med i planen är en utbyggnad av väg 160 på Orustsidan, mellan Skåpesund och Varekil. Där blir det byggstart redan 2018–2020. Ett resecentrum i Stenungsund finns också med i planen.

Mer fakta om förslaget till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018–2029

Alla län i Sverige har gjort trafikplaner som i sin tur ska rapporteras till Regeringskansliet. Samtliga trafikslag ska finnas med, som vägar, järnvägar och gång-och cykelvägar.

Planen är skriven så att de projekt som ligger närmast i tid är ”namngivna” (till exempel Skåpesund–Varekil och resecentrum i Stenungsund) medan de som ligger längre fram i tid räknas som ”brister” (till exempel väg 160/169) som innan de åtgärdas ska utredas.

I sitt remissvar till Västra Götalandsregionen skriver Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tillsammans med Tjörn och andra kommuner i Göteborgsregionen att väg 160/169 tillhör de mest angelägna bristerna att utreda och åtgärda.


Sidan senast uppdaterad: 2017-10-30 10.42
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se