Tjörns kommuns logotype
Land -0,2 °C Hav *°C
Medelvind N 1,8 m/s

Lantbruk

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tillsyn

Länsstyrelsen sköter den operativa djurskyddskontrollen. Tjörns kommun har däremot tillsynen över miljö- och hälsoskydd inom lantbruket när det gäller till exempel:

  • gödselhantering
  • kemikaliehantering
  • spridning av gödsel/bekämpningsmedel

Gödselhantering

Enligt EU:s nitratdirektiv ska varje medlemsland identifiera områden där det finns vatten som är känsliga för kväveföroreningar. Hela Tjörns kommun ligger inom ett känsligt område.

För djurhållare som har 2-10 djurenheter ställs det krav på att gödseln skall kunna lagras minst 6 månader. För dem som har fler djurenheter gäller högre krav baserat på vilken sorts djurhållning som är aktuell. På Jordbruksverkets hemsida finns mer information.

Gödsellagringsutrymmena skall vara utformat så att det inte sker något läckage eller någon avrinning till omgivningen.

Om du har två djurenheter eller färre omfattas du inte av några generella krav om att gödseln skall kunna lagras en viss bestämd tid. Det är ändå viktigt att din gödselhantering inte orsakar någon olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Spridning av gödseln

Vid spridning av gödselmedel skall det inte spridas mer kväve än vad grödan kan ta upp i sin tillväxt.

Gödselmedel får inte spridas på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark.

Skyddsavstånd om två meter i gödselspridningen skall tas till vattendrag och sjöar. Gödsel skall inte spridas på fält som lutar mer än 10 % mot ett vattendrag eller sjö.

170 kg kväve i form av stallgödsel  får endast spridas per hektar och år. Inför höstsådd gäller en tillförsel om högst 60 kg lättillgängligt kväve per hektar till höstsådda oljeväxter. För annan höstsådd gröda gäller högst 40 kg lättillgängligt kväve per hektar. Grödans behov skall styra mängden gödsel.

Viktiga datum

Under perioden 1 augusti-31 oktober är det endast tillåtet att sprida stallgödsel och organiska gödselmedel i växande gröda eller före sådd. Den växande grödan ska vara avsedd för övervintring och får inte vara en fånggröda.

Mellan 1 oktober och 31 oktober är det tillåtet att sprida fast gödsel i både växande gröda och obevuxen mark. Fastgödsel från fjäderfän får dock endast spridas i växande gröda. Gödseln skall brukas ner inom 12 timmar i ett markskikt som är minst 10 cm.

1 november-28 februari är det förbjudet att sprida gödselmedel.

 

Kontroll

Miljöavdelningen bedriver tillsyn av lantbruk och djurgårdar. Dessa besök är i regel förbokade. Miljöavdelningen tar ut en avgift för tillsynsbesök och handläggning. Avgiften är baseras på nerlagd handläggningstid.

Sidan senast uppdaterad 2017-01-23 14.17
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se