Tjörns kommuns logotype
Land 2,9 °C Hav 3,9*°C
Medelvind --- 0,0 m/s

Vår nya kommunstyrelse

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Workshop - diskussion - planering - politik - karta

Sedan den 1 januari hör samhällsbyggnadsfrågorna till kommunstyrelsens ansvarsområde.

Tidigare ansvarade samhällsbyggnadsnämnden för de frågorna. Kommunstyrelsen hade förra mandatperioden ett utskott som förberedde beslut inför kommunstyrelsen och fattade beslut i ärenden som kommunstyrelsen delegerat till utskottet.

Fyra utskott i den nya kommunstyrelsen


Från och med årsskiftet är fyra utskott knutna till kommunstyrelsen. Dessa är arbetsutskottet (KSAU), miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (KMSU), säker- och tryggutskottet (KSTU) samt strategi- och framtidsutskottet (KSFU).

Arbetsutskottet KSAU


Har hand om samtliga ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det gäller inte de ärenden som bereds av något annat utskott i kommunstyrelsen.

I KSAU är Martin Johansen (FP) ordförande, Inga-Lill Hast (M) vice ordförande och Benny Andersson (S) andre vice ordförande. Utskottet har fem ledamöter.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet KMSU


Sköter kommunens myndighetsutövande samt verkställande uppgifter inom miljöbalkens område, plan- och byggväsendet, va och renhållning samt trafik. Det gäller också för kommunens ansvar inom gata, park och natur samt tillsyn och kontroll av livsmedel och receptfria läkemedel. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har inte beslutsrätt inom mark och exploatering. Utskottet förbereder också ärenden inom sitt område där beslut fattas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

I KMSU är Inga-Lill Hast (M) ordförande, Christina Widlund (FP) vice ordförande och Jeanette Lagervall (S) andre vice ordförande. Utskottet har sju ledamöter.   

Säker- och tryggutskottet KSTU


Har hand om ärenden inom räddningstjänst, folkhälsa, trygghet och säkerhet som beslutas av kommunstyrelsen och av kommunfullmäktige.  

I KSTU är Anders Wernesten (FP) ordförande, Robert Johansson (MP) vice ordförande och Gunilla Nordberg (S) andra vice ordförande. Utskottet har tre ledamöter.

Strategi- och framtidsutskottet KSFU


Utskottet arbetar med långsiktiga strategier på ett koncernövergripande plan. Omvärldsanalyser utgör ett viktigt redskap i detta arbete. Utskottet fokuserar särskilt på att stärka och utveckla samarbetet med externa myndigheter och organisationer. De arbetar även med övergripande kvalitetsdokument.

I KSFU är Azar Hedemalm (MP) ordförande, Roland Flyckt (KD) vice ordförande och Benny Halldin (S) andre vice ordförande. Utskottet har fem ledamöter.

Tjörns regering  


Vad är det då för frågor som kommunstyrelsen har hand om i kommunen? Ja, enklast kan man väl säga att en kommuns kommunstyrelse motsvarar ett lands regering. Man arbetar till exempel med att

 • utforma ramar och direktiv för verksamheten
 • se till att de mål som kommunfullmäktige fastställt efterlevs
 • uppmärksamt följa och bevaka omvärldsfrågor
 • svara för den kommunala framtidsplaneringen
 • medverka till utveckling av kommunen och kommunal verksamhet
 • ansvara för information om kommunen och dess verksamhet
 • vara kommunens näringspolitiska organ
 • ha fortlöpande uppsikt över kommunala bolag
 • se till att den kommunala förvaltningen arbetar effektivt och rationellt
 • plan- och byggfrågor
 • miljö- och hälsoskyddsfrågor
 • avfallsverksamhet
 • trafik
 • kollektivtrafik
 • färdtjänst och riksfärdtjänst
 • planera och beställa vatten och avlopp, gång- och cykelvägar samt natur- och parkanläggningar

Du kan läsa mer om kommunens politiska organisation, vilka som fattar vilka beslut med mera under fliken Kommun & Politik.

Sidan senast uppdaterad: 2015-01-26 15.15
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se