Tjörn kommuns logga, till startsidan
Flygfoto över Tjörnbron

Möjligheternas ÖP - framtagandet av ny översiktsplan

Översiktsplanen visar den långsiktiga utveckling för markanvändning och byggande på hela Tjörn. Hur ska kommunen utvecklas? Vilka värden och områden vill vi bevara? Vad behöver förändras i framtiden?

Digital översiktsplan

När man öppnar översiktsplanen kommer man först till en sammanfattning av innehållet i översiktsplanen och de olika delarna i den.

Att övergå till en digital översiktsplan är i sig en stor del av projektet och en del av kommunens arbete mot en digital samhällsbyggnadsprocess.

Till den digitala versionen

Samråd

Samrådet pågick mellan 25 januari och 10 april 2023. Alla synpunkter som har skickats in kommer nu att sammanställas i en samrådsredogörelse.

En översiktsplan visar på kommunens samlade strategi för hur mark, bebyggelse, och vatten ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen har en lång tidshorisont och en vägledande funktion för kommunens övergripande viljeinriktning och fysiska planering. Den har dessutom en viktig roll i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling. Översiktsplanen visar hur kommunen avser ta hänsyn till och utveckla allmänna intressen, tillgodose riksintressen och följa miljökvalitetsnormer. Översiktsplanen har också en kommunikativ funktion för att visa medborgare, myndigheter och andra intressenter kommunens långsiktiga utveckling.

Översiktsplanens delar

Översiktsplanen består av fem övergripande kapitel som i den digitala versionen motsvarar de flikar som finns högst upp på sidan:

  • Inledning
  • Utgångspunkter
  • Utvecklingsstrategi
  • Mark- och vattenanvändning
  • Tematiska inriktningar om allmänna intressen.

Översiktsplanen består också av två kartor, en för mark- och vattenanvändning (både pågående och planerad) och en för värden och hänsyn.

Här presenteras de utmaningar som Tjörns utveckling står inför samt kommunens övergripande vision. Här presenteras också nationella och regionala mål och hur översiktsplanen bidrar till att uppnå målen.

Utvecklingsstrategin visar kommunens viljeinriktning för långsiktig samhällsutveckling på Tjörn. Kapitlet presenterar en strategikarta med tillhörande beskrivningar av kommunens strategiska planering avseende bland annat bebyggelseutveckling, infrastruktur och grönstruktur.

I detta kapitel presenteras hur kommunen avser använda, bevara och utveckla Tjörns mark och vatten. Här redovisas den övergripande plankartan med tillhörande geografiska beskrivningar och inriktningar.

Kapitlet inklusive hänsynskartan beskriver allmänna intressen och värden och kommunens inriktningar avseende dessa. Kapitlet behandlar hushållningsbestämmelser, bostäder och samhällsservice, näringsliv, natur- och vattenmiljöer, kulturmiljö, friluftsliv, miljö- och riskfaktorer, kommunikationer
och infrastruktur, energiförsörjning samt vatten och avlopp. Kapitlet redovisar också hur kommunen förhåller sig till riksintressen.

Om översiktsplanen

Arbetet med att ta fram Tjörns nya översiktsplan startades 2020 med bland annat invånardialoger, poddavsnitt och kartläggning av hur vår vision ska kunna förverkligas genom den nya översiktsplanen.

Vision och framtida utmaningar

Tjörns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
471 80 Skärhamn


Sidansvarig/Senast uppdaterad 23 november 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet