Tjörns kommuns logotype
Land 6,2 °C Hav 7,8 °C
Medelvind SSE 0,4 m/s

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelser i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter

1 §

Fullmäktige består av 41 ledamöter.

I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.

Ordförande och vice ordföranden

2 §

De år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland sina ledamöter, senast vid sammanträde före utgången av november månad sitt presidium, bestående av ordförande, en förste och en andre vice ordförande (presidium).
 
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

3 §

Tills presidievalet har förrättats, tjänstgör som ordföranden den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresident).
 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

4 §

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som avgått.

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Kungörelse/kallelse

5 §

Ordföranden utfärdar kungörelsen som ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och de ärenden som ska behandlas.

6 §

Kungörelsen ska anslås minst en vecka före sammanträdesdagen, samt inom samma tid på lämpligt sätt lämnas till varje ledamot och ersättare.

7 §

I brådskande ärenden, där ett snabbt beslut krävs av fullmäktige, kan förkortad kungörelsetid användas. Uppgift om ärendet ska då anslås senast vardagen närmast före sammanträdesdagen och varje ledamot och ersättare ska kungörelsen lämnas till på det sätt varigenom det kan antas att det når dem inom samma tid.

Tid och plats för sammanträdena

8 §

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli och augusti. Senast vid novembersammanträdet bestämmer fullmäktige dag och tid för kommande års sammanträden.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i november.

9 §

Extra sammanträde hålls på den tid som ordförande bestämmer efter samråd med vice ordförandena.

Begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordförande och ska innehålla uppgifter om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.

10 §

Föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden efter samråd med vice ordförandena beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordförande snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgifter om beslutet ska snarast och minst en vecka före den bestämda sammanträdestiden anslås på kommunens anslagstavla.

11 §

Fullmäktige sammanträder i kommunhusets fullmäktigesal.

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

12 §

Fullmäktiges presidium bestämmer om ledamöternas placering i sammanträdeslokalen. Tjänstgörande ersättare tar ledamots plats.

13 §

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgifter om de ärenden som ska behandlas ska införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

14 §

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde före kl 23.00, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, efter förslag från presidiet när och var sammanträdet ska fortsätta. Huvudregeln bör då vara att sådant sammanträde hålls minst en vecka från det avbrutna sammanträdet. Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Allmänhetens frågestund

15 §

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid följande sammanträden med fullmäktige:

1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen,
2. när fullmäktige behandlar budgeten, samt
3. vid frågor av allmänt intresse efter skriftlig anmälan senast 14 dagar innan sammanträdet.

I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift om detta ska också tas in i ortstidningarna.

Allmänhetens frågestund hålls, före fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får förekomma.

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. Ordförande bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna upplysningar under den.

Ärenden och handlingar till sammanträdena

16 §

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om ej annat följer av lag.

17 §

Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Kommunstyrelsens handlingar ska vara tillgängliga för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samt allmänheten på Tjörns kommuns hemsida.

Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.

Anmälan av hinder för tjänstgöring


 
18 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare.

19 §

Om en ledamot utan föregående anmälan eller så sen anmälan att kallelse ej är möjligt, uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och stå i tur att tjänstgöra.

Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

20 §

Det som sagts om ledamot i 18 och 19 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.

Upprop

21 §

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde låter ordförande förrätta upprop enligt uppropslistan.

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Protokollsjustering

22 §

Ordförande bestämmer tid och plats för justering av protokollet från sammanträdet.

Justering ska göras med ordföranden och justeringsmän närvarande vid samma tillfälle.

Sedan uppropet har förrättats enligt 21 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena

23 §

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de tagits upp i kungörelsen. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ordförande bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i kungörelsen. Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Överstiger handläggningen av en eller flera interpellationer en sammanlagd tid om 30 minuter får ordföranden ändra turordningen för de återstående interpellationerna på dagordningen.

Yttranderätt vid sammanträdena


 
24 §

Fullmäktiges presidium får bestämma att andra än ledamöter ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.

25 §

Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd, revisorerna samt de anställda i kommunen är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om fullmäktiges presidium begär det och om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess enligt lag.

26 §

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningar, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena.

Detsamma gäller utomstående sakkunniga.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

27 §

Kommunchefen får lämna sakupplysningar under överläggningarna i alla ärenden.

Fullmäktiges sekreterare och kommunjuristen får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

Talarordning, replikrätt och ordningen vid sammanträdena

28 §

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till två korta inlägg på högst två minuter vardera för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte, efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ifrån honom ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under dennes anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden upplösa sammanträdet.

Yrkanden

29 §

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordförande igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar att medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

Propositionsvägran

30 §

Ordföranden avgör om ett yrkande är ett nytt ärende eller ligger inom ärendets ram. Om yrkandet innebär en ny fråga skall ordföranden vägra ställa proposition på det. Ordförandens beslut kan inte ställas under omröstning.

I övrigt får inte ordföranden vägra proposition i annat fall än då ordföranden anser att föreslaget beslut strider mot gällande lag eller allmän författning. Fullmäktige får ändå besluta att förslaget får läggas fram.

Deltagande i beslut

31 §

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattats.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattat det med acklamation.

Omröstningar

32 §

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera protokollet.

Omröstningar genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordförande detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig
1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
2. om den upptar fler eller färre namn än det antal personer som ska väljas, samt
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
                     
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner

33 §

En motion ska vara skriftlig och innehålla namn på den ledamot eller de ledamöter som står bakom motionen.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. Det ska tydligt framgå vilket specifikt ämne motionen avser.

En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens expedition eller vid ett sammanträde med fullmäktige. Motionen anmäls vid nästkommande fullmäktigesammanträde. En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Företagens initiativrätt

34 §

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

Interpellationer

35 §

En interpellation ställs av en ledamot/tjänstgörande ersättare och riktas till ordföranden i en nämnd/bolagsstyrelse eller ordföranden i en fullmäktigeberedning.

1. En interpellation ska vara skriftlig och innehålla namn på den som är interpellant. Den ska ges in till kommunstyrelsens expedition senast två dagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den. Den ska samtidigt vidarebefordras till den det berör och tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

2. En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

3. Interpellation bör besvaras senast under det sammanträdet som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

4. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Svaret ska inlämnas till kommunstyrelsens expedition senast två dagar före den sammanträdesdag då interpellationen ska besvaras. Kommunstyrelsens expedition ombesörjer att interpellanten och samtliga ledamöter och ersättare får svaret senast dagen efter.

5. En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.

Frågor

36 §

En fråga ställs av en ledamot/tjänstgörande ersättare och riktas till ordföranden i en nämnd/bolagsstyrelse eller ordföranden i en fullmäktigeberedning.

1. En fråga ska vara skriftlig innehålla namn på den ledamot som är frågeställare.

2. Den ska ges in till kommunstyrelsens expedition senast två dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den, för vidarebefordran till den det berör och tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

3. Vad som säjs i 34 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på fråga behöver dock inte vara skriftligt.

4. En fråga som lämnats in sju dagar före sammanträdet bör besvaras på sammanträdet. I annat fall bör den besvaras på nästkommandesammanträde.

Beredning av ärenden

37 §

Fullmäktige beslutar om remiss för beredning av motion eller annat ärende som inte remitterats med stöd av andra stycket.

Motion eller annat ärende, som ska prövas av fullmäktige och inkommer mellan två fullmäktigesammanträden, får ordföranden eller på dennes uppdrag kommunchefen remittera till kommunstyrelsen för beredning.

Om ärendet inte vid nästa sammanträde överlämnats till fullmäktiges prövning, ska ordföranden/kommunchef då göra anmälan om remiss.

Återredovisning från nämnderna

38 §

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning

39 §

Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Motivering till beslut

40 §

Fullmäktiges beslut att bevilja eller neka ansvarsfrihet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt (5 kap 25a § KL). Att motivera innebär att göra tydligt vilka omständigheter som legat till grund för fullmäktiges beslut. Det åvilar ytterst fullmäktiges ordförande att tillse att kommunfullmäktiges beslut blir motiverade.

Förändringarna för fullmäktige är flera och finns i 5 kap 25a § och 31§ KL:

  • Har revisorerna riktat anmärkning i sin revisionsberättelse ska fullmäktige liksom tidigare inhämta förklaring från den/de som anmärkningen riktas mot. De ska också ta ställning till om anmärkningen även ska framställas från fullmäktiges sida. Beslutet ska motiveras. Fullmäktige kan dock inte med sitt ställningstagande till anmärkningen undanröja revisorernas anmärkning, den kvarstår oavsett vad fullmäktiges bedömning blir.
  • Fullmäktige ges möjlighet att rikta egen anmärkning, även om revisorerna inte gjord det. Ett sådant beslut ska också motiveras.
  • Lagändringen tydliggör att fullmäktige också ska inhämta förklaringar om revisorerna i revisionsberättelse uttalat att ansvarsfrihet inte ska tillstyrkas.
  • I fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen ska revisorerna alltid ges tillfälle att yttra sig.

Valberedning

41 §

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning, bestående av en ledamot och en ersättare för varje parti samt ytterligare en ledamot och en ersättare för det största partiet, för den löpande mandatperioden.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedningen eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.

Valberedningen bestämmer själva sina arbetsformer.

Justering av protokoll

42 §

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om en eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.

Reservation

43 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren senast dagen före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Expediering m m

44 §

Utdrag ur protokollet ska tillställas de myndigheter och andra sökanden som berörs av beslutet i protokollet.

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.

Ordföranden eller annan på dennes uppdrag undertecknar fullmäktiges skrivelser och andra handlingar som upprättats i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutat annat.

Dokumentation

45 §

Kommunfullmäktiges sammanträden ska dokumenteras med hjälp av ljudupptagning. Denna ska sedan finnas tillgänglig på Tjörns kommuns hemsida.

Sidan senast uppdaterad 2012-01-10 14.44
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se