Tjörns kommuns logotype
Temperatur 22,9 °C
Medelvind WSW 1,3 m/s

Stadgar

Häggvallskolans föräldraförening

Störst text
Stor text
Normalstorlek

1. Grundläggande bestämmelser

1.1   Häggvallskolan Föräldraföreningen är en sammanslutning för föräldrar till elever inom Häggvallskolan som arbetar för barns rättigheter i skolan.

1.2  Föräldraföreningens syfte

  • Att bidraga till en utveckling av skolans verksamhet som främjar barns lärande och utveckling.
  • Att arbeta för att skolan får en god såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö för både elever och personal. Bedömd med samma referenser som samhället i övrigt.
  • Att i enlighet med FNs konvention om barnets rättigheter arbeta för att öka ungdomarnas och föräldrarnas delaktighet och inflytande.
  • Att öka föräldrarnas engagemang, möjlighet att påverka frågor inom skolan.
  • Att utveckla och förmedla idéer för stöd i föräldraskap.

1.3  Föräldraföreningen är politisk, religiöst och yrkesmässigt obunden. Föräldraföreningen är även fristående från myndigheter, institutioner och andra organisationer.

1.4  Föräldraföreningen skall bistå medlemmarna i deras verksamhet samt företräda dessa inom Häggvallskolan.

1.5  Föräldraföreningens verksamhetsår och räkenskapsår är lika med läsår.

1.6  Föräldraföreningens beslutar själv om sin verksamhet, organisation och namn. Gruppens medlemmar skall ha inflytande över verksamheten och ha rätt att deltaga i möte där gruppens angelägenheter behandlas.

1.7  Medlemskap bekräftas genom att erlägga en medlemsavgift per familj till fastställd årsavgift. Avgiften beslutas av styrelsen.

1.8  Medlem som uppenbart inte respekterar Föräldraföreningens stadgar kan uteslutas.

1.9  Inriktningen på möten skall vara 1 årsmöte per läsår där styrelse och revisorer väljs, ca 3 möten per termin där skolrepresentanter, föräldrar och styrelsen deltager. Förutom dessa möten kan separata möte med styrelsen hållas.

1.10  Samtliga möten skall vara protokollförda, protokoll, kallelse stadgar och övrig info läggs ut på Häggvallskolans hemsida under Föräldraföreningen.

1.11  Efter årsmötet när deltagare i styrelsen är valda väljer styrelsen hur posterna fördelas.

1.12  Beslut i Föräldraföreningens fattas genom majoritetsbeslut av de närvarande på mötet.

1.13  Föräldraföreningen tecknas ekonomiskt av kassör och ordförande samt eventuellt till ytterligare personer som styrelse givit fullmakt till.

1.14  Upplösning av föräldraföreningen kan göras efter två genomförda möte. Tillgångarna skall då överlämnas till förening med likartat syfte eller skolan med direktiv om hur de skall användas.

1.15  Föräldraföreningens medel skall i huvudsak återgå till skolans resp elevernas aktiviteter en mindre del skall användas för administration, porto kost osv.

1.16  Valberedning tillsätts vid behov.

1.17  Styrelsen skall bestå av 6-9 personer.

1.18  Föräldraföreningen skall ha en revisor som ej ingår i styrelsen för granskande av Föräldraföreningens ekonomi. Granskning görs en gång per år inför årsmötet och redovisas på detta. Det skall ske skriftligt underskrivet av kassör samt revisor.

1.19  Föräldraföreningen skall en gång per år skriva en verksamhetsberättelse som redovisas på inför årsmötet.

2. Stadgar

2.1   Stadgar får endast ändras på årsmötet.

Sidan senast uppdaterad 2016-04-14 11.19
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se