Tjörns kommuns logotype
Land 0,1 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 1,8 m/s

Nya krav och reformer som påverkar skolan

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Elev skriver

Tjörns skolor visar i princip alltid goda eller mycket goda resultat i mätningar och rankningar i nationell jämförelse. Nya statliga reformer och Tjörns utredning "Skola 2025" ställer nya krav; nu ska vi bli ännu bättre!

"Utredning skola 2025: Förändringarna för skolan beskrivs i en utredning som heter Skola 2025. Utredningens uppdrag och avgränsning har gjorts inom barn- och utbildningsnämnden. I det fortsatta utredningsarbetet deltar alla förvaltningar så att en framtida omstrukturering av Tjörns skolor kan belysas på ett heltäckande sätt."

Skolorna på Tjörn har en lång tradition av att nå målen och visa goda eller mycket goda resultat i mätningar och rankningar i nationell jämförelse. De främsta framgångsfaktorerna är behörig personal, låg personalomsättning, ett gott ledarskap på alla nivåer, stor samsyn i verksamheten, höga och tydliga politiska ambitioner samt ett väl utvecklat förebyggande arbete.

Förändringar som Tjörn måste planera för

Nya statliga reformer ställer dock andra och nya krav på likvärdighet, organisation och behörigheter. Framtida befolkningsutveckling och lokalplanering bidrar till att göra besluten inför framtiden komplexa.

Indelning av årskurser och betyg

Reformen att införa betyg i årkurs sex innebär ett pedagogiskt och organisatoriskt dilemma då skolorna på Tjörn är uppdelade i F—5-skolor och 6—9-skolor. F—5-indelningen kan ifrågasättas eftersom eleverna byter skola samma läsår som det första betyget ska sättas. Även nuvarande lärarutbildning med behörighetsindelning i årskurs 1—3 samt 4—6 innebär en svårighet med nuvarande skolindelning.

Stora pensionsavgångar

Enligt kommunens beräkningar kommer strax över 128 medarbetare i fyra nyckelgrupper (fritidspedagoger, förskollärare, lärare samt skolledare) att gå i pension fram till 2025. Det blir en stor utmaning för skolan att klara kompetensförsörjningen de kommande tio åren.

Attraktiva tjänster för att klara rekrytering

Införandet av lärarlegitimation innebär också ökade svårigheter för kommunen att skapa attraktiva tjänster på mindre skolenheter nu när pensionsavgångarna har börjat. Tjänsterna blir deltidstänster och de är mindre attraktiva. Färska siffror från SCB visar på en befarad brist på utbildad personal inom förskola och skola.

En 7–9-skola samt i övrigt F–6-skolor föreslås

I kommunens befolkningsprognos fram till 2030 är utvecklingen för antal barn och ungdomar i stort sett linjär och inga större ökningar väntas. Barn- och utbildningsförvaltningen har, tillsammans med kommunens centrala lokalsamordning, gjort en bedömning om en möjlig framtida lokalstruktur för skolan. Där föreslås en 7–9-skola samt i övrigt F–6-skolor. Med en sådan omstrukturering blir det även möjligt att rymma de skolor som finns kvar på en mindre yta än idag.

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och trivas i skolan krävs att de mår bra och får pedagogiska extraresurser vid behov. Det är även viktigt att kontakten med rektorer och lärare är enkel för både elever och vårdnadshavare. Det blir svårare att skapa när administration, elevhälsa, resurscentrum och kulturskola delas mellan många skolor. När man har större skolor kan dessa resurser i högre grad vara tillgängliga för elever och föräldrar alla skoldagar.

Färre elever och fler kvadratmeter är dyrt

De senaste tio åren har elevantalet minskat (se faktarutan). Det innebär att de flesta av kommunens skolor har färre elever jämfört med tidigare år. Det har gjort att lokalytan per elev ökat och idag är strax över 21 kvadratmeter per elev/år mot 19 kvadratmeter per elev/år 2008 på Tjörn. Det gör att kommunens kostnader för skolan accelererar. Enligt Skolverkets statistik från 2013 kostar lokalerna för en elev på Tjörn cirka 3 800 kr mer jämfört med liknande kommuner. Enligt barn- och utbildningsförvaltningen är lokalkostnaderna en av anledningarna till den tydliga skillnad i kostnad som Tjörns skolor har jämfört med kommungruppen samt riket.

Effektivisering värd 5–10 miljoner

Förvaltningen uppskattar effektiviseringen till cirka 8,5–9,5 miljoner kronor. Då får man en skola där pengarna används till pedagogik istället för till lokalyta som inte behövs. I denna beräkning har ingen hänsyn tagits till investeringar kopplat till omstrukturering av verksamheter. Den uppskattade beräkningen innefattar lokalhyror, driftskostnader samt minskat behov av ledning och administration.

Faktorer som påverkar

Regeringsbeslut som förändrar skolan:

  • Lärarna utbildas numera till skolstadier 1–3 samt 4–6 på grundskolan.
  • Krav på lärarlegitimation.
  • Betyg i årskurs sex.

Andra saker i omvärlden som påverkar Tjörns skolor

  • Brist på utbildad personal i förskola och skola.

Lokala faktorer

  • 128 fritidspedagoger, förskollärare, lärare och skolledare går i pension fram till 2025.
  • Tjörn har en indelning i F–5 och 6–9-skolor (idag får Tjörneleverna betyg i årskurs sex, precis när de bytt skola).
  • Tjörns skolor är dyrare i drift än andra kommuner.
  • Inga större befolkningsökningar i sikte.
Elevantal utveckling

Skola

99/00

14/15

Häggvall åk 7-9 329 253
Häggvall åk 6 28 80
Bleket åk 7-9 308 193
Bleket åk 6 64
Fridas Hage 214 168
Myggenäs 212 176
Hjälteby 54
Kållekärr 199 149
Långekärr 115 55
Skärhamn 433 244
Rönnäng 279 174
Dyrön 31
Åstol 22
Klädesholmen 67
Totalt 2291 1556
Sidan senast uppdaterad: 2015-09-09 14.32
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se