Tjörns kommuns logotype
Temperatur 12,3 °C
Medelvind SW 2,2 m/s

Frågor & svar om NPÖ

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Svaren nedan är hämtade från Datainspektionen, Inera med flera.

Vem kan se mina uppgifter?

Vårdpersonal som behöver uppgifterna för att kunna ge dig säker och bra vård. Vårdpersonalen måste ha en vårdrelation till dig. Inom landstinget kan vårdpersonal läsa alla dina journaler menbehöver de uppgifter från en annan vårdgivare måste de få ditt samtycke.

Hur kontrolleras att min integritet skyddas?

Vårdpersonalen måste logga in sig i journalsystemet för att kunna läsa dina uppgifter. I efterhand går det att spåra, via loggar, vem som läst. Du har rätt att få ta del av dessa loggar. Varje vårdgivare gör systematisk uppföljning av loggar.

Finns min journal på nätet?

Nej, alla journaluppgifter lagras i vårdgivarnas lokala journalsystem.

Vad händer om jag blir medvetslös?

Då kan vårdpersonalen begära nödöppning av journalen och ta del av dina uppgifter. Dock inte spärrade uppgifter hos annan vårdgivare. Nödöppning följs upp regelbundet av vårdgivaren.

Om jag är utomlands?

Sammanhållen journalföring gäller bara inom Sverige.

Jag vill inte vara med i ”öppen” journalföring.

Du har rätt att spärra dina journaler. Du har också rätt att stå utanför sammanhållen journalföring.

En patient – en journal?

Nej, på varje vårdenhet där du har fått vård upprättas en journal. Inre sekretess eller sammanhållen journalföring innebär att flera vårdenheter inom landstinget eller vårdgivare kan få tillgång till varandras uppgifter i journalerna.

Hur är det med IT-säkerheten?

I Patientdatalagen och tillhörande föreskrifter finns särskilda bestämmelser om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. Datainspektionen är tillsynsmyndighet.

Kan jag spärra mitt barns uppgifter?

Nej, du kan inte spärra uppgifter om dina barn. I takt med barnets stigande ålder och mognad får barnet själv spärra uppgifter.

Kan någon annan ge samtycke i stället för mig?

Nej, bara du som patient kan ge ditt samtycke.

Finns uppgifter om mina läkemedel?

Ja, läkemedelsinformation ingår i inre sekretess och sammanhållen journalföring.

Varför införs sammanhållen journalföring?

Lagstiftaren vill stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet. Vårdpersonalen får enklare, säkrare och snabbare en heltäckande bild av din vårdhistorik – och kan snabbare ge dig god och säker vård.

Vem får ta del av patientuppgifter enligt patientdatalagen?

Man måste skilja mellan vem som får ta del av patientuppgifter inom en vårdgivares verksamhet (inre sekretess) och vem som genom direktåtkomst får ta del av vårddokumentation som en annan vårdgivare gjort tillgänglig genom sammanhållen journalföring. Inom en vårdgivares verksamhet är endast den personal som deltar i vården av patienten, eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården, behörig att ta del av uppgifter om en patient.

För att kravet på inre sekretess ska kunna upprätthållas finns bestämmelser om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. För att en vårdgivare genom direktåtkomst ska få ta del av vårddokumentation som en annan vårdgivare gjort tillgänglig i den sammanhållna journalföringen, krävs att uppgifterna rör en patient som det finns en aktuell patientrelation med, uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och sjukvården, och att patienten samtycker till det.

Har jag som patient rätt att få information om vem som har tagit del av min journal?

Patientdatalagen ger dig inte rätt att få reda på vem som har tagit del av uppgifter i din journal. Däremot har du rätt att efter begäran hos vårdgivaren få information om vilken vårdenhet som har haft åtkomst till viss information och vid vilken tidpunkt åtkomsten skett. Informationen ska dessutom vara utformad på ett sådant sätt att du kan bedöma om åtkomsten var befogad eller inte.

Hur gör jag för att spärra uppgifter i min journal?

Om du inte vill att dina uppgifter ska ingå i ett system av sammanhållen journalföring eller vara tillgängliga för andra vårdenheter hos en vårdgivare, kan du begära att uppgifterna spärras. Du måste alltså tala om det för din läkare eller den representant för en vårdenhet eller vårdgivare som du har kontakt med. Men då måste du själv berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en bra och säker vård.

Du kan när som helst be vårdpersonalen ta bort spärren. Är ditt hälsotillstånd allvarligt och du själv inte kan informera dem som vårdar dig kan spärren tas bort tillfälligt. Men då måste uppgifterna ha betydelse för den vård som du behöver.

Vad händer om jag spärrar?

Det framgår i journalföring att spärrade uppgifter finns. Du avgör själv om du vill delge de spärrade uppgifterna till vårdpersonalen.

Jag vill inte vara med i sammanhållen journalföring!

Patienten har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. När han eller hon meddelar vårdgivaren detta kan inte andra vårdgivare ta del av journaluppgifterna. Att säga nej till sammanhållen journalföring innebär att dina uppgifter spärras mot andra vårdgivare.

Måste alla som träffar en patient fråga om samtycke varje gång de träffar en patient som deltar i sammanhållen journalföring?

Ett registrerat samtycke gäller under en begränsad tid eller gäller tills det återtas beroende på patientens önskemål. Ett samtycke gäller för samtliga användare på den vårdenhet där det upprättats alternativt endast utvald hälso- och sjukvårdspersonal.

När en patient har spärrat information kan man se var spärren finns?

I system för sammanhållen journalföring framgår i första hand att det finns spärrad information om patienten, inte var den finns. Vid en nödsituation kan dock personalen ta reda på hos vilken/vilka vårdgivare den spärrade informationen finns.

Sidan senast uppdaterad 2016-11-23 15.52

Kontaktuppgifter

Sundsbyvägen 1C
471 94 Kållekärr
Tel: 0304-60 16 44
hemsjukvard@tjorn.se

Avdelningschef
0304-60 16 45
ann-charlotte.nyren@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se