Offentliga lokaler

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Flicka som klipper i papper. Fotograferar bakifrån. Bilden är tagen på Fridas hage.

En offentlig lokal är en lokal som allmänheten har tillträde till. Exempel på offentliga lokaler är skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem och idrottsanläggningar.  

Anmälan av lokal

Vissa typer av offentliga lokaler är anmälningspliktiga enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Lokaler som omfattas av dessa bestämmelser är:

  • lokaler för utbildning
  • lokaler för hygienisk behandling som kan innebära risk för blodsmitta
  • lokaler för bassängbad
  • solarium.

Om du vill starta någon av ovanstående verksamheter så ska du anmäla det till Miljöavdelningen. Du gör din anmälan på en särskild blankett. Anmälan behövs för att kontrollera så att den lokal du valt är lämplig för den verksamhet som du vill bedriva i den.

Du måste göra en anmälan innan du startar din verksamhet. Om en lokal tas i bruk utan att verksamheten anmälts till kommunen måste innehavaren betala en så kallad miljösanktionsavgift.

Kommunens kontroll

En lokal som är tillgänglig för allmänheten måste ha en bra inomhusmiljö. Det är också viktigt att regler för hygien och miljö följs. Det är miljöavdelningen som kontrollerar detta. Kontrollerna görs vid något som kallas tillsynsbesök.

Vid tillsynsbesöket gör kommunen stickprov för att se om rutiner och regler följs och om fastigheten uppfyller de krav som finns. Om det finns brister i rutiner eller om verksamheten inte lever upp till de krav och regler som finns kan kommunen ställa krav på att detta åtgärdas.

En fast årlig avgift tas ut av vissa verksamheter. För andra verksamheter sker debiteringen utifrån hur mycket tid miljöavdelningen avsätter för det enskilda ärendet. Miljöavdelningen tar ut en handläggningsavgift enligt gällande taxa fastställd av Kommunfullmäktige

Rent i Tjörns skolor

Hösten 2014-våren 2015 granskades inomhusmiljön i kommunens skolor Granskningen gjordes i ett nationellt folkhälsoprojekt där 288 kommuner deltog.

Vid inspektionerna har man granskat städning, ventilation, förekomst av damm, hur rena toaletterna är, med mera. I samband med detta kontrollerades också hur rökförbudet i skolorna efterlevs. Resultaten visade att det finns fungerande egenkontroller, luftkvalitet och städning bedöms som bra och det finns inga brister som skulle kräva ett föreläggande.

Du hittar Folkhälsomyndighetens rapport till höger.

Fastighetsägarens kontroll

Alla som driver en verksamhet ska planera och kontrollera sin verksamhet så att människors hälsa och miljön inte påverkas negativt. Detta kallas egenkontroll och är bestämt i miljöbalken.  

Miljöavdelningen gör tillsammans med fastighetsägaren en genomgång av ett antal punkter i en checklista som är viktiga i egenkontrollen. Det ska till exempel finnas rutiner för hur lokalen rengörs och hur man tar hand om avfall.


Sidan senast uppdaterad 2016-12-29 18.07
Till Facebook
Till Twitter
TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se