Tjörns kommuns logotype
Land 7,0 °C Hav 13,5 °C
Medelvind ENE 2,7 m/s

Program för Svanvik

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörns kommun behöver utveckla Svanviks industriområde för att tillgodose behovet av planlagd mark för etablering och utveckling av verksamheter, samt för tillskapandet av arbetsplatser för kommuninvånarna.

Kommunens översiktsplan ÖP 2013 anger Svanviksområdet som ett strategiskt läge för denna typ av utveckling. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott har gett kommunens planavdelning i uppdrag att i ett program utreda möjligheterna att utveckla Svanviksområdet. Programarbetet, som är ett förarbete till framtida detaljplanering, syftar till att i ett tidigt planeringsskede klarlägga förutsättningar för och konsekvenser av utveckling i området. De frågor som berörs i programmet är i huvudsak övergripande markanvändning och struktur, trafikförsörjning samt konsekvenser för miljö, människor och ekonomi. En översiktlig trafikutredning genomförs för att klargöra möjligheterna att förbättra trafiksituationen i området. En landskapsanalys genomförs för att bedöma lämplig placering av bebyggelse i området, med hänsyn till landskapsbild samt natur- och kulturmiljövärden.

Ett öppet informationsmöte om programarbetet hölls 2016-06-14 i kommunhuset. Se högerspalten för sammanställning i text och karta av mötesdeltagarnas nulägesbeskrivning och tankar om områdets framtid.

Samråd kring ett programförslag, som visar kommunens tankar om områdets utveckling, beräknas kunna ske under hösten 2017. Under samrådet ges möjlighet för alla berörda att inkomma med synpunkter på programförslaget.

Sidan senast uppdaterad 2017-05-10 10.52

Kontaktuppgifter

Karin Löfgren
0304-60 13 03

Översiktplanarkitekt
0304-60 13 03
karin.lofgren@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se