Kommunfullmäktiges arbetsordning

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelser i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter

1 §
Fullmäktige består av 41 ledamöter.

I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.

Kommunfullmäktiges presidium

2 §
De år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland sina ledamöter, senast vid sammanträde före utgången av oktober månad sitt presidium, bestående av ordförande, en förste och en andre vice ordförande (presidium).

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

3 §
Tills presidievalet har förrättats, tjänstgör som ordföranden den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresident).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

4 §
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för åter­stoden av tjänstgöringstiden för den som avgått.

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspre­sidenten ordförandens uppgifter.

5 §
Presidiet ska ha en aktiv roll med att planera kommunfullmäktiges arbete. Presidiet ska bland annat se till att det utarbetas en preliminär årlig agenda där de viktigaste ärendena som kommer att behandlas av fullmäktige framgår. En preliminär agenda ska också tas fram avseende viktigare ärenden som beslutas under mandatperioden. Presidiet ska ha regelbunden kontakt med partiernas gruppledare.

Presidiet ska bereda revisorernas budget.

Tid och plats för sammanträdena

6 §
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli och augusti. Senast vid novembersammanträdetbestämmer fullmäktige dag och tid för kommande årssammanträden.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäk­tige första gången mellan den 15 - 31 oktober.

7 §
Begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen till ordförande och ska innehålla uppgifter om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.

Extra sammanträde hålls på den tid som ordförande bestämmer efter samråd med vice ordförandena.

8 §
Föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträ­det.

Om ordföranden efter samråd med vice ordförandena beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordförande snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet.

Uppgifter om beslutet att ställa in eller ändra dag eller tid för sammanträdet ska snarast och minst en vecka före den bestämda sammanträdestiden anslås på kommunens anslagstavla.

9 §
Fullmäktige sammanträder i kommunhusets fullmäktigesal.

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

10 §
Fullmäktiges presidium bestämmer om ledamöternas placering i sammanträdeslokalen. Tjänstgörande ersättare tar ledamots plats.

11 §
Fullmäktige beslutar om i vilken/vilka ortstidningar som annonsering om sammanträden ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens hemsida.

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgifter om de ärenden som ska behandlas ska införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

12 §
Fullmäktiges sammanträde börjar kl. 18.30 om inte fullmäktige bestämt något annat och avslutas senast kl. 22.00. Vid särskilda skäl kan fullmäktige besluta att sammanträdet förlängs, dock längst till kl. 23.00.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sam­manträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, efter förslag från presidiet när och var sammanträdet ska fortsätta. Huvudregeln bör då vara att sådant sammanträde hålls minst en vecka från det avbrutna sammanträdet. Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamö­ter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Allmänhetens frågestund

13 §
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid följande sammanträden med fullmäktige:

1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen,

2. när fullmäktige behandlar budgeten,

3. presidiet kan utöver detta besluta om allmänhetens frågestund vid viktiga frågor.

I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift om detta ska också tas in i ortstidningarna.

Allmänhetens frågestund hålls i anslutning till att fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får förekomma.

Frågeställaren ska närvara personligen för att få sina frågor besvarade. Frågor bör lämnas in till kommunkansliet senast måndag kl. 12.00 den vecka kommunfullmäktiges sammanträde äger rum. Presidiet har till uppgift att fördela frågorna för svar inför sammanträdet.

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. Ordförande bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar under den.

Ärenden och handlingar till sammanträdena

14 §
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om ej annat följer av lag.

15 §
Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Kommunstyrelsens handlingar ska vara tillgängliga för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samt allmänheten på Tjörns kommuns hemsida.

Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet. Dessa kan även finnas i digital form.

Handlingarna expedieras elektroniskt till ledamöterna och ersättarna. Vid särskilda behov kan pappershandlingar expedieras till ledamöterna och ersättarna.

Allmänpolitisk debatt

16 §
Presidiet får initiera och bjuda in ledamöterna i kommunfullmäktige till en allmänpolitisk debatt.

Anmälan av hinder för tjänstgöring

17 §
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i del av ett samman­träde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare.

Ersättarna erhåller kallelse/underrättelse till kommunfullmäktiges sammanträden. Respektive parti ansvarar för att ersättare informeras om att ordinarie ledamot är förhindrad att delta i sammanträdet.

18 §
Om en ledamot utan föregående anmälan eller så sen anmälan attkallelse ej är möjligt,uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträ­de, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och stå i tur att tjänstgöra.

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller ersättare får inträda under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl får inträde ske under ett pågående ärende, exempelvis avseende ett ärende som är omfattande.

Ledamoten ska till kommunsekreteraren anmäla om denne avbryter sin tjänstgöring.

19 §

Det som sagts om ledamot i 18 och 19 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.

Upprop

20 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde låter ordförande förrätta upprop enligt uppropslistan. Detta ska framgå av kallelsen.

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt samman­träde och när ordföranden anser att det behövs.

Turordning för handläggning av ärendena

21 §
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de tagits upp i kun­görelsen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ären­den.

Ordförande bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i kungörelsen. Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett samman­träde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Överstiger handläggningen av en eller flera enkla frågor och interpellationer en sammanlagd tid om 60 minuter får ordföranden ändra turordningen för de återstående interpellationerna på dagordningen.

Yttranderätt vid sammanträdena

22 §
Fullmäktige får bestämma att andra än ledamöter ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

23 §
Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd eller dess utskott, revisorerna samt de anställda i kommunen är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det och om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess enligt lag eller att den berörde på grund av särskilda skäl ej kan personligen närvara.

24 §
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna/utskotten och fullmäktigeberedningar, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena.

Detsamma gäller utomstående sakkunniga.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningar­na.

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

25 §
Kommunchefen får lämna sakupplysningarunder överläggningarna i alla ärenden.

Fullmäktiges sekreterare och kommunjuristenfår yttra sig om lagligheten av det som förekom­mer vid sammanträdena.

Talarordning, replikrätt och ordningen vid sammanträdena

26 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till två korta inlägg på högst två minuter vardera för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. Samma replikrätt gäller även för frågeställare och svarare vid behandling av enkla frågor och interpellationer.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte, efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ifrån talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under dennes anförande.

Ordföranden leder fullmäktiges sammanträden och ansvarar för ordningen vid sammanträdena. Ordföranden får visa ut den som uppträder störande och som inte efter tillsägelse rättar sig.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden upplösa sam­manträdet.

Yrkanden

27 §
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordförande igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar att medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut

28 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattats.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattat det med acklamation.

Omröstningar

29 §
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera protokollet.

Omröstningar genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppro­pet sker enligt uppropslistan.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordförande detta med ett klubbs­lag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig:
1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
2. om den upptar fler eller färre namn än det antal personer som ska väljas, samt
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportio­nellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner

30 §
En motion ska vara skriftlig och innehålla namn på den ledamot eller de ledamöter som står bakom motionen.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. Det ska tydligt framgå vilket specifikt ämne motionen avser.

En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens expedition eller vid ett sammanträde med fullmäktige. Motion som lämnas in senast fredag kl 12.00 veckan före kommunfullmäktiges sammanträde anmäls vid detta sammanträde. Senare inlämnad motion anmäls vid nästkomman fullmäktigesammanträde.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Motioner skall besvaras utan onödigt dröjsmål och om möjligt inom 6 månader.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie samman­träden i april och oktober.

De kommunala bolagens initiativrätt

31 §
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

Interpellationer

32 §
En interpellation ställs av en ledamot/tjänstgörande ersättare och riktas till ordföranden i en nämnd/bolagsstyrelse eller ordföranden i en fullmäktigeberedning eller till ordföranden i ett nämndutskott.

 1. En interpellation ska vara skriftlig och innehålla namn på den som är interpellant. Den ska ges in till kommunstyrelsens expedition senast fredag kl 12.00 veckan före kommunfullmäktiges sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den. Den ska samtidigt vidarebefordras till den det berör och tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
 2. En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om
  ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
 3. Interpellation bör besvaras senast under det sammanträdet som följer
  närmast efter det då interpellationen ställdes.
 4. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Svaret ska inlämnas till kommunstyrelsens expedition senast fredagen, eller sista arbetsdagen, veckan innan sammanträdet och distribueras digitalt till fullmäktige  före sammanträdet. 
 5. En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen
  då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren    tjänstgör vid sammanträdet eller inte.
 6. Ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av en interpellation till en styrelseledamot i ett av kommunens aktiebolag.

Enkla Frågor

33 §
En fråga ställs av en ledamot/tjänstgörande ersättare och riktas till ordföranden i en nämnd/bolagsstyrelse eller ordföranden i en fullmäktigeberedning eller till ordföranden i ett nämndutskott.

 1. En fråga ska vara skriftlig innehålla namn på den ledamot som är frågeställare.
 2. Den ska ges in till kommunstyrelsens expedition senast måndag kl 12.00 den vecka kommunfullmäktiges sammanträde äger rum, för vidarebefordran till den det berör och tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
 3. Vad som säjs i 32§ gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på fråga behöver dock inte vara skriftligt.
 4. En fråga som lämnats in sju dagar före sammanträdet bör besvaras på sammanträdet. I annat fall bör den besvaras på nästkommande            sammanträde.

Beredning av ärenden

34 §
Om kommunfullmäktige inte beslutar annat, avgör kommunstyrelsen hur ärenden som ska behandlas av fullmäktige ska beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt en anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Återredovisning från nämnderna

35 §
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning

36 §
Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Valberedning

37 §
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning, bestående av en ledamot och en ersättare för varje parti samt ytterligare en ledamot och en ersättare för det största partiet, för den löpande mandatperioden.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valbe­redningen eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående be­redning.

Valberedningen bestämmer själva sina arbetsformer.

Protokollsanteckning

38 §
En ledamot får göra ett särskilt uttalande i protokollet avseende ärenden som har beslutats av kommunfullmäktige. En sådan prokollsanteckning ska anmälas före sammanträdets slut och ledamoten ska därvid muntligen uppge anteckningens innebörd i huvudsak.

Protokollsanteckningen ska inges skriftligt senast två dagar före justeringen av protokollet. 

Justering av protokoll

39 §
Sedan uppropet har förrättats väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

Om en eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett samman­träde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.

Ordförande bestämmer tid och plats för justering av protokollet från sammanträdet.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedel­bart. Ordföranden ska läsa upp beslutet ordagrant innan fullmäktige justerar paragrafen. Den omedelbart justerade paragrafen upprättas skriftligt direkt efter sammanträdets slut. 

Justering ska göras med ordföranden och justeringsmän närvarande vid samma tillfälle.

Uppstår delade meningar mellan justerarna om protokollets riktiga lydelse, får de olika meningarna antecknas i protokollet, s.k. justeringsanmärkning. Om ordförande anser att en anmärkning är av väsentlig betydelse kan denna besluta att justeringen av paragrafen hänskjuts till fullmäktige.

Reservation

40 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reserva­tionen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren senast två arbetsdagarföre den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. Vid omedelbar justering ska en skriftlig reservation inges före sammanträdets slut.

Expediering m.m.

41 §
Utdrag ur protokollet ska tillställas de myndigheter och andra sökandensom berörs av beslutet i protokollet.

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.

Ordföranden eller annan på dennes uppdragundertecknar fullmäktiges skrivelser och andra handlingar som upprättats i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutat annat.

Övrig dokumentation

42 §
Kommunfullmäktiges sammanträden ska dokumenteras med hjälp av bild- och ljudupptagning. Denna ska sedan finnas tillgänglig på Tjörns kommuns hemsida.

Protokollet ska publiceras på kommunens hemsida.

     

Sidan senast uppdaterad 2016-02-03 11.52
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se