Planhandlingar

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Planhandlingarna är del 1-3 och kartan

De viktigaste planhandlingarna utgörs av tre delar och en karta. Ladda ner dem här. Man kan även köpa dem på Medborgarkontoret när laga kraft handlingar tryckts, vilket sker i början av juni 2014 (här finns priserna).

Del 1: Mål och strategier; användning av mark- och vattenområdenPDF

Här finns en inledning där vi beskriver några nyckelbegrepp ("Vad är en översiktsplan?"). Vi går sedan igenom en rad områden på Tjörn liksom olika sektorer (som yrkesfiske, kommunikationer m.fl.) och beskriver nuläget, vad vi vill uppnå och hur vi ska uppnå målen.

Del 2: Allmänna intressen, miljö- och riskfaktorerPDF

Här beskrivs områden som av olika anledningar ska skyddas: från riksvägar och vattentäkter till campingplatser och fornminnen.  Vi går även igenom miljö- och riskrelaterade faktorer, som hur radonhalten varierar, var en översvämning skulle slå, och hur räddningstjänsten kan lösa sina uppgifter.

Del 3: KonsekvensanalysPDF

Här försöker vi att analysera konsekvenser av olika slag som översiktsplanen kan få, på miljö och ekonomi liksom sociala konsekvenser. Vad händer med naturvärdena? Kommer investeringar att betala sig? Hur kommer behovet av skolor och förskolor att se ut om vi blir fler tjörnbor?

MarkanvändningskartaPDF

En detaljerad plankarta där man kan studera planerna för olika områden i kommunen.

SamrådsredogörelsePDF

Här har de inkomna yttrandena under samrådet anonymiserats och sammanfattats. Yttrandena i sin helhet finns tillgänliga på de ställen där översiktsplanen ställs ut.

UtlåtandePDF

Här har de inkomna yttrandena under utställningen anonymiserats och sammanfattats. Yttrandena i sin helhet finns tillgänliga på de ställen där översiktsplanen ställs ut.


Sidan senast uppdaterad 2014-05-27 10.13
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se