Tjörns kommuns logotype
Land 2,4 °C Hav 12,4 °C
Medelvind NE 1,3 m/s

Höviksnäs avloppsverk

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Samråd: Tillståndsansökan för utökad belastning på Höviksnäs avloppsreningsverk

Tjörns kommun kommer att lämna in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län en ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till miljöfarlig verksamhet, för utökad belastning på Höviksnäs avloppsreningsverk. En fullständig miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska upprättas och ges in tillsammans med ansökan. Prövningen omfattar moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka kommande beslut. Denna information är ett led i det samråd, som ska genomföras innan ansökan med MKB upprättas.

Höviksnäs reningsverk betjänar idag orterna Kållekärr, Wallhamn, Svanvik, Myggenäs, Almösund, Lilla Brattön, Höviksnäs och Låka. Kommunen planerar att koppla in nya abonnenter från bl a Hakenäset, Röreviken/Häggvall, Tjörnbron/Almön och nyexploateringar i Höviksnäs. Den maximala veckomedelbelastningen uppskattas att öka från dagens 4 000 pe (personekvivalenter) till 8 500 pe om ca 15 år. Belastningen som det finns tillstånd för, 6 000 pe, förväntas att överskridas om ca 5 år.

Reningsverket kommer att förses med kväverening eftersom Hakefjorden är mycket känslig för näringstillförsel.

Du är välkommen att höra av dig till oss för att få ytterligare information och/eller för att framföra synpunkter, förslag och invändningar samt lämna eventuella allmänna upplysningar om sådant som vi bör känna till i vår fortsatta planering och för att upprätta en heltäckande MKB.

Vid stort intresse/många funderingar anordnar kommunen ett separat informationsmöte. Kommunen informerar i så fall om plats och datum för detta möte vid ett senare tillfälle.

Sidan senast uppdaterad 2017-01-03 09.27

Kontaktuppgifter

Birgitta Kärrlind
0304-60 11 92

Enhetschef tf
0304-60 11 92
birgitta.karrlind@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se