Tjörns kommuns logotype
Land 2,7 °C Hav 3,7*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Hustak

Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott (KMSU) består av sju ledamöter och sju ersättare. Utskottet får handlägga ärenden om minst fyra tjänstgörande ledamöter är närvarande.

Utskottet sköter kommunens myndighetsutövande samt verkställande uppgifter inom miljöbalkens område, plan- och byggväsendet, VA- och renhållningsverksamheten samt inom trafikområdet.

Befogenheten gäller också kommunens ansvar inom gata samt tillsyn och kontroll av livsmedel och receptfria läkemedel.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har inte beslutsrätt inom mark och exploatering.

Utskottet förbereder också ärenden inom sitt område där beslut fattas av kommunstyrelsen och av kommunfullmäktige.

Utskottet ska utarbeta förslag till mål, riktlinjer, policys inom ansvarsområdena samt tillse att styrdokument utarbetas för att garantera rättssäker och effektivt beslutsfattande.

KMSU ska vidare i samverkan och i samarbete med andra kommunen samt med SOLTAK stärka och vidareutveckla verksamheten.

Ledamöter

Lars Carlsson (M), ordförande
Peter Andersson (L), vice ordförande
Jeanette Lagervall (S), andre vice ordförande
Robert Johansson (M)
Jörgen Myrberg (KD)
Claes Jansson (S)
Leif Göbel (S)

Ersättare

Vakant (M)
Christina Widlund (L)
Emelie Holgersson (C)
Vakant (MP)
Nils Lackfors (S)
Benny Andersson (S)
Rikard Larsson (S)

Sidan senast uppdaterad 2018-10-16 11.29

Mer information

I översiktsplanen och detaljplanerna finns mycket mer att läsa om samhällsplaneringen på Tjörn

Översiktsplan

Detaljplaner

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se