Tjörns kommuns logotype
Temperatur 12,6 °C
Medelvind --- 0,0 m/s

Bra att veta innan du bygger

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Hus
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar tillsammans med andra lagar på ett översiktligt sätt hur man får bygga och använda marken i hela riket. Man får inte bygga hur och var som helst. Nya byggnader ska placeras och utformas bl a med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. Husen ska ha en yttre form och färg som passar både på byggnaden i fråga och den omgivande miljön.

Tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar ska utföras varsamt, så att byggnadens särdrag beaktas och dess kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tillvaratas. Man måste hålla alla sina byggnader i vårdat skick. De som är lyckliga nog att äga hus som är särskilt värdefulla måste underhålla dem så att deras särart bevaras.

I kommunens översiktsplan redovisas kommunens inställning till bland mycket annat bevarandet av natur- och kulturmiljön på Tjörn. Där står vilka områden som är särskilt viktiga att skydda. Tjörn var först i landet med att anta ett program för kulturminnesvården och att fastställa åtgärder för att skydda kulturmiljön.

I kulturminnesvårdsprogrammet utpekas 21 områden som är speciellt värdefulla. Inom vissa av dessa områden får nya byggnader inte uppföras alls. Inom andra ställs krav på att nya byggnader eller om- och tillbyggnader med särskild omsorg anpassas till den omgivande natur- och kulturmiljön.

Reglerna för bygglov och andra tillstånd är komplicerade. Du måste ha bygglov för att bygga nytt, bygga till och för att göra vissa ändringar i ditt hus. Om en byggnad ska användas för ett annat ändamål än vad den ursprungligen var avsedd för behövs också bygglov, liksom för vissa typer av anläggningar. Inom detaljplanelagt område krävs bygglov för exempelvis fasadändringar och omfärgning av byggnader. För en- och tvåbostadshus gäller vissa förenklingar i bygglovsplikten.

Utanför detaljplan och så kallad samlad bebyggelse gäller ytterligare lättnader i bygglovsplikten för en- och tvåbostadshus. Det innebär emellertid inte att du kan bygga hur som helst. Fortfarande gäller kravet att huset ska passa in i landskapsbilden och den omgivande miljön. Dessutom kan kommunen ändra på dessa generella bestämmelser och i detaljplan eller så kallade områdesbestämmelser höja eller sänka bygglovsplikten.

Därför är det viktigt att du kontrollerar med samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen vad som gäller i ditt fall. Oavsett om bygglov krävs eller inte, finns vissa krav på utformning och färgsättning som måste uppfyllas. Där får du samtidigt andra tips som är värdefulla innan du söker bygglov eller börjar bygga. Det kan finnas flera myndigheter som du måste kontakta för att få de tillstånd som krävs.

Om du tar kontakt med din kommun i god tid, får du upplysningar och synpunkter i ett tidigt skede av din egen planering och slipper att ändra i uppgjorda planer.

Sidan senast uppdaterad 2016-09-27 08.58

Ditt hus på Tjörn

Här beskriver vi traditionell bebyggelse på Tjörn, hur den ser ut och varför. I och vid kulturmiljöer bör dessa traditioner följas så långt det är rimligt, även beträffande moderna hus.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se