Tjörns kommuns logotype
Temperatur 14,9 °C
Medelvind W 1,3 m/s

Kållekärrs förskola

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Kållekärr förskola

Kållekärrs förskola öppnade augusti 2014. Den består av tre hemvister: Hattstugan 1-2 år
Blåbärsskogen 2-4 år
Solägget 4-5 år

En ny fristående avdelning till Kållekärrs förskola, Smörblomman, öppnades januari 2017. Den avdelningen finns i huset Gula villan som är belägen med gångavstånd från Kållekärrs förskola. Adressen dit är Wackenfeldts väg 8A. Barnen är i åldrarna 1-4 år.

Pedagogisk idé och vision för Kållekärrs förskola

Kållekärrs förskola är inspirerad av Reggio Emilia filosofin. Det är inte en pedagogik utan ett förhållningssätt. Ett sätt att förhålla sig till kunskap, lärande, inställning till livet, i mötet med andra; en filosofi med humanistisk grund.

"Ett barn har hundra språk men berövas nittionio.Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen. De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud. Leken och arbetet, verkligheten och fantasin, vetenskapen och fantasteriet, det inre och det yttre görs till varandras motsatser."

Dikten är skriven av Loris Malaguzzi och utrycker några av de grundläggande tankarna inom Reggio Emilia filosofin. De 100 språken är en metafor för barnens uttryckssätt och hur de kommunicerar i samspel med sin omgivning. En bärande idé i filosofin är att utveckla alla barns uttrycksmöjligheter. Malaguzzi menade att det inte ska finnas några gränser mellan lek och lärande och att vi ska använda alla våra sinnen.

Vår människo- och kunskapssyn

Trygghet, respekt, empati och framtidstro är grundläggande värden som vår förskola vilar på. Vi skapar demokratiska mötesplatser där våra olikheter, intressen och variationer av tankar samt hypoteser ses som en tillgång och drivkraft. Vi ser också nyfikenhet, fantasi och kreativitet som centrala delar i lärande.

Vi ser det kompetenta barnet som får pröva sina erfarenheter, kunskaper och färdigheter samt känner tilltro till sin egen förmåga. Vi finner lösningar så väl enskilt som gemensamt. Vi menar att i samspel med andra har vi möjlighet att utveckla vårt bästa jag på förskolan.

100 språkligheten
Vi erbjuder en rikedom i material och miljöer för att uppmuntra barnen till utforskande i 100 språkligheten. Det kan vara allt från musik, lek, poesi, skapande och drama till digitalitet, konstruktion och teknik.Vår verksamhet genomsyras av möjligheten att uttrycka sig på så många olika språk/sätt som möjligt, med hela sin kropp och alla sina sinnen.

Leken har en central plats i verksamheten och är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. 100 språkligheten skapar förbindelser och öppnar för möjligheten att få vara i det vetenskapliga, fantasifulla och magiska på en och samma gång. Variation av ”språken” skapar fördjupning inom projekten och utforskandet.

Barnen ska känna trygghet i sitt ”språk” och inspireras, utmanas i att möta och erfara många olika uttrycksätt. Pedagogernas roll är att vara närvarande och uppmuntra till att pröva olika uttrycksätt för att skapa bredd och mångfald.

Den pedagogiska miljön
Den pedagogiska miljön är estetiskt tilltalande, sinnlig, kreativ och föränderlig. Den ska utmana, väcka förundran och nyfikenhet, samt uppmuntra till kommunikation/möten, inbjuda till utforskande, lärande och lek.Vår miljö är tillgänglig för barnen, t.ex. är bord, stolar och material i barnens höjd för att stärka deras tilltro till sin egen förmåga.Vi använder oss av

återvinningsmaterial, material som blir något nytt när barnen får undersöka och utforska det. Varje hemvist ska ha ett basmaterial som är likvärdigt för att skapa en röd tråd, progression och utmaningar i miljön på de olika hemvisterna.

Pedagogens roll
Vårt uppdrag som pedagoger är att vara närvarande, inlyssnande, medforskande, stöttande och utmanande. För att förstå barnens lärprocesser är det viktigt att vi är lyhörda och flexibla för det barnen kommunicerar på olika sätt.Pedagogerna har ett undervisande förhållningssätt där barnens lärande är i focus i så väl spontana som planerande aktiviteter, där barns utveckling och lärande bildar en helhet.

Vi eftersträvar en reflektionskultur där vi reflekterar så väl tillsammans med barnen som i pedagogparen och i vårt arbetslag för att driva våra olika processer framåt. I uppdraget ingår också att dokumentera och analysera gruppens processer samt utvärdera och utveckla förskolans verksamhet.

Projekterande arbetssätt

Vi arbetar utifrån ett gemensamt tema i hela huset, detta tema kan pågå under en längre tid. Under temat finns sedan projekt där ett fokusområde undersöks och fördjupas. Projektet kan vara kortare eller längre och skapar ett gemensamt innehåll att mötas och forska kring tillsammans. I teman och projekt är det alltid vägen dit som är viktigast. Barnens tankar och reflektioner skall vara vägledande i processen.

Pedagogisk dokumentation

Genom dokumentationen och reflektionen synliggör pedagoger det egna arbetet och ökar medvetenheten om förskolans processer. På så sätt fångar pedagogerna i vilka situationer barn lär, utvecklas och mår bra. Det är viktigt att dokumentation och reflektionsarbetet ses som en del i det dagliga arbetet tillsammans med barnen och bidrar till ständig utveckling av arbetet. Varje barns lärandeprocesser dokumenteras och synliggörs utifrån projekt och individ.

Föräldrasamverkan

Vi ger föräldrar ett professionellt bemötande, visar respekt för att skapa goda relationer mellan förskolan och föräldrar. Vi har ett aktivt föräldraråd där föräldrar, pedagoger och förskolechef träffas en gång per termin eller vid behov. Det dagliga mötet mellan föräldrar och pedagog är ett tillfälle för återkoppling och reflektion kring barnets dag på förskolan.

Varje förälder erbjuds introduktionssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal. Vi bjuder också in till föräldraträff och vernissage. I tamburen finns information och dokumentation som komplement till skolwebben.


Sidan senast uppdaterad 2019-02-25 14.18

Adress

Wackenfeldts väg 2A
471 93 Kållekärr

Barnomsorgsfrågor

Kontaktuppgifter

Hattstugan
0304-60 16 14

Blåbärsskogen
0304-60 16 15

Solägget
0304-60 16 18

Torget
0304-60 16 17

Smörblomman
0304-60 16 29

Mer information

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se