Tjörns kommuns logotype
Land -1,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind ENE 0,0 m/s

Tjörn växer med miljön i fokus

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Klädesholmen - utsikt från Veberga med vindkraftverk

Mer än 15 000 Tjörnbor ska bli ännu fler och samhället anpassas och planeras med det ökande antalet medborgare i åtanke. År 2014 blev också året då miljön sattes i fokus på flera sätt.

En av kommunens viktigaste uppgifter handlar om planering och utveckling av vårt samhälle. Det finns också en politisk ambition att bli många fler än de 15 050 Tjörnbor vi var vid den senaste räkningen. Och ska vi växa måste det finnas bostäder. För att kunna tillgodose bostadsbehovet har vi helt enkelt frågat Tjörnborna hur och var de vill bo. Denna medborgardialog, tillsammans med statistikbearbetning och nulägesbeskrivningar, har sedan legat till grund för det bostadsförsörjningsprogram som arbetats fram. Programmet har behandlats i kommunstyrelsen och ska vidare för godkännande i kommunfullmäktige.

Under året har också flera detaljplaner antagits, bland annat detaljplanen för Malaga som medger cirka 100 lägenheter på området. Planen har under flera år vandrat fram och tillbaka, upphävts av länsstyrelsen, varit uppe på regeringsnivå och vänt… I november kunde kommunfullmäktige anta Malagaplanen, ett beslut som dock har överklagats. I december vann även planen för Åstols skola laga kraft vilket betyder att fastigheten får göras om till bostäder med möjlighet till verksamhet och/eller kontor.

Det strategiska bostadsprogrammet är bara ett av flera viktiga pågående utvecklingsprojekt i kommunen. Ett underlag för småbåtshamnsplanering på Tjörn godkändes av kommunstyrelsen i maj 2014 och på gemensamt initiativ från kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har ett förslag till nytt kulturmiljöprogram tagits fram. Kulturmiljöprogrammet beskriver bland annat vilka kulturvärden som är viktiga att värna om i kommunen – vi pratar om Tjörn själ.

– Vilka förändringar tål landskapets natur- och kulturvärden utan att förlora karaktär och attraktivitet? Det här är viktiga frågor att ställa sig i exempelvis hanteringen av bygglovsärenden och i detaljplanearbetet, förklarar plan- och byggchef Maria Ågren.Vid årsskiftet 2014/2015 gick Kulturmiljöprogrammet på extern remiss till Bohusläns Museum, Länsstyrelsen, Tjörns hembygdsförening och Naturskyddsföreningen. Beslut väntas tas vid Kommunfullmäktige i juni 2015.

Förenklingar i plan- och bygglagen

Vid halvårsskiftet började de tidigare aviserade ändringarna i Plan- och bygglagen att gälla. Som en förenkling infördes bland annat möjligheten att uppföra en komplementbyggnad alternativt ett komplementbostadshus på 25 kvadratmeter utan bygglov. Det krävs dock att en bygganmälan görs innan byggstart.

– Sedan den nya PBL trädde i kraft 2011 har flera ändringar och tillägg kommit. Det innebär att lagen blivit mer svåröverskådlig vilket i sin tur ställer stora krav på tjänstemännen, säger Maria.

Gång- och cykelväg skapar säkerhet på längre sträcka

I början av juli 2014 invigdes den efterlängtade gång- och cykelvägen mellan Röreviken och Myggenäs. Snittar och jordgubbar på klipporna vid skulpturen inledde högtidligheten som avhölls i strålande solsken. Bengt Rydhed, Trafikverkets ställföreträdande regionchef och Anders Wernesten, räddnings- och säkerhetsrådet på Tjörns ordförande, premiärcyklade och kunde ge den nya sträckan ”tummen upp”. För första gången kan nu gångtrafikanter och cyklister ta sig fram säkert och tryggt på en sammanhängande gång- och cykelväg från Utängsrondellen vid Skärhamn, hela vägen till Myggenäs bussterminal, med anslutning vidare mot Myggenäs centrum och mot Stenungsund. Projektet har till 50 procent finansierats med medel från Trafikverket. Vid bussterminalen har antalet p-platser på pendelparkeringen dubbleras och flera cykelställ med tak har gjorts i ordning.

Dricksvattnet smakar gott

För ett år sedan byggdes Tolleby vattenverk ut och en ny reningsprocess inleddes i syfte att bland annat förbättra lukt och smak. Nu ser vi resultatet – ett glädjande sådant.

– Vi har under det gångna året kontinuerligt följt upp och dokumenterat dricksvattnets kvalitet. Vi ser tydligt att både lukt och smak har blivit betydligt bättre sedan den nya processen togs i drift, säger Mina Mafinejadasl, va-ingenjör på Tekniska avdelningen. När ett klagomål på vatten eller avlopp kommer in till kommunen registreras detta i ett rapportsystem. Under perioden augusti 2012 till augusti 2013 registrerades 80 rapporter om dålig lukt, smak och missfärgning av vattnet. Under perioden september 2013 till september 2014 registrerades nio klagomål i systemet om samma sak. Det är en minskning med hela 90 procent.

Med miljön i fokus

2014 blev också det år då flera miljöfrågor lyftes. En miljövision med lokala miljömål för Tjörns kommun sammanställdes och antogs av KF i september 2014. Man bedömer 8 av de totalt 16 nationella miljökvalitetsmålen som särskilt relevanta för Tjörn, därför ska också dessa 8 prioriteras i det förvaltningsöverskridande arbetet med miljövisionen.

Under året har det varit stor aktivitet inom Avfallsområdet på tekniska avdelningen. Under sommar och höst genomfördes ett matavfallsprojekt i samarbete med Miljöavdelningen för att säkerställa att matavfallet sorteras ut i enlighet med de kommunala föreskrifterna. Stort arbete har även lagts i arbetet med omstruktureringen av Renova. Från 1 januari 2014 blev Renova uppdelat i två bolag, Renova AB och dotterbolaget Renova Miljö AB. Anledningen till förändringen var att åstadkomma ett bolag som lever upp till den lagstiftning som numera gäller inom EU. Ägarkommunerna har genom det femåriga aktieägaravtalet direkttilldelat behandling av hushållsavfall genom förbränning, rötning och deponering till Renova AB. Flera kommuner, däribland Tjörns kommun har också direkttilldelat Renova AB att hantera andra uppdrag till exempel behandling av återvinningscentralens fraktioner, en så kallad tillkommande direkttilldelning. Renova Miljö ABs uppdrag är på den konkurrensutsatta marknaden. En stor del av deras kunder är verksamheter, men också kommuner där Renova Miljö AB vunnit insamlingsuppdrag som är fallet i Tjörns kommun. I med denna omstrukturering behöver kommunen ta en större roll som beställare för de direkttilldelade uppdragen. Förtydliganden har tagits fram för både direkttilldelningar och de tillkommande direkttilldelningarna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen upphörde

Under 2014 gjordes en utredning om att effektivisera organisationen kring samhällsbyggnadsfrågor. I höstas kom så beskedet om att Samhällsbyggnadsförvaltningen upphör för att istället bli en sektor i kommunstyrelsen.
Sidan senast uppdaterad: 2015-05-12 08.27
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se