Tjörns kommuns logotype
Land 0,1 °C Hav 3,9*°C
Medelvind NE 1,8 m/s

Många beslut överklagas trots dialog

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Planerade hus

Skymd havsutsikt och nybyggen, till- och ombyggnader upprör och engagerar och Tjörn är inget undantag. Domsluten visar dock att kommunen handlat korrekt i nästan samtliga fall.

När branschorganisationen Fastighetsägarna GFR i höstas presenterade sin lista över kommuner där bygglov och detaljplaner överklagas som mest, lägger sig Tjörn på en niondeplats av 290 kommuner. Sju av tio kommuner på topp-tio-listan är små kustnära samhällen. Fastighetsägarna GFR konstaterar i rapporten mängden överklaganden försvårar byggandet av bostäder, tillbyggnader och förbättringar i dessa kommuner. Man menar också att ett byggprojekt kan försenas i upp till tio år om en enskild person väljer att överklaga en bygglovsansökan eller en detaljplan. I Tjörns kommun har nära 104 överklaganden gjorts i snitt per 10 000 invånare beräknat på åren 2009 till 2013. Men trots att det är många som nyttjar sin demokratiska rätt att överklaga visar domsluten att kommunen har fattat korrekta beslut i de allra flesta av fallen. Under perioden 1 januari till siste oktober i år har 27 beslut tagna av samhällsbyggnadsnämnden överklagats till högre instans. Av dessa har samtliga utom tre fått avslag. Det vill säga att i 24 av fallen visar domsluten att kommunen handlat rätt.

– I Tjörns kommun fattas flera tusen beslut under ett år. Besluten kan exempelvis avse renhållning, va, bygglov, ekonomiskt bistånd eller ärenden inom skolans område. En del av besluten överklagas och några få av dessa ändras av förvaltningsdomstol, säger kommunchef Johan Fritz. Han poängterar också att det är viktigt att det finns en möjlighet att överklaga kommunala beslut och att det bra att besluten prövas av domstol, särskilt när det handlar om principiella beslut där det inte finns någon praxis på området.

– De enstaka beslut som ändras beror på att kommunen och domstolen gör olika bedömningar. Lagar, förordningar, föreskrifter och praxis är aldrig uttömmande. Det är alltid fråga om bedömningar i varje enskilt ärende. Detta är anledningen till att besluten ibland ändras. Det är viktigt för kommunen att det förs en ständig och aktiv dialog med medborgarna inför de flesta beslut som tas. Exempel på dialogformer är samråd, utställningar, workshops och olika referensgrupper där invånarna ges möjlighet att bli en del i processen redan på ett tidigt stadium, säger Johan.

Det är inte bara bygglov och detaljplaner som överklagas. Andra exempel är den uppmärksammade revideringen av kommunens sjöbodspolicy. Den laglighetsprövning av beslutet som begärdes beviljades inte av Kammarrätten som menade att kommunen tagit beslutet helt i enlighet med kommunallagen. Även antagandet av Översiktplanen 2013 överklagades. Överklagan avslogs och har nu vunnit laga kraft. Ett exempel på där den överklagande fått rätt är försäljningen av Ängeviksladan till samhällsföreningen.

Motsvarigheten till överklagan när det gäller kommunala upphandlingar heter ”begäran om överprövning”. Begäran ställs till Förvaltningsrätten.  Från hösten 2011 till oktober i år har nio upphandlingar överprövats. Kommunen har inte blivit fälld i någon av dessa.

Sidan senast uppdaterad: 2015-01-23 09.15
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se