Tjörns kommuns logotype
Land 15,2 °C Hav 16,1°C
Medelvind WSW 5,4 m/s

Riktlinjer för kravverksamheten

Störst text
Stor text
Normalstorlek

KS 1993-02-25 med komplettering 1995-11-23 och 1997-02-13

Med begreppet kravverksamhet menas alla åtgärder som syftar till att få betalt för utförda tjänster som kommer att utföras, hyror och varor som har eller ska levereras.

En väl fungerande kravverksamhet är en förutsättning för att upprätthålla kommunens anseende som fordringsägare.

För kommunen är det även viktigt att riktlinjer för kravverksamheten tillämpas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. Kravet på effektivitet och rationell hantering måste balanseras mot kravet på att indrivning av kommunens fordringar sker med tillbörlig respekt för kunden så att denna inte utsätts för onödig skada eller olägenhet.
   

Kravverksamhetens olika delar kan delas upp på följande sätt:
 Underlag för debitering 
 Faktura 
 Påminnelse 
 Inkassokrav 
Betalningsföreläggande  Avstängning
Kronofogdemyndigheten   
  Utslag 
Ansökan om återvinning  Verkställighet
Tingsrätt   

   


Organisation


Ansvaret för debitering, kreditering och krav åvilar ekonomiavdelningen. Debitering görs till största delen efter debiteringsunderlag som på olika sätt lämnas till ekonomiavdelningen från förvaltningarna. Det är nämndens ansvar att rätt underlag lämnas till ekonomiavdelningen.

Sanktioner


Följande lagenliga sanktioner och sanktioner enligt nämndbeslut finns och tillämpas.

Avstängning av vatten


Avstängningsfrågan är reglerad i 30§ Lagen om allmänna vatten och avloppsanläggningar.

Avstängning av daghemsplats


SN §246 1992-11-25.

Vräkning av hyrsgäster


Enligt hyreslagen

Mistande av båtplats


Enligt av kommunfullmäktige vid varje tidpunkt antagna regler.

Kriterier för uppskov och amorteringsplan


Anstånd med betalning kan beviljas av den tjänsteman på ekonomiavdelningen som har handlagt debiteringen.

Anstånd med betalning får beviljas för belopp upp till ½ basbelopp i 30 dagar.

Anstånd med betalning av belopp överstigande ½ basbelopp beviljas av ekonomichefen.

Skriftlig amorteringsplan får upprättas med en längsta löptid av 12 månader. Amorteringsplan får beviljas av den tjänsteman på ekonomiavdelningen som har handlagt debiteringen. Beloppet bör vara av väsentlig storlek för att amorteringsplan ska beviljas.

Kommunen upprättar amorteringsplan utan någon kostnadsersättning.

Under anståndstiden/amorteringstiden skall dock löpa ränta enl räntelagen (dröjsmålsräntenivå).

Förfallodag


Bestäms i normala fall till 30 dagar från det att fakturan skickas.
Förfallodagen skall om det inte finns speciella skäl, anpassas till perioden för löne- och pensionsutbetalning.

Påminnelse


Med betalningspåminnelse avses en enklare påminnelse om skyldighet att betala en förfallen skuld.
Påminnelsen skickar ut 10 dagar efter förfallodagen med upplysning om tillkommande kostnader vid ytterligare krav. Ingen avgift tas ut för påminnelsen.

Inkassokrav


Inkassokrav utformat enligt inkassolagen 5§ skickas 20 dagar efter förfallodagen.

Kommunen ska ta ut full ersättning för inkassokrav enligt "förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader mm".

Betalningsföreläggande


Ansökan om betalningsföreläggande med automatisk verkställighet inlämnas till kronofogdemyndigheten 13 dagar efter kravets utskrift.

En bedömning ska göras av möjligheterna till att få utdelning vid en utmätning. I de fall det bedöms som omöjligt att få utdelning avskrivs fordran bokföringsmässigt. I osäkra fall ska alltid ansökan om betalningsföreläggande ske.

Kommunen ska ta ut full ersättning för betalningsförläggande.

Åtgärder då gäldenären endast betalar kapitalskulden


Har gäldenär hunnit motta inkassokravet ska han betala även inkassoavgift och dröjsmålsränta.
En särskild uppmaning att betala med en tidsfrist på 7 dagar skickas ut. Om gäldenär inte betalar ska ansökan om betalningsföreläggande ske.

Dröjsmålsränta


Kommunen ska ta ut full dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. Räntefaktura på belopp understigande 15 kronor debiteras ej. Om så är möjligt påföres räntan på nästkommande räkning.

Avskrivning


I redovisningsreglementet 21§ sägs att fordringar som är osäkra, tas upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Bokföringsmässig avskrivning efter det att åtgärder vidtagits i enlighet med riktlinjerna för kravverksamheten är ren verkställighet och utförs av redovisningskamreren. Avskrivet belopp påföres respektive nämnd som kundförlust.

Fordringar som skrivs av bokföringsmässigt överlämnas, i de fall som det bedöms lämpligt och är möjligt, till inkassobyrå för långtidsbevakning.

För avskrivningar gentemot kund är det den nämnd som är ansvarig för debiteringsunderlaget som ska fatta beslut. Avskrivet belopp skall i dessa fall belasta den enhet som erhållit intäkten. I de fall det klart påvisas att utmätningsbara tillgångar saknas, (exempelvis efter konkurs där kommunen ej fått utdelning eller dödsbo utan tillgångar) eller vid preskriberade ärenden är avskrivning mot kund ren verkställighet och utföres av redovisningskamreren.

Avskrivning får inte göras genom en negativ intäktsredovisning.

Kontakt mellan förvaltningarna


Före inlämnandet av betalningsföreläggande till kronofogdemyndigheten bör den förvaltning som har ansvarat för debiteringsunderlaget informeras.

Kontakten ger förvaltningen möjlighet att genomföra sanktioner och åtgärder för att fordringsbeloppet inte ytterligare ska öka.

Kontakten ska klaras av inom den tidsfrist som finns mellan inkassokrav och betalningsföreläggande.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 14.01
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se