Tjörns kommuns logotype
Land 0,8 °C Hav 7,7*°C
Medelvind N 1,3 m/s

Förhandsbesked

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Gård intill Nordviksgärde

När ansöker man om förhandsbesked?

Det är vanligast att man använder ansökan om förhandsbesked när man vill pröva möjligheten till ny bebyggelse utanför detaljplan. Prövningen gäller oftast möjlighet att få bygga ett nytt bostadshus på landsbygden. Att ansöka om förhandsbesked är enklare och billigare än att ansöka om bygglov. Det krävs inte lika omfattande handlingar och man behöver inte redovisa hur byggnaden ska se ut.

Förhandsbesked eller bygglov?

Det är du själv som avgör om du ska lämna in en ansökan om förhandsbesked eller ansökan om bygglov. Ett förhandsbesked kräver dock inga detaljerade husritningar vilket kan vara bekvämt. När du fått ett positivt förhandsbesked gäller det i två år från det att beslutet vunnit laga kraft. Inom denna tid ska du ha lämnat in en ansökan om bygglov för att kunna vara säker på att få bygga.

Placering och utformning

Det är kommunens översiktsplan som anger på vilka grunder ett positivt förhandsbesked kan lämnas. Allmänt gäller att nya bostadshus på landsbygden ska anpassas till landskapet och bebyggelsen runt omkring. Nya bostadshus bör vara ett naturligt komplement till den bebyggelse som redan finns på platsen.

När man ansöker om förhandsbesked krävs inte lika omfattande handlingar som vid en bygglovsansökan.

Följande handlingar krävs vid ansökan om förhandsbesked:

  • Ansökan om förhandsbesked på blankett (1 exemplar).
  • Enkel beskrivning av varför aktuell plats valts (1 exemplar).
  • Karta i skala 1:5000 (1 exemplar). Huset markeras med X.
  • Karta i skala 1:1000 (1 exemplar). Huset och tillfarten markeras.

Kartmaterialet beställer du hos plan- och byggavdelningen.

Om kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott bedömer att platsen du vill bygga på är möjlig och att det finns godtagbara skäl tas ett delbeslut om att pröva ansökan vidare. Fler handlingar kommer då att krävas in, exempelvis:

  • Intyg från brunnsborrare om att det finns tillgång på vatten av tillräcklig mängd och kvalitet. Intyget ska också klargöra eventuella risker för kringliggande vattentäkter.
  • En redovisning som tydligt visar att avloppsfrågan kan lösas.

En korrekt ansökan går snabbare

Om ansökan är korrekt och komplett går handläggningen snabbare. Det är också viktigt att den plats du föreslår är anpassad till landskapsbild och omgivande bebyggelse.

Ta gärna kontakt med plan- och byggavdelningen

Plan- och byggavdelningen lämnar information om vilka handlingar som kan behövas för just ditt projekt. Det är viktigt att ansökan är komplett. Du ska dock inte heller lämna in mer och dyrare handlingar än vad som behövs. Avvakta exempelvis med intyg från brunnsborrare och mer detaljerad redovisning av avloppslösning tills kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnads-utskott beslutat om att pröva ärendet vidare.

Förhandsbesked prövas stegvis

Först prövas om det går att bygga på den plats du önskar och om skälen du har angett för att få bygga på platsen är godtagbara. Om så är fallet beslutar samhällsbyggnadsnämnden, i ett delbeslut, att ärendet ska prövas vidare. (Om platsen redan i det här skedet av prövningen bedöms som olämplig och/eller om godtagbara skäl saknas, avslås ansökan direkt.)

Den fortsatta prövningen omfattar bland annat följande moment:

  • Prövning av möjligheterna att anordna vatten- och avloppsförsörjning.
  • Remiss till Bohusläns museum för bedömning av fornminnen.
  • Hörande av berörda grannar, det vill säga att berörda grannar får möjlighet att yttra sig i ärendet.

Om något saknas för den fortsatta prövningen av ärendet får du meddelande om detta per brev. Att komplettering ibland begärs vid två tillfällen beror på att du som sökande inte ska belastas med kostnader i onödan.

Vem beslutar om förhandsbesked?

Vem som fattar beslut om förhandsbesked beror på vilken typ av beslut som ska fattas. Delbeslutet, att pröva ärendet vidare, tas av kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott. Beslut om positivt förhandsbesked tas vanligtvis av handläggande tjänsteman förutsatt att det inte kommit in någon erinran, invändning, i ärendet.

Övrigt

I beslut om förhandsbesked ges nödvändiga upplysningar om förhandsbeskedet och om när bygglovsansökan ska inlämnas. 


 

Sidan senast uppdaterad 2017-11-06 09.01
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se