Tjörns kommuns logotype
Land 13,6 °C Hav 41,7*°C
Medelvind WSW 6,7 m/s

Reglemente

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor (tidigare benämnt handikapprådet)

Antaget KF § 61 2008-05-08
Reviderat KF § 234 2014-12-11

Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor inom Tjörns kommun

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och kommunstyrelsen samt nämnder.

Syfte

  • att rådet skall förstärka inflytande i alla frågor som gäller handikappade
  • att rådet skall verka för att handikappsfrågor beaktas i nämndernas verksamhetsplaner
  • att rådet kan initiera nya handikappfrågor i nämnder/kommunstyrelsen och förvaltningarna
  • att rådet ska vara remissorgan i frågor som berör handikappade
  • att rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Rådet för funktionshinderfrågor skall vara en mötesplats för samråd före beslut, i välfärdsfrågor och i synnerhet i frågor som berör funktionshindrade (socialnämndens beslutsområde) och inför strategisk plan, verksamhetsplan med budget (kommunstyrelsens beslutsområde) samt i större samhällsplaneringsfrågor (samhällsbyggnadsnämndens beslutsområde).

Rådet för funktionshinderfrågor är remiss- och referensgrupp i frågor som berör de handikappades situation i kommunen, men har inte ställning som kommunal nämnd.

Uppgifter/verksamhetsområde

Rådet för funktionshinderfrågor skall aktivt följa utvecklingen inom det välfärdspolitiska området och i synnerhet inom handikappområdet och samhällsutvecklingen i stort. Kommunen skall i rådet för funktionshinderfrågor samråda i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/styrelse före beslut. och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens funktionshindrade.

Kommunen ges, genom rådet, möjlighet att få handikapporganisationernas synpunkter samt att samråda med det i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser enligt socialtjänstlagen.

De funktionshindrade har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör funktionshindrades möjligheter till en god livskvalitet.

Rådets sammansättning

Handikapprådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

Rådet skall bestå av fjorton ledamöter varav åtta ledamöter med personliga ersättare, utsedda av handikapporganisationerna. Fem ledamöter med personliga ersättare utses av kommunen. Ledamöter och ersättare utses för den tid som överensstämmer med den politiska mandatperioden. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och Tjörns Bostads AB utser en ledamot samt en ersättare vardera ur sin nämnd/styrelse.

Handikapporganisationerna utser vilka föreningar som skall representeras i rådet för funktionshinderfrågor. Föreningarna samarbetar med varandra genom en referensgrupp.

Socialnämndens ledamot är ordförande och vice ordförande utses av handikapporganisationerna.

Ersättare för handikappföreningarna får närvara vid rådet för funktionshinderfrågors sammanträden. Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår dock endast om ersättare tjänstgör.

Regionens hälso- och sjukvårdsnämnd, erbjuds att medverka med två representanter (adjungeras).

Arbetsformer

Rådet sammanträder fyra gånger per år. Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, eller hälften av rådets ledamöter begär det. Datum för sammanträdesdagar skall fastställas vid årets första sammanträde.

Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter och ersättare senast sju dagar före sammanträdet och på sådant sätt att vidare information och beredning underlättas. Med tillställas avses expedieras.

Rådets ställningstaganden skall efter varje sammanträde redovisas genom beslutsprotokoll, som delges rådets ledamöter och ersättare samt nämnder och kommunstyrelsen. Protokollet skall justeras inom 14 dagar.

Reglemente

Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor fastställs av kommunfullmäktige. Ändring av reglemente kan initieras av rådet för funktionshinderfrågor eller kommunstyrelsen.

Arvode

Sammanträdesarvode utgår enligt kommunens arvodesbestämmelser. För förtroendevald i Tjörns kommun ingår uppdraget i det fasta arvodet om sådant föreligger, annars gäller kommunens arvodesbestämmelser.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 13.24

Kontaktuppgifter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn
Tel: 0304-60 10 73
fax: 0304-60 10 79
sociala@tjorn.se

Administratör
0304-60 14 28
malin.hagg@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se