Tjörns kommuns logotype
Land 12,5 °C Hav 41,7*°C
Medelvind WSW 8,9 m/s

Process för översiktsplan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Arbetet med en översiktsplan har tre skeden:

  • Samråd - när kommunen samråder med invånare, företagare, föreningar, myndigheter m.fl. för att få synpunkter.
  • Utställning - när det justerade förslaget ställs ut, och nya synpunkter samlas in.
  • Antagande - då kommunfullmäktige slår fast översiktsplanen.
illustration över tidplanen för framtagning av översiktsplan

Samråd

När en ny översiktsplan arbetas fram ska kommunen samråda med kommuninvånare, företag, föreningar, grannkommuner, regionplaneorgan och länsstyrelsen. Detta gör man för att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Den som under samråd vill lämna synpunkter på förslag till ny översiktsplan ska göra detta skriftligt.

Efter samrådsmötena sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse.

Utställning

Efter samrådstiden kan förslaget till översiktsplan justeras och jobbas om beroende på vilka synpunkter som kommit in. De omarbetade förslaget till översiktsplan ska sedan ställas ut under minst två månader. Även under denna tid har medborgarna möjlighet att komma med synpunkter. Alla synpunkter måste lämnas skriftligt.

Efter utställningstiden sammanställs synpunkterna i ett utlåtande.

Antagande

Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige och träder därefter i laga kraft, dvs kommunen kan börja arbeta efter de strategier och riktlinjer som finns i översiktsplanen.

Sidan senast uppdaterad 2016-08-24 15.43
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se