Tjörns kommuns logotype
Land 3,6 °C Hav 12,4 °C
Medelvind ESE 3,6 m/s

Två av fem Tjörnföretagare tror på ett positivt företagsklimat

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Företagsklimat 2015

Två av fem företagare på Tjörn tror att företagsklimatet kommer att utvecklas positivt de närmaste åren. Det visar den senaste attitydundersökning som Svensk Näringsliv presenterade i våras.

Idag kom nya resultat om företagens syn på det lokala företagsklimatet genom Insiktsstudien. Den vänder sig enbart till företagare som haft ärenden inom ett kommunalt myndighetsområde under det senaste åren (bygglov, miljö- och hälsotillstånd, marklov, tillsyn av räddningstjänst samt serveringstillstånd).

Enligt Insikt 2015 får Tjörns kommuns ett NKI-värde (Nöjd-Kund-Index) på 60. Jämfört med 2013 har NKI-värdet inom Tjörns kommun minskat från 61 till 60,. Snittet för Sverige ligger på 68 och Tjörn hamnar alltså på efterkälken i den lista som Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställt över resultaten.

Undersökningen ställer en rad frågor kring hur företagen upplever kommunens information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Totalt sett har företagens bedömning av handläggarnas information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet blivit bättre jämfört med mätningen 2013. Kommunens arbete med bemötandefrågor har gett resultat, bemötandet har klättrat med 6 enheter till index på 69.

Området brandtillsyn har totalt sett fått något sämre resultat i årets mätning på serviceområden. Detsamma gäller för bygglovssidan som tappat rejält (det senare resultatet bygger på enbart 16 ärenden). Bäst gick det för miljö- och hälsoskydd som har fått bättre betyg på samtliga serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet).

Åtgärder och handlingsplaner

Förtagen anser att servicen har blivit bättre, men att förvaltningarna ändå inte lever upp till deras förväntningar. Detta faktum, tillsammans med årets resultat, har lett till följande åtgärder inom kommunen och förvaltningarna:

  • För att kommun och näringsliv ska kunna utveckla företagsklimatet tillsammans genomförs en workshop den 30 september. Målet är att kommunen och det lokala näringslivet ska få en större samsyn och förståelse för sina respektive förutsättningar. Kommunen behöver få ta del av vilka förväntningar som företagen har på verksamheterna.
  • En uppföljande enkät har gått ut till de företag som besvarade enkäten inom bygglov. Detta för att ge chansen till företagen att utveckla sina svar och ge en djupare feedback på vad som var mindre bra i mötet mellan kommunen och företaget ifråga.
  • Fortsatt arbete med att hålla handläggningstiden nere. Första halvåret 2015 låg den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglov inom Tjörns kommun på 12 dagar.


Sidan senast uppdaterad 2015-09-11 13.14
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se