Tjörns kommuns logotype
Land 1,7 °C Hav 12,4 °C
Medelvind NE 0,9 m/s

Förmyndarskap och förordnad förmyndare

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Handläggningen görs i Stenungsund

Sedan 2013 handläggs överförmyndarnämndens ärenden av Stenungsunds kommun. Sedan 2015 ligger även överförmyndarnämnden i Stenungsund,

Vänd dig dit för frågor om gode män, förvaltarskap och förmyndare:

Stenungsunds kommun: God man, förvaltare, förmyndarelänk till annan webbplats

Överförmyndarnämndenhar tillsyn över tillgångarna tillhörande barn boende i Tjörns kommun. Överförmyndarnämnden har även tillsyn över förordnade förmyndare och särskilt förordnade vårdnadshavare, avseende förmyndardelen.

Förmyndarskap

Överförmyndarnämnden kommer i kontakt med barn och dess tillgångar vanligtvis vid följande tillfällen: 

  • När den som är omyndig på grund av arv eller testamente har fått pengar till ett värde överstigande ett prisbasbelopp (42.400 kronor för 2010) eller med villkor om särskild överförmyndarkontroll, skall utbetalaren sätta in medlen hos bank eller kreditmarknadsföretag, med överförmyndarspärr.
  • Ovan nämnda gäller även vid utbetalning från försäkring till den omyndige.
  • Om den omyndiges tillgångar överstiger åtta (8) prisbasbelopp (339.200 kronor för 2010) skall föräldrarna lämna en årsräkning över hur barnets tillgångar har förvaltats under året.

Överförmyndarspärrade pengar

När utbetalning görs, ska den som ombesörjer utbetalningen genast göra anmälan till förmyndaren och behörig överförmyndare/överförmyndarnämnd. Behörig är överförmyndaren/överförmyndarnämnden i den kommun där utbetalningsmottagaren är folkbokförd.

En sådan anmälan ska också göras om en omyndig på grund av arv eller testamente har fått värdehandlingar till ett värde som överstiger ett prisbasbelopp eller med villkor om att värdehandlingarna skall stå under särskild överförmyndarkontroll.

Överförmyndarspärr innebär att medlen inte får tas ut, av förmyndaren/na, utan överförmyndarnämndens samtycke. 

Ansökan om utbetalning från underårigs spärrade medel görs skriftligt.  

Förordnad förmyndare

Ett föräldraskap består av två delar, förmyndardelen som avser ekonomiska angelägenheter och vårdnadsdelen. Det vanligaste är att barnets båda föräldrar delar vårdnaden och de är då vårdnadshavare vilket innefattar både delarna av föräldraskapet.

När överförmyndarnämnden får kännedom om att en underårig saknar förmyndare skall nämnden ansöka hos tingsrätten om att en förordnad förmyndare utses. Ett exempel på att ett barn saknar förmyndare är när ett barn har en ensam vårdnadshavare som får förvaltare och då inte längre kan vara förmyndare.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Socialnämnden ska ansöka hos tingrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare om det kommer till nämndens kännedom att ett barn står utan vårdnadshavare. Förordnad förmyndares och särskilt förordnad vårdnadshavares skyldigheter som att t ex lämna tillgångsförteckning och årsräkning till överförmyndarnämnden, är de samma som för en god man.
 

Sidan senast uppdaterad 2015-09-22 13.38

Kontaktuppgifter

Överförmyndarverksamheten
Kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund
overformyndaren@stenungsund.se
0303-73 00 00 mån-tor 10-12

Postadress
Överförmyndarverksamheten
444 82 Stenungsund

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se