Tjörns kommuns logotype
Land 1,6 °C Hav 3,9*°C
Medelvind SE 0,9 m/s

Företagens upplevelse av kommunen

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Rengöringsmedel med mera

Företagarnas  upplevelse  av  kommunens  myndighetsutövning  varierar. 

Tjörns kommuns NKI värde (Nöjd-Kund-Index) hamnar på 61 och placerar sig därmed på plats 166 av de 189 kommuner som deltar i undersökningen. Mest nöjda kunder har kommunens brandtillsyn medan kunderna önskar få ut mer av kommunens miljö- och hälsoskydd.

Medelvärde  i  Sverige  67 

Medelvärdet för NKI, för samtliga deltagande, i Sverige kommuner är 67 och för Göteborgsregionen 65. Jämfört med 2011 har NKI-värdet inom Tjörns kommun minskat från 62 till 61, dvs. med en enhet.

Kvalitetsmätning

Den  10  september  offentliggjordes  resultaten från årets Insiktsmätning som genomförs av Business Region Göteborg och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Syftet med undersökningen är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. Undersökningen vänder sig direkt till de företag som under det senaste året har haft ärende hos kommunen. Fem myndighetsområden ingår: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. Undersökningen bygger i huvudsak på analysmodellen Nöjd-Kund-Index (NKI), vilken är en väl etablerad modell för att mäta kundnöjdhet inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

Tjörn  behöver  bli  bättre

Bygglov får ett NKI värde på 62 och placerar sig på plats 82 bland landets kommuner. Miljö- och hälsoskydd får ett NKI värde på 57 och placerar sig på plats 157 i undersökningen. 

Studien ställer frågor kring hur företagen upplever kommunens information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Tillgänglighet (NKI 64) och bemötande (NKI 63) får bäst betyg bland de sex kvalitets- och servicefaktorer som man har frågat om. Kompetens och information får lägre värden och är områden som kommunen nu behöver se över och utveckla.

Undersökningen ger inte bara svar på vad företagarna är nöjda respektive mindre nöjda med. Den ger också svar på vilka serviceområden som är viktigast för helhetsbedömningen och vilka områden som kommunen bör prioritera vid ett förbättringsarbete. Kommunrapporten ska främst ses som ett verktyg för förbättringsarbete och en fingervisning då det inom några verksamhetsområden finns få ärenden att utgå ifrån.

Åtgärder  för  att  bli  bättre

− Vi ska ta till oss de resultat som har framkommit i Insikt. Förvaltningschefer inom olika kommunala verksamheter har redan fått i uppdrag att presentera en åtgärdslista för att förbättra bemötande, information och annan service, säger Johan Fritz, kommunchef vid Tjörns kommun.

Serviceprojekt  en  god  början

Under våren 2012 startade Tjörns kommun upp ett gediget utvecklingsprojekt där alla 1000 medarbetare ingår i ett förbättringsarbete. Det är ett arbete på bred front med huvudteman som utgår från, vem man är till för, hur gör man det lätt att vara kund hos kommunen och hur kan man som kommunens medarbetare bidra till att göra livet lättare för kommunens kunder.

 


Sidan senast uppdaterad: 2013-09-11 16.17
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se