Tjörns kommuns logotype
Land 15,2 °C Hav 16,1°C
Medelvind WSW 6,3 m/s

Ängholmen

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Aktuellt

Om- och utbyggnaden är planerad att ske i två huvudetapper. Reningsverket planeras i ett första skede (2012-2014) att byggas om för att klara en belastning på ca 12 000 pe. Den första etappen anmäld till och godkänd av Länsstyrelsen och ombyggnationerna har påbörjats.

I ett andra skede (2013-2016) planeras nya bassänger att byggas som ska komplettera det ombyggda reningsverket. Det utbyggda avloppsreningsverket kommer att kunna ta emot maximalt 30 000 pe.
De nya bassängerna är planerade att byggas i Stansviks industriområde, ca100 meternorr om befintligt reningsverk. Tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är nu godkänd från Länsstyrelsen.

Projektering planeras ske under 2013, parallellt med ombyggnaden i etapp 1.

Du är välkommen att höra av dig till oss för att få ytterligare information. Du kan ställa dina frågor eller lämna dina synpunkter till kontaktpersonen för denna sida.

Bakgrund

Ängholmens avloppsreningsverk har sedan år 2007 haft stora problem med att klara utsläppsvillkoren. Ett flertal orsaker till de dåliga resultaten har identifierats och åtgärdats. Reningsresultaten har blivit mycket bättre men utsläppshalter ner till utsläppsvillkoren kan inte garanteras då reningsverkets nuvarande utformning inte är optimal och då verket är i relativt dåligt skick.

Dessutom anses reningsverken som ligger i Skärhamn och Kyrkesund (Sunna) vara åldersstigna och ha en dålig placering och är planerade att läggas ner.

När om- och utbyggnaden är klar kan Skärhamns och Sunnas avloppsreningsverk avvecklas och föra sitt avlopp via ett nybyggt avloppsledningsnät till Ängholmen. Fiskindustrierna på Klädesholmen och i Rönnäng samt bebyggelse utan kommunalt avlopp är också tänkt att anslutas till Ängholmens reningsverk.

Samhällsbyggnadnämnden har beslutat att etappvis bygga om och ut det befintliga avloppsverket vid Ängholmen i Rönnäng. Beslutet innebär att västra Tjörn så småningom kommer att få ett större reningsverk istället för tre mindre och att nyanslutningar möjliggörs.
Underlaget för beslutet finns till höger.

Om- och utbyggnaden kommer att ske etappvis vilket innebär att anslutningar är möjliga i olika steg. Anslutningar från fastigheter i Stockevik och i nya exploateringsområden som Nordeviksberg pågår.
Förbehandlat processavlopp från fiskindustri på Klädesholmen kommer också att kunna anslutas. Detta beräknas ske i början av 2014.
De fastigheter som först kan anslutas i Stockevik är de som ligger i omedelbar anslutning till den nu pågående va-entreprenaden. Dessa beräknas kunna anslutas under första halvåret 2013.


Till höger finns samrådsunderlaget för om- och tillbyggnad av Ängholmens avloppsreningsverk och en presentation.

Sidan senast uppdaterad 2018-06-04 10.56
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se