Översiktsplan 2013

Störst text
Stor text
Normalstorlek

I en översiktsplan beskriver kommunen sina långsiktiga planer, främst men inte enbart beträffande byggnation och markanvändning. Hur ska kommunen utvecklas? Vilka värden och områden vill man bevara?

Tjörns kommuns nuvarande översiktsplan är från 2003. Översiktsplan 2013 syftar till att uppdatera denna, med planer för Tjörns utveckling fram till år 2025.

Planen utgår från fyra strategier:

  • Tjörns roll i regionen
  • Bebyggelsestruktur och utveckling
  • Det goda livet
  • Det robusta samhället
ÖP-skeden

Arbetet har tre skeden:

  • Samråd - när kommunen samråder med invånare, företagare, föreningar, myndigheter m.fl. för att få synpunkter.
  • Utställning - när det justerade förslaget ställs ut, och nya synpunkter samlas in.
  • Antagande - då kommunfullmäktige slår fast översiktsplanen.

Samrådsperioden pågick den 23 augusti - 18 oktober 2011. Under denna tid fanns förslaget på den nya översiktsplanen utställt här på hemsidan m.fl. platser. Vid utställningarna fanns även en enkät om Tjörns framtid som alla var välkomna att fylla i.

Fyra samråd har hållits. Politiker och tjänstemän som arbetar med planförslaget presenterade materialet och svarade på frågor. Här finns en mycket kort sammanfattning av tre av mötena - i rapporten "Tjörns själ" kan man läsa mer om de tankar som framkommit under dessa dialogmöten.

De inkomna synpunkterna har nu sammanställts i form av en samrådsredogörelse. För att tillgodose de inkomna yttrandena har ett antal ändringar gjorts i planhandlingarna, som sedan den 31 maj 2012 godkändes av kommunstyrelsen för utställning.

Utställningen pågick den 28 juni - 15 september 2012. Då fanns det åter möjlighet att inkomma med skriftliga yttranden med synpunkter på planförslaget. Dessa synpunkter sammanställdes i ett utlåtande.

Planförslaget har antagits av kommunfullmäktige

Planförslaget och utlåtandet antogs av kommunfullmäktige enligt beslut 2013-05-16 §110. Beslut att anta en översiktsplan vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade protokollet om beslutet anslagits på kommunens anslagstavla. En översiktsplans innehåll kan inte överklagas, utan bara hur den formella hanteringen har gått till. Det justerade protokollet anslogs på kommunens anslagstavla mellan den 24 maj och den 14 juni 2013.

Planförslaget har vunnit laga kraft

Översiktsplan 2013 överklagades och ärendet har hanterats av Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslog överklagandet i februari 2014. Ärendet delgavs samtliga klaganden och de tre veckorna för möjlighet att söka prövningstillstånd hos kammarrätten passerade.

Översiktsplan 2013 vann därmed laga kraft den 16 maj 2014 och är nu Tjörns gällande översiktsplan.

En kortversion kommer att delas ut till samtliga hushåll på Tjörn under sommaren och från början av juni kommer planhandlingar att finnas för försäljning i kundcenter.


Strukturstrategi

Tjörns strukturbild med de olika utvecklingsområdena - från del 1 av planhandlingarna

Sidan senast uppdaterad 2014-05-27 10.51
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se