Tjörns kommuns logotype
Land 2,0 °C Hav 3,3 °C
Medelvind SSW 4,9 m/s

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Reviderat senast: 2010-12-09, KF § 133

Utöver det som föreskrivs om kommunens allmänna stadga för nämnderna, dels i kommunallagen om nämnder gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden av  respektive nämnds reglemente.

Sammansättning

§ 1

Samhällsbyggnadsnämnden består av 13 ledamöter och 9 ersättare.

Beredningsgrupp

§ 2

Inom samhällsbyggnadsnämnden ska finnas en beredningsgrupp som består av ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden.

Beredningsgruppen sammanträder på dag och plats som beredningsgruppen bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.

Beredningsgruppen får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av beredningsgruppen ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden.

I övrigt bestämmer beredningsgruppen vem som ska underteckna handlingar.

Ansvarsområde och uppgifter

§ 3

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för:
- kommunens uppgifter inom miljöbalksområdet, plan- och byggnadsväsendet, samt trafikfrågor i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd
- upprättande av detaljplaneförslag utifrån kommunens översiktsplan och fördjupade översiktsplaner samt utifrån av kommunstyrelsens antaget planprogram för respektive detaljplan
- prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd
- tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller vattenverksamhet, täkter, skötsel av jordbruksmark, vilthägn, stängsel samt områden som omfattas av krav på anmälan enligt 12 kap 6 § miljöbalken
- tillsyn enligt 10 § förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, att utöva tillsyn över vattenskyddsföreskrifterna inom den del av skyddsområdet för vattentäkt som ligger i kommunen
- prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad som gäller i fråga om transport, återvinning eller bortförskaffande av avfall och för den tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller avfallshantering, producentansvar, nedskräpning och dumpning av avfall
- att utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av kommunen och svara för provtagning och ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer
- att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden enligt 7 kap miljöbalken som är påkallade i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd och svarar för förvaltningen av sådana områden
- den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt prövar ansökningar om strandskyddsdispens samt ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt denna lag
- den kommunala mätnings- och karteringsverksamhet
- kommunens uppgifter vad avser tillsyn enligt livsmedelslagen
- utdelning av kommunens eventuella miljöstipendium
- det regionala samarbetet inom sina ansvarsområden
- kommunens förskole- och skolskjutsverksamhet utifrån av kommunfullmäktige fastställda regler
- planering, genomförande av den samlade kollektivtrafiken utifrån av kommunfullmäktige i budget beslutade mål och anvisade medel
- utveckling av färjetrafiken Kyrkesund-Härön och Rönnäng Åstol-Dyrön-Tjörnekalv på uppdrag av Västtrafik
- myndighetens arkiv.
- fullgöra kommunens åligganden avseende skötsel och drift av gata, park och natur inom allmän platsmark och grönområden, inklusive naturoch skogsmark.

Samhällsbyggnadsnämnden är också kommunens trafiknämnd och ansvarar för samtliga kommunala uppgifter inom trafiknämndsområdet såsom lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd för handikappade, kollektivtrafikfrågor samt den kommunala färjetrafiken, skolskjutsfrågor, färdtjänst och riksfärdtjänst. Är även ansvarig för planering och genomförande av skolskjutsverksamheten.

Samhällsbyggnadsnämnden ska:
- stödja det förebyggande miljöarbetet och sätta miljön i fokus i samhällsbyggandet
- följa utvecklingen inom kommunen i miljöbalkshänseende och andra frågor inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag som är påkallade
- särskilt samverka med kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsfrågor
- besluta om vägnamn i kommunens tätorter och på landsbygden, efter samråd med berörda såsom, vägföreningar, samhällsföreningar, hembygdsföreningar, pensionärsorganisationer m fl.

Vid upprättande av översiktliga planer och detaljplaner ska samråd ske med berörda nämnder och senare vid remissförfarande med berörda intressenter såsom exempelvis fastighets- och markägare, samhällsföreningar, vägföreningar, myndigheter m fl.

Nämndens ansvarsområde med hänsyn till författningar

§ 4

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljöområdet och plan- och byggväsendet enligt miljöbalken, tillsyn enligt livsmedelslagen, djurskyddslagen och plan- och bygglagen, lagen om kommunal energiplanering samt tobakslagen. Dessutom övriga relevanta förordningar såsom funktionskontroll av ventilationssystem och förordning om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljöbalksområdet och plan- och byggnadsväsendet.

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt trafikförordningen och är trafiknämnd enligt § 1 lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.

Samhällsbyggnadsnämnden har det organisatoriska och ekonomiska ansvaret för färdtjänst inklusive riksfärdtjänst enligt lag (1997:736) om färdtjänst, och lag (1997:735) om riksfärdstjänst och utifrån av kommunfullmäktige fastställda regler.

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör uppgift som kommunens förmedlingsorgan för låne- och bidragsgivning till bostadsförsörjningens främjande, bl a enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag m m (1992:1574, 1982:639).

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens skyldigheter och bevakar kommunens rättigheter avseende driften av vatten- och avloppsverksamheten, samt förvaltar, planerar och utvecklar den allmänna VA-anläggningen. Nämnden bevakar kommunen intressen avseende servitut, ledningsrätt och nyttjanderätt inom verksamhetsområdet.

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens skyldigheter och bevakar kommunens rättigheter avseende driften inom avfallsverksamheten, samt förvaltar, planerar och utvecklar verksamheten. Samhällsbyggnadsnämnden utövar tillsyn och fattar beslut inom verksamhetsområdet.

Delegering från kommunfullmäktige

§ 5

Samhällsbyggnadsnämnden har att besluta i följande ärendegrupper:
- Antagande av detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt samt följer kommunens översiktliga planer.

Samhällsbyggnadsnämnden ska också fatta beslut i följande ärenden, vilka befogenheter har överförts från länsstyrelsen:
- Strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap 18 § miljöbalken
- Flyttning av fordon enligt gällande lagstiftning.

Redovisningsskyldighet

§ 6

Samhällsbyggnadsnämnden ska till kommunfullmäktige redovisa hur nämnden fullgör delegationsuppdraget enligt § 5 detta reglemente. Nämnden ska vidare regelmässigt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under året.

Redovisning ska ske i den ordning som kommunfullmäktige särskilt beslutat om och enligt kommunstyrelsens riktlinjer.

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för att den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde är tillräcklig, att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt samt att uppföljning och utvärdering sker enligt av kommunfullmäktige beslutad styrmodell.

Sidan senast uppdaterad 2012-01-11 13.42

Kontaktuppgifter

Kommunkansliet
Informationsavdelningen
0304-60 10 10
tjorns.kundcenter@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se