Tjörns kommuns logotype
Land 14,9 °C Hav 41,7*°C
Medelvind WSW 5,8 m/s

Krav på eget avlopp

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Vattendragen på Tjörn och vattnet runt Tjörn är alla utsatta för övergödning. Det beror främst på näringsämnen som kväve och fosfor från enskilda avlopp och lantbruk. För att minska övergödningen i vattendrag och hav är det viktigt att du som fastighetsägare vet hur ditt enskilda avlopp fungerar.

Minimikravet (enligt miljöbalken) är att avloppsvatten från vattentoalett ska renas genom slamavskiljare med efterföljande reningssteg. Rådgör alltid med entreprenör, tillverkare och kommunens miljöavdelning innan du ansöker om och/eller köper din anläggning.

Tillstånd                                                                                                          För att anlägga en enskild avloppsanläggning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till krävs det en ansöka om tillstånd från kommunen. Vid anläggandet av en avloppsanläggning för gråvatten, det vill säga avloppsvatten som kommer från bad-, disk- eller tvättvatten (bdt), inom tätbebyggt område krävs även ett tillstånd från kommunen. För att få anlägga en avloppsanläggning krävs det ett skriftligt beslut från kommunens miljöavdelning.

Det är viktigt att i god tid ansöka om avloppstillstånd innan det är tänkt att arbetet med anläggandet skall starta. Miljöavdelningen börjar med att se över ansökan, om den är komplett, är den inte det begärs kompletteringar. Miljöavdelningen arbetar efter en kvalitetsdeklaration som säger att det ska ta högst fyra veckor från dess att ansökan är komplett till ett beslut. När beslutet väl är fattat har sökanden, grannar eller andra berörda rätt att överklaga beslutet inom tre veckor om de inte är missnöjda med beslutet. Tillståndet blir giltigt först när de vunnit laga kraft vilket är när överklagningstiden gått ut och ingen överklagat beslutet.

Att ansluta husets avlopp till en avloppsanläggning utan tillstånd är inte tillåtet och miljöavdelningen är då skyldig att besluta om miljösanktionsavgift på upp till 5 000 kronor.

Det miljöavdelningen prövar i tillståndsprocessen är om anläggningen kan utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön. Sökanden bär ansvaret att införskaffa erforderliga tillstånd/ anmälan enligt annan myndighet/ lagstiftning.

Anmälan                                                                                                           Vid anläggandet av en annan avloppsanordning än en som är ansluten till en vattentoalett ska detta anmälas till miljöavdelningen. Det kan till exempel handla om en mulltoalett eller en gråvattenanläggning (för bad-, disk-, och tvättvatten) utanför tätbebyggt område. Vid ändring av befintlig avloppsanläggning för att exempelvis kunna ta emot en större mängd avloppsvatten än tidigare ska även det anmälas till miljöavdelningen.

En anmälningsprocess är något enklare än en ansökningsprocess och kommunens svar på anmälan är ett juridiskt svagare beslut än ett tillstånd. I övrigt gäller ungefär samma som för ett tillstånd. I Tjörns kommun används samma blankett för ansökan om tillstånd och anmälan.

Slutkontrollrapport

Innan du börjar använda din nya avloppsanläggning ska du lämna in en slutkontrollrapport till miljöavdelningen. Ta gärna foton. Bilderna ska då ha tagits innan anläggningen har täckts.

Olika kretsloppslösningar

Med en alternativ kretsloppslösning återförs näringsämnena till marken istället för att rinna ut i vattendrag och hav.

Separationslösning

Välj en urinsorterande separationstoalett istället för den traditionella varianten med vattenspolning. Jämfört med allt annat som vi människor avlämnar så innehåller urin mest fosfor. En urinsorterande toalett samlar helt enkelt upp urinen som du sedan kan använda som gödning i rabatterna. Det är normalt sett inte tillåtet att avleda urinen till Bad-, Disk- och Tvättavloppet.

Mulltoaletter eller torrtoalett

Att installera en mulltoalett är en annan metod för att återbörda näringsämnen till marken. Det material som blir kvar kan användas till kompostering. Det finns ett stort utbud av torrtoalettlösningar, till exempel olika förmultningstoaletter och större så kallade multrum och enkla utedass med latrinkompostering. Vissa torrtoaletter kräver lite utrymme och är lätta att installera. Andra kräver stor plats.

Slamtömning

Om du har en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) kan du söka tillstånd för att få sprida slammet från slamavskiljaren på din egen tomt eller på en lantbruksfastighet. Slammet får dock bara spridas på vissa platser.

Hög skyddsnivå

Inom Tjörns kommun ska alla avloppsanläggningar med WC klara så kallad hög skyddsnivå. Det innebär:​

  • Att avloppsanläggningen minskar utsläppet organiska ämnen (BOD7) med minst 90 % eller att utgående avloppsvatten innehåller max 30 milligram organiska ämnen per liter.
  • Att avloppsanläggningen minskar utsläppet fosfor (tot-P) med minst 90 % eller att utgående avloppsvatten innehåller max 1 milligram organiska ämnen per liter.
  • Att avloppsanläggningen minskar utsläppet kväve (tot-N) med minst 50 % eller att utgående avloppsvatten innehåller max 40 milligram organiska ämnen per liter.
  • Halten E-coli max 500 cfu per 100 ml vatten.
Sidan senast uppdaterad 2017-06-02 07.20

Kontaktuppgifter

Miljöavdelningen
0304-60 11 48

0304-60 11 48
samhallsbyggnad@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se