Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,1 °C
Medelvind NE 2,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Klartecken för Malagaplanen

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Malagatomten

Detaljplanen för Malagaområdet har nu vunnit laga kraft. Det innebär att kajområdet kan bebyggas med bostäder och verksamhetsbyggnader.

I korthet ger den nya detaljplanen följande möjligheter:

  • Cirka 130 lägenheter i par-, rad- eller flerfamiljshus
  • Kontor, hotell och andra verksamheter
  • Parkeringar
  • Småbåtshamn
  • Gångstråk längs kajen

Vad händer nu?

Det är framför allt den västra delen av Malagaområdet som kommer att bebyggas med bostäder i form av par-, rad- eller flerfamiljshus. Husen får vara mellan två och fyra våningar. Mellan några av husen närmast kajen kommer vattenbassänger att anläggas.

Närmast vattnet blir det öppna ytor som också blir en förlängning av gångstråket genom Skärhamn. På den plats där oljecisternen finns i dag tillåter planförslaget ett sjuvåningshus, vilket motsvarar höjden på cisternen. Tanken är att detta hus ska användas till hotell- och kontorsverksamhet, men någon byggnation här är inte aktuell för tillfället.

Detta har hänt

Processen med en detaljplan för Malagaområdet i Skärhamn har pågått sedan 2007. Planen har överklagats i flera instanser, men har nu slutligen godkänts.

2007: Beslut om att upprätta en ny detaljplan för bostäder och en småbåtshamn i Malagaområdet.

2008: Förutsättningar för att bebygga Malagaområdet undersöks. Det görs undersökningar av berggrunden, markmiljön och kajen samt utredningar av trafiksituationen. Ett förslag på detaljplan görs och sänds ut på samråd. Efter synpunkter från bland annat länsstyrelsen görs bedömningen att det också behövs en miljökonsekvensbeskrivning.

2009-2010: En miljökonsekvensbeskrivning görs samt fler utredningar om geoteknik, bullernivåer och vatten och avlopp. Ett nytt förslag på detaljplan görs och efter samråd antas detaljplanen av samhällsbyggnadsnämnden. Planen överklagas.

2011: Länsstyrelsen upphäver beslutet på grund av att det borde fattats i kommunfullmäktige. Beslutet överklagas av exploatören till mark- och miljödomstolen, som överlämnar målet till regeringen.

2013: Beslut från regeringen att detaljplanen ska tas upp i kommunfullmäktige. Eftersom processen dragit ut på tiden beslutas om en ny utställning. Allmänheten kan återigen komma in med synpunkter.

2014: Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Malagaområdet. Planen överklagas.

2016: Länsstyrelsen avvisar överklagandena. Planen överklagas av 19 närboende, denna gång till mark- och miljödomstolen, som avslår överklagandena. Ärendet överklagas nu till Mark- och miljööverdomstolen med ansökan om prövningstillstånd.

2017: Mark- och miljööverdomstolen meddelar att prövningstillstånd inte beviljas. Därmed har detaljplanen vunnit laga kraft.

Sidan senast uppdaterad: 2017-02-14 10.31
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se