Tjörns kommuns logotype
Land 4,2 °C Hav 13,4*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Föräldraråd

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Vi representerar vårdnadshavarna och medverkar med vårt engagemang till att eleverna blir aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Vi arbetar för att skapa en god och regelbunden kommunikation mellan vårdnadshavare och skola.

Tillsammans med skolledningen diskuterar vi bl a skolutveckling, elevers arbetsmiljö och värdegrundsfrågor med utgångspunkten att Bleketskolan ska vara en attraktiv skola för elever och pedagoger.

Våra möten är öppna för alla föräldrar, vilket innebär att du som vårdnadshavare kan delta vid våra möten, även om du inte är föräldrarådsrepresentant.

Ärenden som berör enskilda elever behandlas inte av föräldrarådet. Om du har en fråga som rör bara dig och ditt barn, vänd dig direkt till berörd personal eller rektor.

Har du idéer eller frågor kan du kontakta Åsa Folkesson 0731-812922, Elisabeth Jansson Strömberg 0734-414251 eller Henrik Lycke 0705-137856.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11)

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och ut¬veckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.

Skollagen (2010:800)

Kapitel 4

Forum för samråd

13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 09.25

Kontaktuppgifter

Slåtthusvägen 4
471 50 Bleket
Tel: 0304-60 15 00
fax: 0304-60 15 12
barn.utbildning@tjorn.se

Rektor
0304-60 18 01
pia.meijerbom@tjorn.se

Biträdande Rektor
0304-60 15 21
sara.hogberg@tjorn.se


Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se