Tjörns kommuns logotype
Land 15,2 °C Hav 15,9°C
Medelvind SW 5,8 m/s

Reglemente för pensionärsrådet

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Dnr. 2007/268-003 KF § 235 2014-12-11

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunstyrelsen samt nämnder.

Syfte

  • att rådet skall förstärka inflytande i alla frågor som gäller äldre.
  • att rådet skall medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare
  • att rådet skall verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplaner
  • att rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder/ kommunstyrelsen och förvaltningar
  • att rådet ska vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna
  • att rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Pensionärsrådet skall vara en mötesplats för samråd före beslut, i välfärdsfrågor och i synnerhet i frågor som berör äldre (socialnämndens beslutsområde) och inför strategisk plan, verksamhetsplan med budget (kommunstyrelsens beslutsområde) samt i större samhällsplaneringsfrågor (samhällsbyggnadsnämndens beslutsområde).

Pensionärsrådet är remiss- och referensgrupp i frågor som berör äldres situation i kommunen, men har inte ställning som kommunal nämnd.

Uppgifter/verksamhetsområde

Pensionärsrådet skall aktivt följa utvecklingen inom det välfärdspolitiska området och i synnerhet inom äldreområdet och samhällsutvecklingen i stort. Kommunen skall i pensionärsrådet samråda i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/styrelse före beslut. Kommunen skall informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer.

Kommunen ges, genom rådet, möjlighet att få pensionärsorganisationernas synpunkter samt att samråda med det i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser enligt socialtjänstlagen.

Pensionärerna har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjlighet till en god livskvalitet. Enligt socialtjänstlagen skall socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.

Kommunen skall planera sina insatser för äldre. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.

Rådets sammansättning

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutit till kommunstyrelsen och administreras av socialnämnden.

Rådet skall bestå av sju ledamöter, fyra ledamöter samt fyra personliga ersättare, utsedda av pensionärsorganisationerna. Tre ledamöter med personliga ersättare utses av kommunen.

Socialnämnden, kommunstyrelsen och Tjörns Bostads AB utser en ledamot och en ersättare ur respektive nämnd/styrelse. Socialnämndens ledamot föreslås till ordförande. Ledamöter och ersättare utses för den tid som överensstämmer med den politiska mandatperioden.

Pensionärsföreningar, öppna för alla och anslutna till riksorganisationen, skall utse två ledamöter och två ersättare vardera.

Rådet utser ordförande på förslag av socialnämnden och vice ordförande utses av pensionärsorganisationerna.

Ersättare för pensionärsföreningarna får närvara vid pensionärsrådets sammanträden. Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår dock endast om ersättare tjänstgör.

Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, erbjuds att medverka med två representanter (adjungeras).

Arbetsformer

Rådet sammanträder fyra gånger per år. Två sammanträden skall behandla kommunens respektive socialnämndens budget. Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det.

Datum för sammanträdesdagar fastställs vid årets första sammanträde. Sammanträdena planeras så att de genomförs i god tid före social-nämndens sammanträde, då nämndens dagordning utgör en punkt på rådets dagordning.

Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter och ersättare senast sju dagar före sammanträdet och på sådant sätt att vidare information och beredning underlättas. Med tillställas avses expedieras.

Rådet kan överlåta vissa funktioner till ett presidium/beredningsgrupp.

Rådets ställningstaganden skall, efter varje sammanträde, redovisas genom beslutsprotokoll, som delges rådets ledamöter och ersättare samt kommunala nämnder och kommunstyrelsen. Protokollet skall justeras inom 14 dagar.

Reglemente

Reglemente för kommunala pensionärsrådet fastställs av kommunfull-mäktige. Ändring av reglemente kan initieras av kommunala pensionärsrådet eller kommunstyrelsen.

Arvode

Sammanträdesarvode till pensionärsorganisationernas representanter enligt kommunens arvodesbestämmelser. För förtroendevald i Tjörns kommun ingår uppdraget i det fasta arvodet om sådant föreligger, annars gäller kommunens arvodesbestämmelser.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-29 11.01
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se