Tjörns kommuns logotype
Land 3,6 °C Hav 12,4 °C
Medelvind SSE 6,3 m/s

Om verksamheten

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Även du som är intellektuellt funktionsnedsatt ska kunna delta i kultur- och fritidscentras verksamheter, utifrån dina behov och förutsättningar.

Enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, ska du ha goda levnadsvillkor och få den hjälp du behöver i det dagliga livet och under din fritid. Målet med lagen är att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva som andra.  

Glädje och gemenskap

Kultur- och fritidscentra verkar för att

 • personer som deltar i verksamheten ska  bli bekräftade och sedda
 • oavsett vilken funktionsnedsättning man har ska man bli respekterad utifrån sin förmåga och mognadsnivå
 • alla blir bemötta med största möjliga kunskap och förståelse omkring begåvningshandikappet.

Vi gör detta genom att arbeta med

 • uppsökande verksamhet på skolor, arbeten, i det egna boendet och familjen för att kartlägga individens behov och utvecklingsnivå
 • vuxengrupper
 • integrering i kultur- och fritidscentras övriga verksamheter i mån av tillgänglighet
 • ungdomsverksamhet för grundsärskola och gymnasieelever (13-21 år) i samverkan med kranskommunerna
 • träningssärskolan och grundsärskolan (7-12 år)
 • normalisering
 • integrering i föreningslivet
 • att förmedla kunskap om personer med intellektuellt funktionshinder och deras levnadsvillkor.

Tolerans

Kultur- och fritidscentra verkar för att

 • sprida en stämning där det råder en öppenhet av oliktänkande, olika värderingar och handikapp
 • uppmuntra till självständiga ställningstaganden och inte omhändertaganden
 • all verksamhet ska utgå från individens integritet och självbestämmanderätt.

Vi gör detta genom att arbeta med

 • föräldrars delaktighet och kunskap kring sitt barn
 • utbildning i utvecklingspsykologi och tidig störning
 • att skapa en personlig och förtrolig relation till den intellektuellt funktionshindrade
 • att låta personen träffa ledare med specialkompetens som hanterar krissituationer på bra sätt
 • andra intresseorganisationer, habiliteringens barn- och vuxenenhet, övriga personalansvariga inom vård och omsorg  och avdelningen för funktionshinder i kommunen.

Friskvård

Kultur- och fritidscentra verkar för att

 • all verksamhet ska sträva mot en sund livsstil
 • informera alla om vad som påverkar vår hälsa.

 
Vi gör detta genom att arbeta med

 • ett tillgängligt utbud riktat till alla, även om ledsagare, kontaktperson eller annan vårdare behövs
 • att verksamheten ska innehålla såväl fysisk som psykisk träning i social gemenskap.

Stimulans

Kultur- och fritidscentra verkar för att

 • genom stimulans och aktivering till självständiga ställningstaganden uppnå ett värdigt liv i gemenskap med andra i samhället
 • visa den enskilde på samhällets olika "vägar," hur man gör
 • påvisa "nya världar".

Vi gör detta genom att arbeta med

 • ett samordningsansvar från kommun, andra organisationer och föreningar där behovet tillgodoses gentemot den enskilde så långt som det är möjligt
 • att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter och samhällsinformation.

Bredd

Kultur- och fritidscentra verkar för att

 • erbjuda ett individanpassat och brett utbud av aktiviteter
 • göra det möjligt att kunna delta i respektive verksamhet såväl i grupp som individuellt.

Vi gör detta genom att arbeta med

 • samordning av verksamheterna mellan olika huvudmän
 • information och samverkan med föräldrar, personal, skola och arbetsplats.

 

Sidan senast uppdaterad 2015-08-28 13.36
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se