Tjörns kommuns logotype
Temperatur 21,3 °C
Medelvind S 3,6 m/s

Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Här listas ett antal djur, växter och naturtyper som är typiska för Tjörns kommun. Vissa av dem finns bara på Tjörn och är hotade enligt Artdatabankens rödlista eller särskilt skyddsvärda på annat sätt. Tjörns kommun har åtagit sig att ta särskild hänsyn till sina ansvarsarter och ansvarsnaturtyper vid samhällsplanering och att hålla dem i särskilt fokus i naturvårdsarbetet.

Ansvarsnaturtyper


Grunda havsområden med ålgräsängar
Viktiga uppväxt- och lekområden för skyddsvärda fiskarter.

Kustnära betesmosaiker
Öppna marker med klipphedar, ljunghedar, torrängar, fuktängar och busksnår. Här trivs många hotade arter och miljön är en del av det kulturhistoriska miljöarvet.

Havsstrandängar, så kallade sältor
Förekommer längs flacka havsstränder. Hävdade sältor är artrika miljöer med flera rödlistade fågelarter och kärlväxter. Sältorna är en viktig del av kulturarvet på Tjörn.

Växtsamhällen på skalgrusbankar
Kalkrika marker ger en särskild flora där många hotade arter trivs.

Randlövskogar
Ädellövrika lövskogar och busksnår utmed bergen. Värdefullast är bestånd som betas, växer på skalgrus, har hög ålder och stor utbredning.

Rödlistekategori enligt ArtDatabanken
EX (extinct)utdödVU (vulnerable)sårbar
RE (regionally extinct)nationellt utdödNT (near threatened)nära hotad
CR (critically endangered)akut hotadLC (least concern)livskraftig
EN (endangered)starkt hotadDD (data deficient)kunskapsbrist

Ansvarsarter


Kärlväxter
Spädlosta CR
Ängslosta EN
Fältgentiana VU
Sumpgentiana
Ängsnycklar
Orustbjörnbär NT
Rosenbjörnbär EN
Västkustros EN
Strandvallmo NT
Prickstarr VU
Knippnejlika EN
Honungsblomster VU
Strandmaskros
Glansbräken VU
Kustgentiana EN
Ängsgentiana

Fiskar
Pigghaj CR
Torsk EN
Havsöring
Ål CR

Fåglar
Gravand
Salskrake NT
Pilgrimsfalk VU
Tofsvipa
Sydlig kärrsnäppa CR
Rödbena
Kustlabb
Silltrut NT
Tobisgrissla NT
Berguv NT
Mindre hackspett NT
Sånglärka NT
Skärpiplärka
Sydlig gulärla VU
Stenskvätta
Törnskata
Hämpling VU
Höksångare VU
Grod- och kräldjur
Stinkpadda VU
Hasselsnok VU
Större vattensalamander

Sidan senast uppdaterad 2012-05-30 10.45
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se